Navigacija

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2530/2018, stran 8225 DATUM OBJAVE: 18.7.2018

VELJAVNOST: od 1.10.2018 / UPORABA: od 1.10.2018

RS 49-2530/2018

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.6.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 11.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/18, 58/20

Časovnica

Na današnji dan, 11.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2530. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

 
 
Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena in desetega odstavka 20. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa zahteve glede kakovosti, zdravstvenega stanja in sortne ali vrstne pristnosti in čistosti ter glede pakiranja in označevanja razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, način vodenja seznama sort okrasnih rastlin, ki ga vodi dobavitelj, vsebino etiket in potrdil, ki jih izdaja dobavitelj in način vlaganja zahteve za pridobitev dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja v skladu z:
 
-
Direktivo Komisije 93/49/EGS z dne 23. junija 1993 o določitvi načrta in pogojev, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993, str. 9), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/49/EGS);
 
-
Direktivo Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (UL L št. 226 z dne 13. 8. 1998, str. 16), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1);
 
-
Direktivo Komisije 1999/66/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi zahtev za nalepko ali za drug dokument, ki ga izda dobavitelj v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES (UL L št. 164 z dne 30. 6. 1999, str. 76) in
 
-
Direktivo Komisije 1999/68/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi dodatnih določb za sezname sort okrasnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES (UL L št. 172 z dne 8. 7. 1999, str. 42).
 

2. člen

(obseg uporabe)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni material vseh vrst okrasnih rastlin, ki se trži v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material).
 
(2)
Poleg določb tega pravilnika se za razmnoževalni material uporabljajo tudi uredba Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki ureja varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, uredba, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, in predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
 
(3)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni material:
 
-
ki je namenjen izvozu, če je primerno označen in ločen od ostalega razmnoževalnega materiala;
 
-
katerega proizvodi niso namenjeni za uporabo v okrasne namene, če njegovo trženje urejajo posebni predpisi.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
»razmnoževalni material« je rastlinski material, ki je namenjen za razmnoževanje ali za pridelavo okrasnih rastlin; če se okrasne rastline pridelujejo iz celih rastlin, se izraz razmnoževalni material zanje uporablja le do stopnje, ko je pridelana okrasna rastlina namenjena nadaljnjemu trženju;
 
2.
»razmnoževanje« je reprodukcija na vegetativen ali drug način;
 
3.
»praktično brez škodljivih organizmov« pomeni »praktično nenapaden s škodljivimi organizmi«, kot je opredeljeno v 2. členu Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L št. 319 z dne 10. 12. 2019, str. 1).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window