Navigacija

Kolektivna pogodba za lesarstvo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2703/2017, stran 7686 DATUM OBJAVE: 20.10.2017

VELJAVNOST: od 11.10.2017 / UPORABA: od 1.11.2017

RS 58-2703/2017

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.8.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 58/17, 51/18, 45/19

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.8.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2703. Kolektivna pogodba za lesarstvo

 
Na podlagi določil zakona, ki ureja delovna razmerja, zakona, ki ureja kolektivno dogovarjanje, sklepata pogodbeni stranki
A) kot predstavnika delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje lesne in pohištvene industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
in
B) kot predstavnika delojemalcev:
– SINLES – Sindikat lesarstva Slovenije
– Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
 

K O L E K T I V N O  P O G O D B O  
za lesarstvo 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Veljavnost kolektivne pogodbe

 
Kolektivna pogodba velja:
 
A)
Krajevno: za območje Republike Slovenije.
 
B)
Stvarno: za vse delodajalce, ki so registrirani za opravljanje pretežne dejavnosti v lesarstvu:
 
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
31.030 Proizvodnja žimnic
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.200 Proizvodnja glasbil
32.300 Proizvodnja športne opreme
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.910 Proizvodnja metel in krtač
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
95.240 Popravila pohištva
 
C)
Osebno: za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih, ki jih ta pogodba zavezuje, in za delavce pri delodajalcih, ki trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije. Za poslovodne osebe ta kolektivna pogodba ne velja, razen če je tako določeno s pogodbo o zaposlitvi. Kolektivna pogodba velja tudi za učence, vajence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju v obsegu, kot določa ta kolektivna pogodba. V tej kolektivni pogodbi uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
 
D)
Časovno: Kolektivna pogodba se sklepa za nedoločen čas. Kolektivno pogodbo lahko vsaka stranka odpove s 6-mesečnim odpovednim rokom. Pisna odpoved se vroči nasprotni stranki priporočeno po pošti. Odpovedni rok prične teči po objavi odpovedi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se določbe normativnega dela te kolektivne pogodbe uporabljajo še tri mesece.
 

II. NORMATIVNI DEL

 

1. Tarifni razredi in razvrstitev del

 

2. člen

Razvrstitev del

 
(1)
Delovna mesta se razvrščajo v sedem zahtevnostnih oziroma tarifnih razredov glede na zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v splošnem aktu, in sicer:
 
I. enostavna dela,
 
II. manj zahtevna dela,
 
III. srednje zahtevna dela,
 
IV. zahtevna dela,
 
V. bolj zahtevna dela,
 
VI. zelo zahtevna dela,
 
VII. visoko zahtevna dela.
 
(2)
Predlog splošnega akta, s katerim uredi sistemizacijo delovnih mest, mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku 8 dni. Če je sindikat posredoval mnenje v tem roku, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnega akta obravnavati in se do njega opredeliti.
 

3. člen

Tipična dela in naloge

 
Tipična dela in naloge po zahtevnostnih oziroma tarifnih razredih so:
 
I. zahtevnostni oziroma tarifni razred (enostavna dela)
 
Enostavna dela, sestavljena iz različnih in kratkotrajnih operacij, ki jih je mogoče zaradi njihove tehnološke značilnosti opravljati po enostavnem postopku in z enostavnimi delovnimi sredstvi. Za opravljanje teh del ni potrebno posebno strokovno izobraževanje. Težišče je na pridobivanju delovnih spretnosti in navad za praktično delo po posebnih vrstah del in delovnih nalog. Zahtevana izobrazba: končana osnovnošolska obveznost. V to skupino so praviloma razvrščeni delavci, ki opravljajo naslednja dela:
 
-
pomožna dela pri strojni in ročni obdelavi, sestavljanju, lepljenju, furniranju in pri površinski obdelavi;
 
-
zavijanje in embaliranje polizdelkov in izdelkov;
 
-
ročno brušenje, kitanje, luženje in lakiranje;
 
-
ročno transportiranje materialov, polizdelkov in izdelkov;
 
-
skladiščna dela pri skladiščenju materialov, polizdelkov in izdelkov;
 
-
zlaganje in prekladanje žaganega lesa;
 
-
valjanje hlodov na krlišču.
 
