Navigacija

Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-540/2014, stran 1944 DATUM OBJAVE: 7.3.2014

VELJAVNOST: od 8.3.2014 / UPORABA: od 8.3.2014

RS 17-540/2014

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 15.3.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/14, 14/15 - ZUUJFO

Časovnica

Na današnji dan, 17.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.3.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

540. Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ)

 
Razglašam Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 2014.
 
Št. 003-02-2/2014-7
 
Ljubljana, dne 6. marca 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014 (ZUOPŽ)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon določa nujne interventne, sanacijske in preventivne ukrepe za odpravo posledic žleda, ki je prizadel Republiko Slovenijo med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (v nadaljnjem besedilu: odprava posledic žleda), postopke za izvedbo in spremljanje teh ukrepov.
 
(2)
Ta zakon se uporablja tudi za nujne interventne, sanacijske in preventivne ukrepe za odpravo posledic poplav, ki so nastale neposredno po žledu, ki je prizadel Republiko Slovenijo med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
 

2. člen

(subsidiarna uporaba drugih predpisov)

 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč (v nadaljnjem besedilu: ZOPNN), in drugi predpisi.
 

3. člen

(ukrepi za odpravo posledic žleda)

 
(1)
Ukrepi za odpravo posledic žleda se nanašajo na primere, določene z ZOPNN, in tem zakonom.
 
(2)
Ukrepi za odpravo posledic po tem zakonu se nanašajo na:
 
-
obnovo gospodarske infrastrukture in drugih objektov;
 
-
obnovo kmetijskih zemljišč, sanacijo in obnovo gozdov, vključno z začasnimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja ter sanacijo in zasaditev parkov, vrtov in drevoredov, ki so kulturna dediščina;
 
-
odpravo posledic škode v gospodarstvu.
 
(3)
Gospodarska infrastruktura po tem zakonu so v skladu z določbami posebnih predpisov zemljišča, objekti, ureditve in naprave prometne infrastrukture (javne ceste, gozdne ceste in gozdne vlake, železniška, žičniška in letališka infrastruktura, infrastruktura vodnega prometa), energetske in komunikacijske infrastrukture ter vodne infrastrukture.
 
(4)
Obnova gospodarske infrastrukture in drugih objektov po tem zakonu obsega vsa dela, ki omogočajo vzpostavitev gospodarske infrastrukture in drugih objektov v stanje, v katerem se lahko varno uporabljajo in obratujejo, bodisi z gradnjo, bodisi z izvedbo vzdrževalnih del po predpisih o graditvi objektov.
 

II. POVRAČILO ŠKODE IN PRISTOJNOST ZA NALOGE V ZVEZI Z DODELJEVANJEM SREDSTEV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window