Navigacija

Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-2386/2016, stran 7955 DATUM OBJAVE: 12.8.2016

VELJAVNOST: od 27.8.2016 / UPORABA: od 1.9.2016

RS 54-2386/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.9.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 54/16

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.9.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2386. Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji

 
Na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah sklepajo
SAZOR – Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ, Kersnikova 10a, Ljubljana, ki jo zastopata Rudi Zaman in Miha Mazzini, člana poslovodstva
in
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, Ptujska ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa Frančiška Al-Mansour, predsednica,
Skupnost vrtcev Slovenije, Rašiška ulica 7, Ljubljana, ki jo zastopa Božena Bratuž, predsednica
ter osnovne šole, ki so pristopile k temu sporazumu
 

S K U P N I  S P O R A Z U M  
o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji

 

A) Uvodne in splošne določbe

 

1. člen

(namen sporazuma)

 
Podpisniki tega sporazuma soglasno ugotavljajo:
 
-
da je SAZOR – Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ (v nadaljnjem besedilu: Združenje SAZOR) kot edina kolektivna organizacija v Republiki Sloveniji, ustanovljena na podlagi 146. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15, v nadaljnjem besedilu: ZASP), ki ima dovoljenje Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 31225-1/2007-8 z dne 28. 6. 2007, za kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja prek obsega iz 50. člena ZASP, začela uradna pogajanja za sklenitev tega sporazuma z vabilom k pogajanjem in sklenitvi skupnega sporazuma, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 52/14 z dne 11. julija 2014, v skladu s tretjim odstavkom 157. člena ZASP;
 
-
da so reprezentativna združenja vrtcev in šol, ustanovljena v skladu z 52. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki so kot predstavniki uporabnikov avtorskih del v vzgojno-izobraževalnem sistemu v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: združenja uporabnikov) pristojna za sklenitev tega sporazuma v skladu s prvim odstavkom 157. člena ZASP, pristopila in sodelovala pri pogajanjih za sklenitev tega sporazuma, in sicer pooblaščeni predstavnik Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, pooblaščena predstavnica Skupnosti vrtcev Slovenije ter za področje osnovnih šol pooblaščeni predstavniki Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, ki je pridobilo pooblastilo večine osnovnih šol, da lahko v njihovem imenu sodeluje pri teh pogajanjih, ker na področju osnovnega šolstva trenutno ne obstaja reprezentativno združenje šol v skladu z 52. členom Zakona o zavodih;
 
-
da je pri pogajanjih za sklenitev tega sporazuma kot strokovna podpora združenj uporabnikov sodelovalo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), ki zagotavlja finančna sredstva za izvajanje javno-veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja iz državnega proračuna v skladu z 81. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), v nadaljnjem besedilu: ZOFVI);
 
-
da je namen tega sporazuma pridobitev dovoljenja za reproduciranje avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov, v nadaljnjem besedilu: avtorska dela) in določitev tarife za plačilo nadomestila Združenju SAZOR ter ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med Združenjem SAZOR in združenji uporabnikov v zvezi z uporabo dovoljenja za reproduciranje avtorskih del prek obsega iz 50. člena ZASP v vzgojno-izobraževalnem procesu v vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah v Republiki Sloveniji;
 
-
da se združenja uporabnikov in Združenje SAZOR (v nadaljnjem besedilu: podpisniki sporazuma) s podpisom tega sporazuma zavezujejo k doslednem izvrševanju tega sporazuma, upoštevajoč ZASP in druge predpise, akte organov Evropske unije in mednarodne pravne akte, ki se nanašajo na predmet tega sporazuma;
 
-
da je sestavni del tega sporazuma tudi obrazec tipske pogodbe o izvajanju tega sporazuma, ki je v Prilogi I tega sporazuma in ki so jo z Združenjem SAZOR dolžni skleniti vsi uporabniki, opredeljeni v 3. členu tega sporazuma, v skladu s šestim odstavkom 157. člena ZASP, ne glede na to, ali so sodelovali pri pogajanjih ali sklenitvi tega sporazuma ali ne;
 