II. zahtevnostni oziroma tarifni razred (manj zahtevna dela)
 
Delovna mesta, ki vključujejo manj zahtevna dela v proizvodnji, obsegajo opravljanje delovnih operacij, ki se ponavljajo in izvajajo z enostavnimi ali mehaniziranimi sredstvi, opravljanje manj zahtevnih del pri strojih in napravah ipd. Za to raven zahtevnosti je potrebna osnovnošolska izobrazba z dodatnim verificiranim programom specifičnega usposabljanja. V to skupino so praviloma razvrščeni delavci, ki opravljajo naslednja dela:
 
-
sortiranje in lupljenje hlodovine;
 
-
sortiranje in izračunavanje oblog;
 
-
sekanje in sortiranje odpadkov;
 
-
sestavljanje zabojev in palet;
 
-
čeljenje lesa;
 
-
izdelovanje moznikov;
 
-
strojno spajanje furnirja;
 
-
vrtanje, žaganje in skobljanje polizdelkov;
 
-
izdelovanje konstrukcij;
 
-
tapeciranje delov in polizdelkov;
 
-
strojno šivanje blaga in usnja;
 
-
sestavljanje in lepljenje polizdelkov in podsestavov;
 
-
ročno furniranje robov;
 
-
sklapanje okenskih kril;
 
-
impregniranje in barvanje sestavnih delov;
 
-
zahtevno luženje in lakiranje;
 
-
zahtevna pomožna dela pri strojih;
 
-
ročna montaža okovja;
 
-
kopiranje in razmnoževanje;
 
-
enostavna administrativna dela.
 
III. zahtevnostni oziroma tarifni razred (srednje zahtevna dela)
 
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo srednje zahtevna, raznovrstna dela na splošnem in tehničnem področju – delo z različnimi stroji, z orodjem in napravami. Za opravljanje teh del se zahteva višja stopnja razumevanja temeljev delovnega procesa, ker so pri opravljanju dela možne nepredvidljive delovne situacije, v katerih delavec sam rešuje nastale probleme. Zahtevana izobrazba: osnovna šola in dveletni verificirani program. V to skupino so praviloma razvrščeni delavci, ki opravljajo naslednja dela:
 
-
strojno čiščenje hlodovine;
 
-
razžagovanje hlodovine na polnojarmeniku ali hlodarki;
 
-
izdelovanje iverja;
 
-
krojenje lesa in furnirja;
 
-
zahtevno čeljenje;
 
-
sortiranje žaganega lesa;
 
-
stiskanje na stiskalnicah in furniranje;
 
-
strojno zabijanje moznikov;
 
-
žaganje na večlistni krožni žagi;
 
-
brušenje na večvaljnem brusilnem stroju;
 
-
skobljanje na štiristranskem skobeljnem stroju;
 
-
zahtevno vrtanje, žaganje, brušenje in rezkanje;
 
-
montaža kril in ključavnic;
 
-
izdelovanje nosilcev;
 
-
zastekljevanje oken;
 
-
brizganje;
 
-
upravljanje proizvodnih linij;
 
-
zahtevna administrativna dela;
 
-
zahtevna montažna dela;
 
-
totalna vizualna kontrola izdelkov.
 
IV. zahtevnostni oziroma tarifni razred (zahtevna dela)
 
Delovna mesta, ki vključujejo zahtevna in raznovrstna dela v pripravi proizvodnje, v izvajanju tehnoloških procesov, v kontroli, vzdrževanju strojev in naprav ter tehnično-administrativna dela. Na teh delovnih mestih se zahteva poklicno praktično in teoretično znanje o uravnavanju delovanja procesnih naprav, predelavi materialov ipd. ter v večji meri samostojno reševanje konkretnih manjših problemov. Za to raven zahtevnosti ustreza znanje, pridobljeno v triletnem srednjem izobraževanju (poklicna šola). V to skupino so praviloma razvrščeni delavci, ki opravljajo naslednja dela:
 
-
najzahtevnejše sestavljanje končnih izdelkov;
 
-
popravljanje končnih izdelkov;
 
-
izdelovanje šablon, modelov, vzorcev in delovnih pripomočkov;
 
-
strojno brušenje in vzdrževanje rezil;
 
-
montiranje in servisiranje izdelkov na terenu;
 
-
izvajanje sušenja lesa;
 
-
inštruiranje delovne faze;
 
-
upravljanje zahtevnih proizvodnih linij;
 
-
vodenje delovnih skupin v proizvodnji in skladiščih;
 
-
zahtevnejša priprava podatkov za obračun proizvodnje in OD;
 
-
zelo zahtevna administrativna dela.
 
