Navigacija

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 117-2791/2022, stran 8339 DATUM OBJAVE: 9.9.2022

VELJAVNOST: od 10.9.2022 / UPORABA: od 10.9.2022

RS 117-2791/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.9.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 117/22

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.9.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2791. Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD)

 
Razglašam Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. avgusta 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-186
 
Ljubljana, dne 8. septembra 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ZAČASNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC DRAGINJE ZA NAJBOLJ RANLJIVE SKUPINE PREBIVALSTVA (ZZUOPD)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin določajo naslednji začasni ukrepi na področju socialne varnosti za najbolj ranljive skupine prebivalstva:
 
-
energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka,
 
-
energetski dodatek za invalide in
 
-
začasen odstop od določb Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem besedilu: ZSVarPre) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZUPJS).
 

2. člen

(energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka)

 
(1)
Upravičenci oziroma upravičenke (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) do energetskega dodatka po tem členu so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre. Upravičenost do energetskega dodatka se ugotavlja na podlagi prve odločbe do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.
 
(2)
Če se med povezane osebe po ZUPJS za prejemnika denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka upošteva oseba, ki se je že upoštevala pri upravičenju do energetskega dodatka pri drugem prejemniku, prejemnik ni upravičen do energetskega dodatka. Pogoj iz prejšnjega stavka ne velja za otroke v skupnem varstvu in vzgoji iz drugega odstavka 26. člena ZSVarPre.
 
(3)
Višina energetskega dodatka iz prvega odstavka tega člena znaša:
 
-
200 eurov za samske osebe;
 
-
200 eurov za družine z enim staršem, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
 
-
314 eurov za dvostarševske družine, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
 
-
314 eurov za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok.
 
(4)
Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so do energetskega dodatka iz tega člena upravičeni samo enkrat.
 
(5)
Če se pravna podlaga iz prvega odstavka tega člena spremeni ali odpade, se izplačan energetski dodatek iz tega člena ne šteje za neupravičeno prejeta javna sredstva in ga ni treba vračati.
 
(6)
Energetski dodatek iz tega člena izplača ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, prejemniku denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka tako, kot je določeno za izplačilo denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Energetski dodatek se izplača najpozneje v novembru 2022 oziroma po izdaji prve odločbe do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.
 
(7)
Sredstva za izplačilo energetskega dodatka iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.
 

3. člen

(energetski dodatek za invalide)

 
(1)
Upravičenci do energetskega dodatka po tem členu so:
 
-
upravičenci do nadomestila za invalidnost po 5. členu ali do delnega nadomestila po 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP);
 
-
upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) in so upravičeni do denarne pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre;
 
-
upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do denarne socialne pomoči po ZSVarPre;
 
-
upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF, 19/14, 21/18 – ZNOrg, 174/20 – ZIPRS2122 in 159/21), ki prejemajo družinski ali invalidski dodatek kot edini prejemek in
 
-
invalidi I. kategorije invalidnosti po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do pokojnine, kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023.
 
(2)
Višina energetskega dodatka iz prejšnjega odstavka je 200 eurov.
 
(3)
Energetski dodatek iz tega člena izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za upravičence iz prve alineje prvega odstavka tega člena, za upravičence iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za invalide, za upravičence iz četrte alineje prvega odstavka tega člena pa ministrstvo, pristojno za obrambo. Energetski dodatek se izplača najpozneje v novembru 2022 oziroma po priznanju pravice, na podlagi katere so po prvem odstavku tega člena upravičeni do energetskega dodatka, kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023.
 
(4)
Energetski dodatek iz tega člena za upravičence iz pete alineje prvega odstavka tega člena izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če upravičenci temu zavodu na podlagi obvestila, ki jim ga pošlje ta zavod, posredujejo podatke, potrebne za izplačilo energetskega dodatka, najpozneje do 15. decembra 2022.
 
(5)
Sredstva za izplačilo energetskega dodatka iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window