Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2073/2016, stran 7030 DATUM OBJAVE: 1.7.2016

RS 47-2073/2016

 
 

2073. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

 
 
Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena, drugega odstavka 83. člena ter prvega odstavka 115. člena in za izvrševanje 104. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

 

1. člen

 
V Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15) se v prvem odstavku 3. člena v 6. točki beseda »oblikovana« nadomesti z besedo »načrtovana«.
 

2. člen

 
V četrtem odstavku 5. člena se za besedilom »navodila za uporabo« beseda »ali« nadomesti z besedo »in«.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 44. člena se v 1. točki za besedo »oziroma« doda beseda »osebnem«.
 
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
»(6) Ministrstvo na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka spremeni podatke v evidenci iz prvega odstavka tega člena, o čemer proizvajalcu oziroma pooblaščenemu zastopniku izda potrdilo iz četrtega odstavka tega člena, ki vsebuje spremenjene podatke, oziroma ga izbriše iz evidence iz prvega odstavka tega člena z odločbo, če gre za opustitev dejavnosti.«.
 
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window