Navigacija

Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-345/2015, stran 716 DATUM OBJAVE: 13.2.2015

VELJAVNOST: od 14.2.2015 / UPORABA: od 27.2.2015

RS 9-345/2015

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 9.11.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.4.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 9/15, 13/15, 68/16, 59/18, 11/19, 67/19

Časovnica

Na današnji dan, 5.4.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.11.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

345. Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

 
 
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja ter ukrepa Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017) 7523 z dne 8. novembra 2017 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 849, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), ki sta dostopna na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), za izvajanje:
 
1.
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
 
2.
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
 
3.
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
 
4.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za vrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
 
5.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/967 z dne 26. aprila 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z dne 10. 7. 2018, str. 2);
 
6.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
 
7.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
 
8.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/56 z dne 12. januarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2018, str. 9).
 
(2)
Ta uredba ureja tudi izvajanje ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja, ki se nanaša na vsebine s področja gozdarstva, za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
-
upravičenci so izbrani izvajalci storitev, ki so v skladu s 14. in 15. členom Uredbe 1305/2013/EU določeni v 5., 9. in 14. členu te uredbe, oziroma za vsebine gozdarstva izvajalci storitev, ki so v skladu s četrtim odstavkom 38. člena Uredbe 702/2014/EU določeni v 5. in 9. členu te uredbe;
 
-
udeleženci so prejemniki subvencioniranih storitev, opredeljeni v prvem stavku drugega odstavka 14. člena Ured­be 1305/2013/EU in v četrtem odstavku 38. člena Uredbe 702/2014/EU, določeni v 6. in 10. členu te uredbe;
 
-
prejemniki storitev svetovanja so v skladu s prvim od­stavkom 15. člena Uredbe 1305/2013/EU določeni v 15. členu te uredbe;
 
-
ministrstvo je naročnik javnih naročil storitev v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje;
 
-
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) je akreditirana plačilna agencija in izvajalec plačila javnih naročil storitev v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje;
 
-
gospodarstvo je gospodarstvo, kot je določeno v predpisih, ki določajo identifikacijo in registracijo rejnih živali. Na kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več gospodarstev;
 
-
G-MID je identifikacijska številka gospodarstva v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev. Če je v okviru kmetijskega gospodarstva več gospodarstev, ima vsako svojo G-MID številko;
 
-
podjetje v težavah je podjetje iz 14. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
 
-
datum dodelitve pomoči je datum podpisa pogodbe, sklenjene v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, med ministrstvom, agencijo in izvajalci (v nadaljnjem besedilu: po­godba), s čimer se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca;
 
-
dejavnosti informiranja iz Uredbe 1305/2013/EU so ukrepi informiranja iz Uredbe 808/2014/EU;
 
-
uporabniki gozdov so osebe, ki na podlagi pisnega soglasja lastnika gozda in v skladu s predpisi opravljajo goz­darska dela v gozdu,
 
-
dopolnilne dejavnosti so dejavnosti pridelave, predelave in trženja, ki so v povezavi s proizvodi iz priloge 1 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47);
 
-
kmetijski sektor so vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov.
 

II. Ukrep 1 - PRENOS ZNANJA IN DEJAVNOSTI INFORMIRANJA

 

1. Splošno

 

3. člen

(namen ukrepa)

 
(1)
V okviru ukrepa 1 - Prenos znanja in dejavnosti informiranja se izvajata naslednja podukrepa:
 
-
podukrep 1.1 - Podpora za dejavnosti poklicnega uspo­sabljanja in pridobivanja spretnosti (v nadaljnjem besedilu: podukrep 1.1) in
 
-
podukrep 1.2 - Podpora za demonstracijske aktivnosti in dejavnosti informiranja (v nadaljnjem besedilu: podukrep 1.2).
 
(2)
Namen ukrepa 1 - Prenos znanja in dejavnosti in­formiranja je povečati raven usposobljenosti oseb dejavnih v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
 

2. Podukrep 1.1 - Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window