Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-1700/2012, stran 4227 DATUM OBJAVE: 30.5.2012

VELJAVNOST: od 31.5.2012 / UPORABA: od 31.5.2012

RS 40-1700/2012

Časovnica

Na današnji dan, 24.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.12.2022
    DO nadaljnjega
 
 

1700. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

 
Razglašam Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 11. maja 2012.
 
Št. 003-02-4/2012-2
 
Ljubljana, dne 30. maja 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF)

 

I. DEL

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
 
1.
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava­rovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdra­vstvenem zavarovanju);
 
2.
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E in 77/08 - ZDZdr; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstveni dejavnosti);
 
3.
Zakona o družbi Slovenske železnice (Uradni list RS, št. 106/10 in 43/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o družbi Slovenske železnice);
 
4.
Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o Druž­bi za avtoceste v Republiki Sloveniji);
 
5.
Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanj­skega vprašanja (Uradni list RS, št. 96/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o nacionalni stanovanj­ski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja);
 
6.
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odločba US in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Stanovanjski zakon);
 
7.
Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 - popr., 123/08, 28/10 in 49/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prevozih v cestnem prometu);
 
8.
Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (Uradni list RS, št. 28/10 in 85/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zagotavljanju sredstev za inve­sticije v javno železniško infrastrukturo);
 
9.
Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hra­stnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo, 43/10 in 49/10 - popr.; v nadaljnjem besedilu: Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije);
 
10.
Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ura­dni list RS, št. 50/06 in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin);
 
11.
Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije);
 
12.
Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije);
 
13.
Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 - uradno prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 - odločba US in 58/11 - ZDT-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o policiji);
 
14.
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra­ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr. in 20/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o organizaciji in financi­ranju vzgoje in izobraževanja);
 
15.
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu);
 
16.
Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - ura­dno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10 in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o osnovni šoli);
 
17.
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli)
 
18.
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/11 - ZUPJS-A; v nadaljnjem bese­dilu: Zakon o vrtcih);
 
19.
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami);
 
20.
Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno bese­dilo in 52/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji);
 
21.
Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu);
 
22.
Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07 in 102/07; v nadaljnjem besedilu: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč);
 
23.
Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Ura­dni list RS, št. 74/07 - uradno prečiščeno besedilo in 33/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o subvencioniranju študentske prehrane);
 
24.
Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 - popr., 40/09 in 62/10 - ZUPJS; v nadaljnjem besedilu: Zakon o štipendiranju);
 
25.
Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju trga dela);
 
26.
Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 62/96 - sklep US, 2/97 - odločba US, 19/97, 21/97 - popr., 75/97, 11/06 - odločba US, 61/06 - ZDru-1 in 114/06 - ZUTPG; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vojnih invalidih);
 
27.
Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1 in 101/06 - od­ločba US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vojnih veteranih);
 
28.
Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03 - uradno prečiščeno besedilo, 54/04 - ZDoh-1, 56/04 - popr., 62/04 - popr., 63/04 - popr., 68/05 - odločba US, 61/06 - ZDru-1, 114/06 - ZUTPG, 118/06 - odločba US in 72/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o žrtvah vojnega nasilja);
 
29.
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ura­dni list RS, št. 62/10 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev);
 
30.
Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07 in 46/10 - odločba US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o verski svobodi);
 
31.
Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o alter­nativnem reševanju sodnih sporov);
 
32.
Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 - uradno prečiščeno besedilo in 111/07; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pravniškem državnem izpitu);
 
33.
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju);
 
34.
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A in 69/08 - ZZavr-E; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javnih uslužbencih);
 
35.
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12 in 30/12; v nadaljnjem besedilu: Zakon o dohodnini);
 
36.
Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov);
 
37.
Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o davku na vodna plovila);
 
38.
Zakona o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 52/99, 2/04 - ZPNNVSM, 47/06 in 9/10; v nadaljnjem bese­dilu: Zakon o davku na motorna vozila);
 
39.
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10; v nadalj­njem besedilu: Zakon o lokalni samoupravi).
 
(2)
S tem zakonom se določajo tudi trajni ukrepi na področju študentskega dela, davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč in subvencioniranja cene malice.
 
