Navigacija

Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-374/2019, stran 758 DATUM OBJAVE: 15.2.2019

VELJAVNOST: od 2.3.2019 / UPORABA: od 2.3.2019

RS 10-374/2019

Verzija 1 / 2

Čistopis se uporablja od 2.3.2019 do 1.3.2020. Status čistopisa na današnji dan, 24.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/19

Časovnica

Na današnji dan, 24.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.3.2019
  DO 1.3.2020
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

374. Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora

 
 
Na podlagi osmega odstavka 26. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora

 

l. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen)

 
S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69), in določa:
 
-
obveznosti in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morajo izpolnjevati pošiljatelj, prevzemnik in organizator prevoza pri izvozu, iznosu, uvozu ali vnosu pošiljk odpadnih kovin v Republiko Slovenijo, pri tranzitu pošiljk odpadnih kovin s povišanim sevanjem in pri domačem prometu s pošiljkami odpadnih kovin;
 
-
obveznosti in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morajo izpolnjevati upravljalci večjih poštnih centrov, letališč, pristanišč;
 
-
obveznosti in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morajo izpolnjevati odpadi in predelovalni obrati odpadnih kovin, in sicer zbiralci odpadkov v zbirnih centrih, izvajalci obdelave odpadnih kovin v napravah za obdelavo odpadkov, izvajalci obdelave odpadne električne in elektronske opreme v obratih za obdelavo te opreme ter upravljavci centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki v teh centrih;
 
-
ukrepe, da se preprečita čezmerna izpostavljenost delavcev in prebivalstva ter kontaminacija okolja zaradi nezadostnega nadzora nad viri sevanja neznanega izvora ter da se prepreči večja premoženjska škoda ob odpravljanju posledic zaradi kontaminacije nad predpisano mejo.
 

2. člen

(področje uporabe)

 
(1)
Ta uredba se uporablja za odpadne kovine, ki nastajajo v Republiki Sloveniji in zunaj nje ter so namenjene v skladiščenje pred njihovo nadaljnjo obdelavo ali neposredno v predelavo v napravo za proizvodnjo železa, jekla ali barvnih kovin v Republiki Sloveniji oziroma v državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali tretjih državah ter za odpadno električno in elektronsko opremo, in sicer neposredno pred njeno obdelavo.
 
(2)
Ta uredba se uporablja tudi za pošiljke odpadnih kovin, ki so v Republiki Sloveniji v tranzitu in za uvoz blaga in pošiljk, ki bi bile lahko radioaktivno kontaminirane ali bi vsebovale vire sevanja neznanega izvora, nanje pa bi naleteli upravljavci večjih poštnih centrov, letališč in pristanišč.
 
(3)
Za vprašanja v zvezi z ravnanjem pri pošiljanju odpadnih kovin, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljajo predpisi, ki urejajo pošiljke odpadkov.
 
(4)
Za vprašanja v zvezi s predelavo odpadnih kovin v napravah za proizvodnjo železa, jekla ali barvnih kovin, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljajo predpis, ki ureja odpadke, predpis, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, predpisi, ki urejajo emisije snovi v zrak, in predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode.
 
(5)
Za vprašanja v zvezi z odpadno električno in elektronsko opremo, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo.
 
(6)
Za vprašanja v zvezi z meritvami radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin, odpadne električne in elektronske opreme in drugega blaga in pošiljk, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljata predpis, ki ureja monitoring radioaktivnosti, in predpis, ki ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti.
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški, smerni, osebni) in pomeni spremembo doze v enoti časa;
 
2.
iznos pošiljke odpadnih kovin iz Republike Slovenije je iznos le-te v države članice EU, pošiljka pa ima carinski status unijskega blaga;
 
3.
izvajalec meritev radioaktivnosti pošiljk (v nadaljnjem besedilu: izvajalec meritev) je fizična ali pravna oseba, ki je pridobila pooblastilo za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin, odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme in uvoženega blaga na podlagi predpisa, ki ureja monitoring radioaktivnosti;
 
4.
meritve radioaktivnosti so meritve hitrosti doze sevanja gama;
 
5.
nevarni vir sevanja je vir sevanja, določen v uredbi, ki ureja sevalne dejavnosti;
 
6.
notranji promet pošiljke odpadnih kovin je pošiljka odpadnih kovin med pošiljateljem in prevzemnikom odpadnih kovin v Republiki Sloveniji;
 
7.
odpadna električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: OEEO) je določena v predpisu, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo;
 
8.
odpadne kovine so odpadne kovine in zlitine s seznama odpadkov, ki je določen v prilogi Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov, skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov, skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3; Odločba 2000/532/ES), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44; Sklep 2014/955/EU), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/532/ES), ki so v celoti določene s šestmestno kodo za odpadek in z ustrezno dvomestno ali štirimestno kodo naslovov naslednjih poglavij, kjer je večja verjetnost, da je v pošiljki odpadkov lahko (nehote) tudi radioaktivna snov oziroma se zazna povišano sevanje: 02 (02 01 10), 10, 12, 15 (15 01 04), 16 (16 02), 17 (17 04), 19 (19 10), 19 (19 12 02 in 19 12 03) in 20 (20 01 40);
 
9.
organizator prevoza je fizična ali pravna oseba, ki organizira prevoz ali opravlja druge storitve v zvezi s prevozom pošiljk odpadnih kovin ali drugega blaga;
 
10.
poročilo o meritvah radioaktivnosti pošiljke (v nadaljnjem besedilu: poročilo o meritvah) je poročilo o izvedbi meritev radioaktivnosti pošiljk, ki ga izdela izvajalec meritev v skladu s to uredbo;
 
11.
pošiljatelj je fizična ali pravna oseba, ki pošilja pošiljko odpadnih kovin ali drugega blaga;
 
12.
pošiljka je pošiljka odpadnih kovin ali drugega blaga, ki naj bi jo pošiljatelj dobavil prevzemniku in je lahko v eni ali več enotah za prevoz, na primer v zabojnikih; v primeru poštnih centrov, letališč in pristanišč je pošiljka vsakršno blago in predmeti, ki bi lahko bili radioaktivno kontaminirani ali bi vsebovali vire sevanja neznanega izvora;
 
13.
predelava odpadnih kovin obsega za namen te uredbe pridobivanje kovin in njihovih spojin z recikliranjem odpadnih kovin kot postopek predelave odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke;
 
14.
prevzemnik je fizična ali pravna oseba, ki prejme pošiljko odpadnih kovin ali drugega blaga;
 
15.
tranzit pošiljke odpadnih kovin čez Republiko Slovenijo je prevoz iz držav članic EU v druge države članice EU ali v tretje države in iz tretjih držav v države članice EU;
 
16.
večji poštni centri so za namen te uredbe vsi tisti poštni in logistični centri, v katere vstopajo ali skozi njih prehajajo pošiljke neunijskega blaga;
 
17.
vnos pošiljke odpadnih kovin, ki prihajajo v Republiko Slovenijo, je vnos le-te iz države članice EU, pošiljka pa ima carinski status unijskega blaga.
 

ll. ZAVEZANCI IN NJIHOVE OBVEZNOSTI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window