Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3188/2015, stran 8832 DATUM OBJAVE: 30.10.2015

VELJAVNOST: od 14.11.2015 / UPORABA: od 14.11.2015

RS 81-3188/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.11.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 81/15

Časovnica

Na današnji dan, 20.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.11.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3188. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
 
Št. 003-02-8/2015-11
 
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH (ZEKom-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US) se v sedmem odstavku 142. člena za besedno zvezo »postopka pred agencijo« doda besedilo »in za potrošnika tudi pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, če operater priznava takšno pristojnost izvajalcev za reševanje potrošniških sporov,«, za prvim stavkom pa se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V primeru, da operater ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, mora potrošnika na to v pravnem pouku posebej opozoriti.«.
 
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
 
»(11) Če se postopek pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne konča z zavezujočo odločbo skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, lahko potrošnik ne glede na roke iz osmega, devetega in desetega odstavka tega člena v 15 dneh od dneva, ko je bil ta postopek končan, vloži predlog za rešitev spora pred agencijo.«.
 
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se besedilo »iz osmega, devetega in desetega odstavka« nadomesti z besedilom »iz osmega, devetega, desetega ali enajstega odstavka«.
 
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane trinajsti odstavek, se za besedo »zakona« doda besedilo »ali če potrošnik sproži postopek po zakonu, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov«.
 
Dosedanja trinajsti in štirinajsti odstavek postaneta štirinajsti in petnajsti odstavek.
 

2. člen

 
V šestem odstavku 151. člena se za besedo »agenciji« dodata vejica in besedilo »izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov,«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 233. člena se v 59. točki besedi »z enajstim« nadomestita z besedama »s trinajstim«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window