Tax-Fin-Lex  Davčne, finančne in pravne informacije
 TFL Glasnik

Številka 16
Letnik I
27. junij 2006


Želite preizkusiti sistem
Tax-Fin-Lex?
Izkoristite brezplačno
testno uporabo!

Spoštovani uporabnik portala Tax-Fin-Lex!

Na pravilno optimiranje davčne bilance je potrebno pomisliti že med letom, zato vam v tokratni številki TFL Glasnika navajamo podroben pregled davčnih olajšav, ki jih lahko do konca leta 2006 uveljavite. Prav tako si lahko preberete novosti na področju pravno-informacijskega sistema RS in o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli ter mnoge druge zanimivosti. Želimo vam prijetno branje!

Vas zanima oglaševanje na portalu Tax-Fin-Lex in v časopisu TFL Glasnik? Preberite si pogoje oglaševanja.

   Tema tedna: Uveljavljanje davčnih olajšav v letu 2006

Davčne olajšave opredeljuje 49. do 52. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) (Uradni list RS, št. 40/2004 do novele 108/2005) (v nadaljevanju ZDDPO-1), ki davčnemu zavezancu omogočajo zmanjšanje davčne osnove za

a) vlaganja (49. člen ZDDPO-1) v:

 • investicijsko opremo (razen v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško opremo) v višini 10% investicijskega zneska in neopredmetena sredstva največ v višini davčne osnove, če gre za vlaganja v Sloveniji (velja tudi pri finančnem najemu te investicijske opreme);
 • raziskave in razvoj v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca ali za nakup raziskovalno-razvojnih storitev zunanjih izvajalcev (velja tudi pri finančnem najemu te investicijske opreme), v višini 20% investiranega zneska v davčnem obdobju;
 • raziskave in razvoj v višini 30% investiranega zneska, v kolikor ima investitor sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, kjer je bruto domači proizvod na prebivalca do 15% nižji od povprečja države (gre za tako imenovano regijsko olajšavo);
 • raziskave in razvoj v višini 40% investiranega zneska, v kolikor ima investitor sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, kjer je bruto domači proizvod na prebivalca več kot 15% nižji od povprečja države (gre za tako imenovano regijsko olajšavo);

b) zaposlovanje (50. člen ZDDPO-1):

 • pripravnika ali druge osebe, ki prvič sklene delovno razmerje ali je bila prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje več kot 12 mesecev za dobo najmanj dveh let, v višini 30% plače te osebe za največ prvih 12 mesecev zaposlitve te osebe, vendar največ v višini davčne osnove;
 • osebo z nazivom doktor znanosti, ki pred tem ni bila zaposlena v gospodarski družbi, za dobo najmanj dveh let, v višini 30% plače te osebe za največ prvih 12 mesecev zaposlitve te osebe, vendar največ v višini davčne osnove;
 • invalidno osebo po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo ali zaposlovanje invalidov, v višini 50% plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove;
 • invalidno osebo s 100% telesno okvaro ali gluho osebo v višini 70% plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove;
 • invalidno osebo nad predpisano kvoto (če invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu) v višini 70% plače te osebe;

c) prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (51. člen ZDDPO-1), ki ga financira delodajalec delno ali v celoti za delojemalce, do maksimalne višine 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delojemalca oz. 549.400 tolarjev letno;

d) donacije (52. člen ZDDPO-1):

 • v denarju ali naravi za humanitarne, invalidske, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene rezidentom Slovenije, ki so za opravljanje teh dejavnosti registrirani, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja (znesek vseh izplačil v celotnem davčnem obdobju);
 • v denarju ali naravi političnim strankam in reprezentativnim sindikatom, največ do višine trikratne povprečne mesečne plače na zaposlenega pri zavezancu, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja (znesek vseh izplačil v celotnem davčnem obdobju).

Pri tem veljajo omeniti, da je pri uveljavljanju omenjenih olajšav potrebno izpolnjevati tudi določene pogoje:

 1. pri uveljavljanju regijskih olajšav mora zavezanec vlaganja v raziskave in razvoj opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem programu;
 2. v kolikor je zavezanec uveljavljal davčno olajšavo za vlaganja v investicijsko opremo ali raziskave in razvoj v Sloveniji in prej kot v treh letih odproda opredmeteno osnovno sredstvo ali neopredmeteno dolgoročno sredstvo za katero je uveljavljal davčno olajšavo, mora v letu odtujitve povečati davčno osnovo za znesek izkoriščene davčne olajšave;
 3. prav tako lahko davčni zavezanec za neizkoriščen del davčne olajšave v davčnem obdobju zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih, pri čemer se davčna osnova zmanjša najprej za neizkoriščen del davčne olajšave starejšega datuma in sicer največ do višine davčne osnove davčnega obdobja;
 4. uveljavljanje davčne olajšave za zaposlitev pripravnika ali osebe z nazivom doktor znanosti se medsebojno izključujeta, kot se medsebojno izključujeta tudi uveljavljanje davčne olajšave za zaposlitev invalida po zakonu o zaposlovanju in rehabilitaciji invalidov in invalida s 100% telesno okvaro;
 5. v kolikor pride do enostranske ali sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi z osebo za katero je bila izkoriščena davčna olajšava, mora delodajalec za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo v davčnem obdobju v katerem je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana;
 6. pri uveljavljanju davčnih olajšav za dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora delodajalec izpolnjevati tudi pogoje določene iz 302. do 305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) (Uradni list RS, št. 106/1999 do novele 72/2005) (v nadaljevanju ZPIZ-1) in premije v korist delojemalcev plačati v davčnem obdobju izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU.

