Navigacija

Uredba o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 94-2001/2021, stran 5826 DATUM OBJAVE: 11.6.2021

VELJAVNOST: od 26.6.2021 / UPORABA: od 26.6.2021

RS 94-2001/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 94/21

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2001. Uredba o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije

 
 
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in za izvrševanje 4., 6. in 20. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11 in 36/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
S to uredbo se podrobneje urejata opravljanje javne službe Slovenske tiskovne agencije (v nadaljnjem besedilu: STA) in njeno financiranje ob upoštevanju Sklepa Komisije 2012/21/EU z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 7 z dne 11. 1. 2012, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Sklep Komisije 2012/21/EU).
 

2. člen

(vrste in obseg storitev javne službe)

 
(1)
V okviru javne službe iz 4. člena Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11 in 36/21; v nadaljnjem besedilu: ZSTAgen) STA na spletni strani pregledno objavlja:
 
-
povzetke novic v slovenskem jeziku, tako da so ti jasno ločeni od celotnih novic, ki jih agencija prodaja medijskim in drugim naročnikom, in brezplačno dostopni vsem pod enakimi pogoji,
 
-
prevode povzetkov novic v angleškem jeziku, tako da so ti jasno ločeni od celotnih novic v angleškem jeziku in brezplačno dostopni vsem pod enakimi pogoji,
 
-
besedila radijskih novic, prirejana za radijski medij, tako da so ta brezplačno v celoti dostopna vsem pod enakimi pogoji,
 
-
avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih, tako da so te brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji,
 
-
vsebine iz četrtega odstavka 4. člena ZSTAgen, tako da so objavljene v posebni rubriki na spletni strani STA kot celotne vsebine in brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji.
 
(2)
V letnem poslovnem načrtu STA se načrtujeta obseg javne službe in obseg tržne dejavnosti.
 
(3)
Pri oblikovanju ponudbe vrst tržnih storitev je treba zagotoviti jasno razlikovanje med storitvami javne službe in storitvami tržne dejavnosti.
 
(4)
STA lahko izvaja le takšne tržne storitve, ki niso v konfliktu interesov s splošno sprejetimi strokovnimi standardi za uresničevanje načel resničnosti, točnosti, objektivnosti, neodvisnosti, nepristranskosti in javne odgovornosti pri opravljanju storitev javne službe STA.
 
(5)
Mesečno spremljanje opravljanja obsega storitev javne službe in obsega storitev tržne dejavnosti se podrobneje uredi v letni pogodbi o opravljanju javne službe (v nadaljnjem besedilu: letna pogodba).
 

3. člen

(nadomestilo za opravljanje javne službe)

 
(1)
Znesek nadomestila za opravljanje storitev javne službe STA se za posamezno poslovno leto določi skladno s 5. členom Sklepa Komisije 2012/2021/EU v višini neto stroškov, ki nastanejo pri opravljanju storitev javne službe STA.
 
(2)
Neto stroški se izračunajo kot razlika med celotnimi stroški, potrebnimi za opravljanje javne službe, in prihodki, ki so jih ustvarile storitve javne službe, ter presežki, opredeljenimi v šestem odstavku 20. člena ZSTAgen.
 
(3)
Med prihodke javne službe se vključijo tudi dotacije ali druga namenska sredstva, ki jih STA pridobi neposredno ali posredno za financiranje razvoja svojega poslovanja iz državnih, lokalnih ali drugih javnih virov. Med prihodke javne službe se prejeta sredstva vključijo v tistem obračunskem obdobju, ko nastanejo stroški oziroma odhodki, za pokritje katerih so bila pridobljena.
 
(4)
Stroški javne službe vključujejo vse neposredne stroške, nastale pri opravljanju storitev javne službe, in sorazmeren del skupnih posrednih stroškov, nastalih pri skupnem izvajanju aktivnosti za javno službo in tržno dejavnost.
 
(5)
Pri razporejanju posrednih stroškov na javno službo in tržno dejavnost mora STA uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki povzročajo te stroške. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabljajo sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov.
 
(6)
Pri določanju stroškov javne službe, ki se jih vključi v letno pogodbo iz 4. člena te uredbe, je treba upoštevati, da morajo biti stroški:
 
-
priprave in objave povzetkov novic v slovenskem jeziku po prvem odstavku 4. člena ZSTAgen,
 
-
priprave in objave povzetkov novic v angleškem jeziku po drugem odstavku 4. člena ZSTAgen,
 
-
priprave besedil radijskih novic, prirejenih za objavo v radijskem mediju, po tretjem odstavku 4. člena ZSTAgen,
 
-
zagotavljanja vsebin o delovanju narodnih skupnosti in etičnih skupnosti v državi ter manjšinah v sosednjih državah po četrtem odstavku 4. člena ZSTAgen in
 
-
nalog dolgoročne hrambe dokumentarnega ter arhivskega gradiva po šestem odstavku 4. člena ZSTAgen
 
merjeni na podlagi analize stroškov, ki bi za enako storitev nastali v povprečnem, dobro vodenem in ustrezno opremljenem ali referenčnem podjetju.
 
(7)
Višino nadomestila za javno službo načrtuje STA v skladu s tem členom v letnem poslovnem načrtu v znesku, ki je enak načrtovani višini neto stroškovjavne službe za prihodnje leto.
 
(8)
UKOM vsako leto do 1. decembra na prostem trgu preveri stroške za vsako storitev, ki jo v okviru javne službe na podlagi ZSTAgen opravlja STA.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window