Zakon o konzularni zaščiti (ZKZaš)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1347/2018, stran 4427 DATUM OBJAVE: 26.4.2018

VELJAVNOST: od 1.5.2018 / UPORABA: od 1.5.2018

RS 30-1347/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.5.2018
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1347. Zakon o konzularni zaščiti (ZKZaš)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o konzularni zaščiti (ZKZaš)

 
Razglašam Zakon o konzularni zaščiti (ZKZaš), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2018.
 
Št. 003-02-4/2018-12
 
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O KONZULARNI ZAŠČITI (ZKZaš)

 

1. člen

(predmet urejanja)

 
(1)
Ta zakon ureja postopke in delovanje ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in predstavništev v tujini na področju konzularne zaščite državljanov oziroma državljank (v nadaljnjem besedilu: državljanov) Republike Slovenije in drugih državljanov pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
 
(2)
S tem zakonom se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive Sveta (EU) 2015/637 z dne 20. aprila 2015 o ukrepih za usklajevanje in sodelovanje, potrebnih za lažje zagotavljanje konzularne zaščite državljanov Unije brez predstavništva v tretjih državah, in o razveljavitvi Sklepa 95/553/ES (UL L št. 106/1 z dne 24. 4. 2015) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/637).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
1.
»predstavništvo v tujini« je predstavništvo, kot je opredeljeno z zakonom, ki ureja zunanje zadeve,
 
2.
»država brez predstavništva« je država članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki nima sedeža svojega predstavništva v državi ali nima diplomatskega predstavništva ali konzulata ali konzulata, ki ga vodi častni konzularni funkcionar, ki bi dejansko lahko zagotovil konzularno zaščito v konkretnem primeru,
 
3.
»državljan brez predstavništva« je vsak državljan oziroma državljanka (v nadaljnjem besedilu: državljan) druge države članice EU, ki nima predstavništva v državi, kjer potrebuje konzularno zaščito,
 
4.
»družinski člani državljanov EU brez predstavništva v tretjih državah« so družinski člani, ki niso državljani države članice EU in ki spremljajo državljane brez predstavništva v državi zunaj EU, kjer potrebujejo konzularno zaščito,
 
5.
»družinski člani« so zakonec, zunajzakonski partner, otrok, drug otrok, ki ga je upravičenec pomoči dolžan preživljati, starš mladoletnega otroka, stari starš mladoletnega otroka in vnuk,
 
6.
»drug državljan« je »državljan brez predstavništva« ali so »družinski člani državljana EU brez predstavništva v tretjih državah«,
 
7.
»krizne razmere« so razmere, ki jih povzročijo naravne ali druge nesreče večjih razsežnosti, izredno poslabšanje političnih ali družbenih razmer v tretji državi zaradi nasilja, oboroženih spopadov, vojne ali terorističnega napada, zaradi česar je posameznikovo življenje ogroženo,
 
8.
»nujni primer« je izjemen položaj, ko posameznik nima razpoložljivih finančnih sredstev ali nobene možnosti, da bi mu lahko kdo prek ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ali na drug običajen način zagotovil finančna sredstva za najnujnejšo oskrbo in vrnitev v državo prebivališča v primerih iz 3. člena tega zakona,
 
9.
»potovalni dokument« je potna listina, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja potne listine, ali osebna izkaznica, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja osebno izkaznico.
 

3. člen

(konzularne naloge)

 
(1)
Poleg nalog, določenih v zakonu, ki ureja zunanje zadeve, in nalog, ki jih določajo drugi predpisi, so konzularne naloge s področja zaščite državljanov Republike Slovenije in drugih državljanov pod pogoji, določenimi v tem zakonu, še zlasti pomoč:
 
1.
v primeru odvzema prostosti ali pridržanja;
 
2.
žrtvi kaznivega dejanja;
 
3.
ob hudi nesreči ali hudi bolezni;
 
4.
v primeru smrti;
 
5.
v kriznih razmerah;
 
6.
pri izdaji potnega lista za vrnitev.
 
(2)
Za izvajanje konzularnih nalog ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, svojim uslužbencem in po potrebi lokalnemu osebju predstavništev v tujini zagotovi ustrezno usposabljanje, ki ga s pravilnikom uredi minister, pristojen za zunanje zadeve.
 
(3)
Vlada Republike Slovenije lahko na predlog ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, za posamezno predstavništvo omeji obseg izvajanja konzularnih nalog.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window