V zvezi z uveljavljanje davčnih olajšav iz naslova vlaganj v raziskave in razvoj je Gospodarska zbornica Slovenije na svojih spletnih straneh v mesecu juniju objavila opomnik davčnim zavezancem pri uveljavljanju davčnih olajšav na podlagi verodostojnega prikaza poslovnega načrta ali posebnega razvojnega programa in napotilo o dodatnem upoštevanju določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Uradni list RS, št. 90/2002, 115/2005).

  Podsistem Tax - informacije, nasveti, mnenja, obrazci z davčnega področja

Tedenski izbor

Pojasnilo DURS: Dopustnost koriščenja davčnih olajšav za vlaganja v osnovna sredstva infrastrukture (vlaganja v tuja osnovna sredstva)
Uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v osnovna sredstva opredeljuje 49. člen ZDDPO-1, 80. člen ZDDPO-1 pa med drugim opozarja tudi na potrebnost opredelitve statusa osnovnega sredstva oziroma njegovega pripoznanja v računovodskih evidencah, s čemer so izpolnjeni pogoji za uveljavljanje davčne olajšave, ne glede na vir financiranja.

Povzetki inšpekcijskih pregledov - DURS: Nepriznana davčna olajšava
Primer starejšega inšpekcijskega pregleda opozarja na pomembnost pridobitve lastninske pravice v povezavi s pravnim poslom, ki se nanaša na vpis nepremičnine v zemljiško knjigo in od katerega je odvisno uveljavljanje davčne olajšave. Ker zavezanec v tem primeru ni pridobil lastninske pravice mu ni bila priznana davčna olajšava in zato mu je bila ob inšpekcijskem pregledu povečana davčna osnova in od nje obračunan davek od dohodka pravnih oseb.

Pojasnilo DURS: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2005 - ugotavljanje davčne obveznosti v obrazcu DDPO
Davčni obračun predložijo davčni zavezanci v skladu s 4. členom ZDDPO-1 in 339. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 109/2005) (v nadaljevanju ZDavP-1) v skladu s Pravilnikom o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, 122/2005, 18/2006), ki določa temeljni obrazec DDPO s prilogami, ki jih morajo davčni zavezanci predložiti pristojnemu davčnemu organu do 31.3. za minulo leto oziroma davčno obdobje.

  Podsistem Fin - informacije, nasveti, mnenja, obrazci z računovodsko-finančnega področja

Tedenski izbor
Računovodski nasvet: Ugotovitev stalnih in začasnih razlik
Pri izračunavanju dobička obdavčljivega v skladu z 11. členom ZDDPO-1 je potrebno poznati razlike, ki razmejujejo računovodsko ugotovljeni dobiček od davčno priznanega dobička in vodijo v nastanek odloženih davkov kot posledica začasnih razlik, ki se odražajo kot prenos neizkoriščenih davčnih izgub ali neizkoriščenih davčnih dobropisov v prihodnja obdobja ter odbitnih začasnih razlik.
Računovodski nasvet: Dodatno pokojninsko zavarovanje
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, lahko uveljavlja kot davčno olajšavo bodisi fizična oseba, v skladu s 111. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-1) (Uradni list RS, št. 54/2004 do novele 47/2006) (v nadaljevanju ZDoh-1), bodisi pravna oseba, če plačuje prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za delojemalce v skladu s 31. členom ZDoh-1 in 51. členom ZDDPO-1.

Računovodski nasvet:  Uničenje opredmetenih osnovnih sredstev
Pri odtujitvi uničene opreme, za katero je bilo predhodno ugotovljeno, da je neuporabna, moramo biti pozorni na 49. člen ZDDPO-1 oziroma povečanje davčne osnove, v kolikor smo za to opremo uveljavljali davčno olajšavo v manj kot treh letih in 42. člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) (Uradni list RS, št. 89/1998 do novele 108/2005) v kolikor smo ob nakupu opreme odbili vstopni DDV in jo odtujili v manj kot petih letih (nepremičnino v manj kot 10 letih) in v zvezi s tem knjigovodsko evidentirati popravek vstopnega DDV.

