Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-G)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2869/2009, stran 8140 DATUM OBJAVE: 27.7.2009

VELJAVNOST: od 11.8.2009 / UPORABA: od 11.8.2009

RS 58-2869/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.8.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 58/09

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.8.2009
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2869. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-G)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-G)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP‑G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
 
Št. 003‑02‑7/2009‑8
 
Ljubljana, dne 23. julija 2009
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZeIP-G)

 

1. člen

 
V Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena beseda »pristop« nadomesti z besedo »dostop«.
 
Besedilo prve alineje drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
 
»– Direktive Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o razvoju železnic Skupnosti (UL L št. 237 z dne 24. 8. 1991, str. 25; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/440/EGS), zadnjič spremenjene z Direktivo 2007/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o spremembi Direktive Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 44);«.
 
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
 
»– Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/14/ES z dne 26. februarja 2001 o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L št. 75 z dne 15. 3. 2001, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/14/ES), zadnjič spremenjene z Direktivo 2007/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o spremembi Direktive Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 44);«.
 
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
 
»– Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L št. 164 z dne 30. 4. 2004, str. 44; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/49/ES), zadnjič spremenjene z Direktivo 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti;«.
 
Doda se nova peta alineja, ki se glasi:
 
»– Direktive 2007/59/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 51; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/59/ES).«.
 

2. člen

 
V 2. členu se besedilo 1. točke prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
 
»1. »dostop na javno železniško infrastrukturo« je pravica do njene uporabe pod določenimi pogoji;«.
 
Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
 
»2. »investicija v javno železniško infrastrukturo« je graditev nove in nadgradnja obstoječe javne železniške infrastrukture, s katero se izboljša prometno‑tehnične in varnostne lastnosti javne železniške infrastrukture;«.
 
Besedilo 3. točke se spremeni tako, da se glasi:
 
»3. »licenca« je javna listina, s katero se prevozniku prizna sposobnost za opravljanje vseh ali posameznih vrst prevoznih storitev v železniškem prometu, vključno z zagotavljanjem vleke, oziroma sposobnost samo za zagotavljanje vleke;«.
 
Besedilo 6. točke se spremeni tako, da se glasi:
 
»6. »mednarodne storitve potniškega prometa« so storitve potniškega prometa, pri katerih vlak prečka najmanj eno mejo države članice Evropske skupnosti, pri čemer je glavni namen storitve prevoz potnikov med postajami, ki se nahajajo v različnih državah članicah; vlak je lahko sestavljen kot celota in/ali deljen, njegovi deli pa imajo lahko različne odhodne ali namembne postaje, pod pogojem, da vsi vagoni prečkajo najmanj eno državno mejo;«.
 
Za 8. točko se doda nova 8.a točka, ki se glasi:
 
»8.a »okvirna pogodba« določa značilnosti infrastrukturnih zmogljivosti, ki se prosilcu lahko ponudijo za čas, ki presega eno obdobje voznega reda omrežja. Okvirna pogodba ne določa posamezne vlakovne poti, ampak je oblikovana tako, da izpolnjuje upravičene komercialne potrebe prosilca;«.
 
Besedilo 12. točke se spremeni tako, da se glasi:
 
»12. »program omrežja« pomeni podrobno obrazložitev splošnih pravil, rokov, postopkov in meril v zvezi z ureditvijo zaračunavanja in dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti; vsebuje tudi dodatne informacije, potrebne za vložitev prošenj za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti, kot so na primer informacije o infrastrukturnih zmogljivostih javne železniške infrastrukture ter možnih dodatnih in pomožnih storitvah;«.
 
V 13. točki se črta besedilo »ali mednarodno poslovno združenje«.
 
Za 15. točko se doda nova 15.a točka, ki se glasi:
 
»15.a »subjekt usposabljanja« je pravna ali fizična oseba, ki jo varnostni organ pooblasti za izvajanje postopkov strokovnega usposabljanja, izpopolnjevanja in preverjanja usposobljenosti delavcev za delovno mesto izvršilnega železniškega delavca;«.
 
Besedilo 16. točke se spremeni tako, da se glasi:
 
»16. »tranzit Republike Slovenije« pomeni prečkanje ozemlja Republike Slovenije brez natovarjanja ali raztovarjanja blaga in/ali brez vstopanja ali izstopanja potnikov na ozemlju Republike Slovenije;«.
 
Za 16. točko se doda nova 16.a točka, ki se glasi:
 
»16.a »tranzit Skupnosti« pomeni prečkanje ozemlja Evropske skupnosti brez natovarjanja ali raztovarjanja blaga in/ali brez vstopanja ali izstopanja potnikov na ozemlju Skupnosti; «.
 
Za 17. točko se doda nova 17.a točka, ki se glasi:
 
»17.a »infrastrukturna zmogljivost« pomeni možnost načrtovanja zahtevanih vlakovnih poti za en del javne železniške infrastrukture za določeno obdobje;«.
 
Za 18. točko se doda nova 18.a točka, ki se glasi:
 
»18.a »vlakovna pot za določen namen (ad hoc vlakovna pot)« je vlakovna pot iz prejšnje točke, ki se dodeli za posamezne vožnje vlaka glede na proste zmogljivosti infrastrukture;«.
 

3. člen

 
V prvem odstavku 10. člena se v tretji alineji beseda »okretnice« nadomesti z besedo »obračalnice«.
 
V enajsti alineji se besedilo »vozna mreža« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »vozno omrežje« v ustreznem sklonu.
 
V dvanajsti alineji se na dveh mestih beseda »zgradbe« nadomesti z besedo »stavbe«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window