Navigacija

Uredba o pravilih pogojenosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 166-4287/2022, stran 14110 DATUM OBJAVE: 30.12.2022

VELJAVNOST: od 1.1.2023 / UPORABA: od 1.1.2023

RS 166-4287/2022

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 25.3.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 166/22, 34/23

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.3.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4287. Uredba o pravilih pogojenosti

 
 
Na podlagi 10. in 11.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o pravilih pogojenosti

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa izvajanje pravila pogojenosti iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko 2023–2027 in je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani skupne kmetijske politike 2023–2027 (https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027), in za izvajanje:
 
1.
Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 227 z dne 1. 9. 2022, str. 136), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU);
 
2.
Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/1408 z dne 16. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede izplačevanja predplačil za nekatere intervencije in podporne ukrepe iz uredb (EU) 2021/2115 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 216, z dne 19. 8. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2116/EU);
 
3.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/126 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dodatnimi zahtevami za nekatere vrste intervencij, ki jih države članice določijo v svojih strateških načrtih SKP za obdobje 2023–2027 na podlagi navedene uredbe, ter pravili o deležu za standard dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) 1 (UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str. 52), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 233 z dne 8. 9. 2022, str. 92), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/126/EU);
 
4.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1172 z dne 4. maja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema skupne kmetijske politike ter uporabe in izračuna upravnih sankcij v zvezi s pogojenostjo (UL L št. 183 z dne 8. 7. 2022, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/1172/EU);
 
5.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1317 z dne 27. julija 2022 o določitvi odstopanj od Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje zemljišč (standardi DKOP) 7 in 8 za leto zahtevka 2023 (UL L št. 199 z dne 28. 7. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2022/1317/EU).
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Izrazi uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
neskladnost je neskladnost iz točke (a) 6. člena Delegirane uredbe 2022/1172/EU;
 
2.
trajno travinje je trajno travinje kot je opredeljeno v uredbi, ki ureja neposredna plačila iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027;
 
3.
kmetijske površine so površine iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 2021/2115/EU;
 
4.
status okoljsko občutljivega trajnega travinja (v nadaljnjem besedilu: status OOTT), pomeni, da GERK ali del površine GERK-a leži na območju okoljsko občutljivega trajnega travinja (v nadaljnjem besedilu: območje OOTT) in je prejel oznako status OOTT iz naslova zelene komponente, je del območja OOTT, določenega z GERK-i z rabami iz prvega odstavka 13. člena te uredbe na zbirni vlogi za leto 2022, oziroma je površina prvič prijavljena v zbirni vlogi tekočega leta in prejme oznako status OOTT na podlagi upravne preveritve;
 
5.
glavni posevek je glavni posevek kot je opredeljeno v uredbi, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike.
 

3. člen

(pravila pogojenosti)

 
(1)
Pravila pogojenosti so predpisane zahteve ravnanja (v nadaljnjem besedilu: PZR) na podlagi pravnih aktov Evropske unije in standardov dobrih kmetijsko okoljskih pogojev (v nadaljnjem besedilu: DKOP), ki so določena v strateškem načrtu skupne kmetijske politike in navedena v Prilogi III Uredbe 2021/2115/EU. Pravila pogojenosti predstavljajo minimalne zahteve s področij:
 
a)
podnebje in okolje, vključno z vodo, tlemi in biotsko raznovrstnostjo ekosistemov;
 
b)
javno zdravje in zdravje rastlin;
 
c)
dobrobit živali.
 
(2)
Pravila iz prejšnjega odstavka so v obliki seznama zahtev opredeljena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window