Davčno-finančne obveznosti tega tedna

Obrazci: Obrazec PE-7: Posebna evidenca blaga iz drugega odstavka 56.a člena ZDDV, Obrazec PE-17: Posebna evidenca blaga iz tretjega odstavka 56.a člena ZDDV,
Rok: 30.6.2006, poročanje na DURS za pretekli mesec

Obrazci: Obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost za obdobje, Priloga A k obrazcu DDV-O
Rok: 30.6.2006, poročanje na DURS za tekoči mesec
Obrazci: Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti
Rok: 30.6.2006, poročanje Banki Slovenije za pretekli mesec
Obrazci: Zahtevek za vračilo trošarine za mineralna olja, ki ga za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije porabi pravna oseba
Rok: 30.6.2006, poročanje Carinski upravi RS za pretekli mesec
Obrazci: Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, Obrazec DDV-VP: Zahtevek za vračilo DDV, Obrazec DDV-VE: Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 55. člena ZDDV, Vloga za uveljavitev oprostitev od katastrskega dohodka
Rok: 23.6.2006, poročanje na DURS za preteklo leto

  Podsistem Lex - zakoni in predpisi v časovnici, sodna praksa, zakonodaja EU, praktikum

Novo iz Uradnega lista po izboru Tax-Fin-Lex (v obdobju od 19.6.-25.6.2006 sta izšli naslednji številki UL: 64/2006 in 65/2006)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije
Objavljeno
v Uradnem listu RS št. 65/2006, dne 23.6.2006, veljati začne 24.6.2006, uporabljati se začne 1.1.2007
Uredba podrobneje predpisuje vsebino, način upravljanja in vodenja Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije ter obveznosti državnih organov in Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., v zvezi z njim kot izhajajo iz Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/1996, 90/2005). Podatki, ki so objavljeni v pravno-informacijskem sistemu, so informativnega značaja, razen elektronske izdaje Uradnega lista Republike Slovenije, ki je uradna izdaja od 1. januarja 2006 dalje. Informativni značaj pravno-informacijskega sistema pomeni, da za pravilnost in popolnost podatkov iz zbirk in registrov pravno-informacijskega sistema državni organi in javno podjetje ne prevzemajo nobene odgovornosti in da so pravno veljavni le podatki in besedila pravnih aktov, objavljenih v uradnih glasilih.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Objavljeno v Uradnem listu RS št. 64/2006, dne 20.6.2006, veljati začne 5.7.2006, uporabljati se začne 1.9.2006
Novela Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli uvaja novost, da mora državna komisija najkasneje v mesecu juniju predlagati ministru seznam predmetov za določitev tretjega predmeta pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu za naslednje šolsko leto. Državni izpitni center mora najkasneje v mesecu februarju tekočega šolskega leta pripraviti ministru predlog seznama osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v 9. razreda. Doda se nov člen, ki pravi, da se podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Tedenski izbor zakonodaje
Zakon o javnih skladih (ZJS)
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 22/2000, dne 10.3.2000, velja od 25.3.2000.
Zakon določa, da je javni sklad pravna oseba javnega prava, ki upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost namenila za zagotavljanje javnega interesa. Ustanovitelj za obveznosti javnega sklada ne odgovarja

Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 92/2003, dne 26.9.2003, velja od 27.9.2003.
Sklep med drugim določa, da rezidenti poročajo neposredno in posredno preko pooblaščenih bank, pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev, Borze vrednostnih papirjev, Klirinško depotne družbe, Agencije za trg vrednostnih papirjev in drugih institucij, ki vodijo baze podatkov o vrednostnih papirjih, ter preko Carinske uprave Republike Slovenije. Poročevalec je odgovoren za pravilnost podatkov v poročilih, kar je dolžan na poziv Banke Slovenije dokazati z računovodskimi izkazi, knjigovodskimi listinami in drugo dokumentacijo.

Pravilnik o vodenju evidence o davčnih preiskavah
Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 84/2005, dne 16.9.2005, velja od 17.9.2005.
Pravilnik ureja obliko in način vodenja evidence o davčnih preiskavah in način njenega vodenja v Davčni upravi Republike Slovenije. Podatke, o katerih se vodi evidenca, zagotavlja in vpisuje preiskovalec, ki opravi preiskovalno dejanje.

  Koledar obveznosti, tekoči podatki, seminarji, novice

Ne pozabite na Koledar obveznosti za junij 2006 z vsemi obrazci in direktnimi povezavami, kjer so dogodki razvrščeni po dnevu ali tipu dogodka. V tabelah Tekočih podatkov, ki jih najdete na prvi strani portala Tax-Fin-Lex, so vsi ažurni podatki, ki služijo kot podlaga za obračune. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente. 

Želimo vam uspešen teden!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Namig: Naročnikom na portal Tax-Fin-Lex priporočamo, da pri prijavi v sistem označijo možnost "Zapomni si", saj bodo tako lahko direktno dostopali do dokumentov v zaprtem delu portala.

 

TFL Glasnik ste prejeli v skladu s Splošnimi pogoji družbe Tax-Fin-Lex ob registraciji ali naročništvu, ali na osnovi strinjanja v telemarketinškem intervjuju o obveščanju.
V kolikor časopisa ne želite več prejemati, se lahko odjavite tukaj.