Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 3-14/2022, stran 15 DATUM OBJAVE: 7.1.2022

VELJAVNOST: od 22.1.2022 / UPORABA: od 22.1.2022

RS 3-14/2022

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 7.7.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 3/22

Časovnica

Na današnji dan, 14.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.7.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

14. Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o debirokratizaciji (ZDeb)

 
Razglašam Zakon o debirokratizaciji (ZDeb), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. decembra 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-349
 
Ljubljana, dne 4. januarja 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O DEBIROKRATIZACIJI (ZDeb)

 

PRVI DEL

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se zaradi zmanjšanja upravnega in regulatornega bremena v javni upravi in izboljšanja učinkovitosti njenega poslovanja spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
 
1.
Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21),
 
2.
Zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo),
 
3.
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE),
 
4.
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF in 158/20 – ZIntPK-C),
 
5.
Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US),
 
6.
Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18),
 
7.
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20),
 
8.
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20),
 
9.
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
 
10.
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
 
11.
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16),
 
12.
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B).
 
(2)
Določa se prenehanje veljavnosti zakonov, ki zaradi poteka časa (konzumiranost) ali spremenjenih družbenih ali tehnoloških razmer (obsoletnost) ne morejo več ustvarjati novih pravic oziroma obveznosti, ter prenehanje smiselne uporabe zveznih jugoslovanskih predpisov, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob osamosvojitvi.
 

DRUGI DEL

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

 

ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA

 

2. člen

 
V Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21) se v 2. členu na koncu 19. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 20. točka, ki se glasi:
 
»20.
»elektronski naslov za vročanje« je naslov za vročanje dokumentov v elektronski obliki. Sestavni del elektronskega naslova za vročanje je tudi kontaktna številka mobilnega telefona, na katero posameznik prejema in iz katere posameznik pošilja kratka obvestila v zvezi z vročanjem (e-vročilnica).«.
 

3. člen

 
V 4. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
 
»(10)
Za prijavo in spremembo elektronskega naslova za vročanje je pristojna upravna enota ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali začasno prebivališče oziroma stalni ali začasni naslov.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window