Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-1917/2014, stran 5165 DATUM OBJAVE: 23.6.2014

RS 46-1917/2014

 
 

1917. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2014.
 
Št. 003-02-6/2014-6
 
Ljubljana, dne 20. junija 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPoIS-F)

 

1. člen

 
V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07 in 99/13) se drugi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Stranka lahko poleg sredstev iz 23. in 26. člena tega zakona pridobi tudi do 50 % sredstev iz državnega proračuna, ki so v finančnem načrtu Državnega zbora Republike Slovenije skladno z zakonom, ki ureja poslance Državnega zbora Republike Slovenije, določena za dodatno strokovno pomoč pri delu poslanskih skupin. Za pridobivanje teh sredstev stranka in Državni zbor Republike Slovenije na predlog vodje istoimenske poslanske skupine skleneta pogodbo, s katero se določi višina teh sredstev. Ta sredstva se stranki izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. Pogodba iz tega odstavka ni predmet javnega naročanja kot ga določa zakon, ki ureja javna naročila.«.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Fizične osebe lahko prispevajo prispevke za stranko. Prispevki posamezne fizične osebe v gotovini so v letu, za katero se dela letno poročilo stranke, dovoljeni največ do zneska, ki je določen na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, glede obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune, višji prispevki v denarju pa morajo biti vplačani s kreditnimi plačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb, ki v skladu s predpisi, ki urejajo plačilne storitve, opravljajo plačilne storitve (v nadaljnjem besedilu: ponudniki plačilnih storitev). Pri prispevanju prispevka stranki mora fizična oseba poleg višine danega zneska stranki zaradi zagotavljanja zakonitosti finančnega poslovanja stranke po tem zakonu sporočiti tudi podatke o svojem imenu, priimku, datumu rojstva in naslovu.«.
 
V petem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »V posojilni pogodbi morajo biti poleg imena, priimka, podatka o višini, obrestni meri in odplačilni dobi posojila zaradi zagotavljanja zakonitosti finančnega poslovanja stranke po tem zakonu navedeni tudi podatki o datumu rojstva in naslovu fizične osebe.«.
 
V sedmem odstavku se črta besedilo », davčna številka«.
 
V osmem odstavku se za besedilom »Ponudniki plačilnih storitev« doda beseda »prejemnika«, besedilo »(ime, priimek, davčna številka in naslov fizične osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma podatek o firmi, matični številki in sedežu ter poslovnem naslovu pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika)« pa se nadomesti z besedilom »(ime, priimek in številka plačilnega računa fizične osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma podatek o imenu ali firmi in številki plačilnega računa pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika)«.
 
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
 
»Stranka lahko za potrebe izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka na standardiziranem obrazcu, ki ga za ponudnike plačilnih storitev določi minister, pristojen za notranje zadeve, pridobi podatek, ali je fizična oseba, ki ni član stranke in je prispevala prispevek stranki, državljan Republike Slovenije, pri upravljavcu Centralnega registra prebivalstva, če predloži podatek o imenu, priimku, datumu rojstva in naslovu te fizične osebe. Upravljavec Centralnega registra prebivalstva stranki posreduje podatek iz prejšnjega stavka v roku petih dni od prejema zahteve.«.
 

3. člen

 
Tretji odstavek 24.b člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Računsko sodišče za potrebe izvedbe revizije zbira osebne podatke, ki omogočajo identifikacijo (osebno ime, EMŠO ali davčna številka, državljanstvo in naslov fizične osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost), neposredno od oseb iz prejšnjega odstavka, iz registra transakcijskih računov, ki ga upravlja AJPES, iz davčnega registra, ki ga vodi in upravlja Davčna uprava Republike Slovenije, in iz zbirk osebnih podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
 
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
»Če računsko sodišče v revizijskem poročilu ugotovi, da je stranka pridobila prispevke fizične osebe v nasprotju s tem zakonom in jih ni nakazala v humanitarne namene v skladu z devetim odstavkom 22. člena tega zakona, stranki hkrati določi dodatni 30 dnevni rok, da to stori.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window