V. zahtevnostni oziroma tarifni razred (bolj zahtevna dela)
 
Delovna mesta, ki vključujejo zahtevnejša raznovrstna dela v neposredni proizvodnji; v pripravi dela, storitvena dela, administrativna dela, dela, vezana na poslovne funkcije, vodenje obratov, izmen itd. Za opravljanje teh del je potrebno poglobljeno strokovno znanje določene usmeritve ter znanje s področja organizacije dela in varstva pri delu. Za to raven zahtevnosti ustreza znanje, pridobljeno v štiriletnem srednjem izobraževanju (smer tehnik). V to skupino so praviloma razvrščeni delavci, ki opravljajo naslednja dela:
 
-
izdelovanje kalkulacij;
 
-
upravljanje zahtevnejše kontrole kakovosti;
 
-
vodenje del v oddelku ali na manjšem gradbišču;
 
-
izvajanje proizvodnega dela učencev;
 
-
opravljanje izredno zahtevnih proizvodnih linij;
 
-
samostojna dela v knjigovodstvu in računovodstvu;
 
-
konstruiranje izdelkov;
 
-
izvajanje ekonomske propagande;
 
-
prodajanje proizvodov in izdelkov;
 
-
analiza dela ter študij dela (normiranje);
 
-
planiranje proizvodnje, materiala in vzdrževanja;
 
-
predpisovanje tehnoloških postopkov;
 
-
operativna nabava surovin in materiala na domačem trgu;
 
-
operativna prodaja na domačem trgu.
 
VI. zahtevnostni oziroma tarifni razred (zelo zahtevna dela)
 
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo zelo zahtevna dela priprave, spremljanja, kontrole, organiziranja, analiziranja delovnih procesov, operativno in strokovno vodenje delovnih procesov ter vodenje na posameznih področjih poslovanja. Za to raven zahtevnosti ustreza pridobljeno znanje v programih višješolskega izobraževanja. V to skupino so praviloma razvrščeni delavci, ki opravljajo naslednja dela in naloge:
 
-
organiziranje in vodenje del v več oddelkih;
 
-
oblikovanje dokumentacije;
 
-
organiziranje in oblikovanje delovnih mest;
 
-
študij in oblikovanje internega transporta, vzdrževanja surovin, repromateriala in skladiščenja;
 
-
analiza in predpisovanje postopkov kalkulacij;
 
-
raziskovalno delo na posameznem izdelku, surovini, repromaterialu;
 
-
zahtevnejša dela v knjigovodstvu in računovodstvu;
 
-
oblikovanje propagandnih sporočil;
 
-
zahtevnejše konstruiranje izdelkov;
 
-
vodenje delovnih procesov;
 
-
vodenje organizacijskih enot ali oddelkov samostojnih strokovnih služb;
 
-
projektiranje tehnologij proizvodnje;
 
-
opravljanje tehnološko komercialnih del v inženiringu;
 
-
operativna prodaja na tujih trgih;
 
-
vodenje inovacijske dejavnosti;
 
-
planiranje proizvodnih procesov.
 
VII. zahtevnostni oziroma tarifni razred (visoko zahtevna dela)
 
Delovna mesta, v okviru katerih se opravljajo visoko zahtevna dela načrtovanja, analiziranja, organiziranja razvoja, delovnih procesov, oblikovanja novih teoretičnih in praktičnih rešitev, vodenja poslovanja, strokovnega vodenja delovnih procesov, svetovanja ipd. Za to raven zahtevnosti ustreza znanje, pridobljeno v programih visokošolskega izobraževanja. V to skupino so praviloma razvrščeni delavci, ki opravljajo naslednja dela:
 
-
oblikovanje in predpisovanje informacijskih sistemov;
 
-
analiza in projektiranje domačega trga;
 
-
razvoj nadomestnih surovin in repromaterialov;
 
-
razvoj in projektiranje strojev, naprav, orodij in načinov dela;
 
-
projektiranje proizvodnih procesov;
 
-
razvoj in oblikovanje tehnoloških procesov;
 
-
razvoj in oblikovanje proizvodov;
 
-
analiza in projektiranje zunanjega trga.
 

2. Pogodba o zaposlitvi

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window