(3)
S tem zakonom se določajo tudi začasni ukrepi na področju sofinanciranja investicij občin, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, starševskega varstva in družinskih prejemkov, javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, socialno varstvenih prejemkov, usklajevanja transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, plač, povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih ter za omejevanje stroškov v javnem sektorju, obdavčitve nepremičnega premoženja večje vrednosti, štipendiranja, davka na dodano vrednosti in dohodnine.
 

II. DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

 

1. ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

 

2. člen

 
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se v prvem odstavku 23. člena:
 
-
v 2. točki številka »95« nadomesti s številko »90«;
 
-
v 3. točki številka »85« nadomesti s številko »80«, v peti alineji pa besedilo »ortopedske, ortotične, slušne in druge pripomočke« z besedilom »medicinske pripomočke«;
 
-
v 4. točki številka »75« nadomesti s številko »70«, v prvi alineji pa besedilo »ortopedske, ortotične in druge pripomočke« z besedilom »medicinske pripomočke«;
 
-
v tretji alineji 6. točke besedilo »očesne pripomočke« nadomesti z besedilom »medicinske pripomočke za izboljšanje vida«.
 
V četrtem odstavku se besedilo »ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih, zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov« nadomesti z besedilom »zobnoprotetičnih in medicinskih pripomočkov«.
 

3. člen

 
Besedilo 23.a člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Zavod zagotavlja iz obveznega zavarovanja sredstva za zdravila iz prvega odstavka prejšnjega člena v celoti oziroma v ustreznem odstotnem deležu glede na razvrstitev zdravila na pozitivno oziroma vmesno listo in na podlagi:
 
-
veljavne cene, določene v skladu predpisi, ki urejajo zdravila, ali
 
-
najvišje priznane vrednosti, ki jih določa Zavod najmanj vsakih šest mesecev za skupine medsebojno zamenljivih zdravil, določene s predpisi, ki urejajo zdravila, in za terapevtske skupine zdravil, ki jih določa Zavod, ali
 
-
veljavne cene za zdravilo, ki je v posamezni skupini medsebojnih zamenljivih zdravil oziroma posamezni terapevtski skupini, kadar je ta nižja od njihove najvišje priznane vrednosti.
 
Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka Zavod zagotavlja iz obveznega zavarovanja sredstva za zdravilo iz posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil oziroma posamezne terapevtske skupine zdravil v skladu z razvrstitvijo na pozitivno ali vmesno listo v celoti oziroma v ustreznem odstotnem deležu, kadar iz zdravstvenih razlogov enakovredno zdravljenje z drugim zdravilom iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil oziroma terapevtske skupine zdravil ni mogoče. Za zdravstveni razlog se šteje alergija na zdravilo ali drug neželeni učinek zdravila, ki ogroža zdravje zavarovane osebe, in se dokumentira v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.
 
Za skupine medsebojno zamenljivih zdravil se določi najvišja priznana vrednost, ki ne sme biti višja od najnižje veljavne cene zdravila v posamezni skupini medsebojno zamenljivih zdravil, ki je dostopno na trgu v Republiki Sloveniji v času določanja najvišje priznane vrednosti.
 
Za posamezno terapevtsko skupino zdravil se določi najvišja priznana vrednost, ki je na ravni cene zdravila z najugodnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja, tako, da krije vse odmerke vsaj enega zdravila v tej terapevtski skupini zdravil. Za izračune se upoštevajo primerljivi odmerki.
 
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko zdravilu v posamezni terapevtski skupini zdravil določi višja najvišja priznana vrednost, če zdravilo zaradi farmacevtske oblike ali kliničnih lastnosti predstavlja prednost za zavarovano osebo.
 
Zavod zagotavlja iz obveznega zavarovanja sredstva za živila za posebne zdravstvene namene na podlagi:
 
-
cene, ki jo dogovori Zavod s ponudnikom živil, ali
 
-
najvišje priznane vrednosti za živilo, ki jo določi Zavod najmanj vsakih šest mesecev.
 
Zavod vodi evidenco o zdravilih in živilih za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo, najvišjih priznanih vrednostih za posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil, terapevtskih skupin zdravil in njihovih najvišjih priznanih vrednosti in za živila za posebne zdravstvene namene ter jih objavlja na svoji spletni strani.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window