-
da podpisnike sporazuma zavezuje enotno poslanstvo, da bodo spodbujali ustvarjalnost in inovativnost ter krepili zavedanje, da je enako pomembno spoštovanje avtorstva kot tudi zagotavljanje možnosti legitimnega dostopa do avtorskih stvaritev pod enakimi pogoji, določenimi s tem sporazumom in ZASP, zlasti v procesu formalnega izobraževanja kakor tudi za druge načine in metode učenja in razvoj slehernega posameznika in naše družbe in da bodo v duhu tega poslanstva vselej iskali ravnovesje;
 
-
da se ta sporazum sklepa za nedoločen čas in se ga lahko objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko pristojno ministrstvo k podpisanemu sporazumu da soglasje;
 
-
da je pogoj za objavo tega sporazuma v Uradnem listu Republike Slovenije izpolnjen, ko ga poleg kolektivnih podpisnikov (Združenja SAZOR in reprezentativnih združenj vrtcev in srednjih šol) podpiše še več kot polovica osnovnih šol, ki podpis sporazuma izvedejo s podpisom pristopne izjave, obrazec katere je v Prilogi II tega sporazuma.
 

2. člen

(predmet sporazuma)

 
(1)
Ta sporazum ureja pogoje uporabe avtorskih del, opredeljenih v skladu z ZASP, v obliki reproduciranih oziroma fotokopiranih izvodov izvirnikov avtorskih del v celoti ali posameznih delov, izdanih v papirnati obliki (v nadaljnjem besedilu: fotokopija), ki se jih uporablja kot dopolnilno učno gradivo pri izvajanju javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov v Republiki Sloveniji, način določitve nadomestila za uporabo, tarifo za plačilo nadomestila, način plačevanja nadomestila ter druga medsebojna razmerja, ki se nanašajo na izvrševanje tega sporazuma.
 
(2)
Pogoji uporabe fotokopij, določeni s tem sporazumom, veljajo v okviru izvajanja javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega programa predšolske vzgoje v vrtcih oziroma javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov za pridobitev javno veljavne osnovnošolske oziroma srednješolske izobrazbe in nalogami, povezanimi z izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcih oziroma osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: pouk).
 
(3)
Ta sporazum se nanaša na mehanično fotokopiranje, ki se izvaja s tiskanega primerka avtorskega dela na papir ali sintetični material, v eni ali več barvah, s pomočjo fotokopirnih strojev, faksov, tiskalnikov in drugih podobnih naprav z istim učinkom, kot so več funkcionalne naprave in podobno reproduciranje avtorskega dela.
 
(4)
V okvir tega sporazuma spada tudi uporaba skeniranega avtorskega dela iz prvega odstavka tega člena, kadar se pri pouku uporablja elektronski medij (digitalni projektor ali osebni računalniki), pri čemer glede obsega in drugih okoliščin skeniranja ter uporabe avtorskih del veljajo smiselno enaki pogoji in omejitve, ki po tem sporazumu veljajo za fotokopiranje avtorskega dela. Uporaba skeniranih avtorskih del je dovoljena le učiteljem pri izvajanju pouka z elektronskim medijem, in sicer s predvajanjem preko digitalnega projektorja učencem pri pouku ter s pošiljanjem skeniranega avtorskega dela učencem z elektronsko pošto za pripravo na pouk, učenje oziroma preverjanje znanja.
 

3. člen

(zavezanci sporazuma)

 
(1)
Zavezanci tega sporazuma so vse javne osnovne in srednje šole, ki se financirajo iz državnega proračuna za izvajanje javnoveljavnih vzgojno-izobraževalnih programov na podlagi 81. člena ZOFVI oziroma zasebne osnovne in srednje šole, ki se za izvajanje javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov financirajo iz državnega proračuna na podlagi 73. člena ZOFVI (zasebna šola s koncesijo) ali na podlagi 86. člena ZOFVI (zasebna šola brez koncesije).
 
(2)
Zavezanci tega sporazuma so tudi vsi javni vrtci, ki se sofinancirajo iz proračunov občin-ustanoviteljic teh vrtcev in prispevkov staršev – uporabnikov storitev vrtca v skladu z določbami Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljnjem besedilu: ZVrt) za izvajanje javno-veljavnih programov predšolske vzgoje oziroma zasebni vrtci, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev na podlagi 73. člena ZOFVI (zasebni vrtec s koncesijo) oziroma na podlagi 34. člena ZVrt (zasebni vrtec brez koncesije).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window