Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2516/2013, stran 7646 DATUM OBJAVE: 26.7.2013

VELJAVNOST: od 10.8.2013 / UPORABA: od 10.8.2013

RS 63-2516/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.8.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/13

Časovnica

Na današnji dan, 14.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.8.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2516. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2013.
 
Št. 003-02-7/2013-3
 
Ljubljana, dne 26. julija 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»5. člen

(nastanek taksne obveznosti, zapadlost v plačilo)

 
(1)
Če ni v tem zakonu ali taksni tarifi določeno drugače, nastane taksna obveznost:
 
1.
za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe, predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva, če je ta vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, razen če ni v naslednjih točkah določeno drugače;
 
2.
za pravdni postopek, če je pred njim tekel postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga oziroma postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, takrat, ko prispe spis k pristojnemu sodišču, pred katerim bo tekel pravdni postopek;
 
3.
za postopek o socialnih sporih pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
 
4.
za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, ob oddaji predloga v informacijski sistem;
 
5.
za povprečno takso v stečajnem postopku ob pravnomočnosti odločbe o delitvi; v postopku prisilne poravnave pa ob pravnomočnosti odločbe, s katero se potrdi sklenjena poravnava;
 
6.
za postopek v upravnem sporu v zadevah, v katerih mora sodišče odločiti v zakonsko določenem roku, in za postopek v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
 
7.
za kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, če vstopi v postopek oškodovanec kot tožilec, ob njegovem vstopu, sicer pa ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za kazenski postopek na zasebno tožbo za takso, ki se naknadno doplača, ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za pravna sredstva v kazenskem postopku ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu, razen če ta zakon določa drugače;
 
8.
za postopek o prekrških ob pravnomočnosti odločbe, s katero se izreče sankcija za prekršek ali se storilcu prekrška sankcija odpusti, v primeru, če storilec prekrška ne more dokazati identitete ali nima stalnega prebivališča ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti za prekršek, pa takoj po izdaji odločbe o prekršku; za pravna sredstva v postopku o prekrških ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;
 
9.
za takso v zapuščinskem postopku pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je zapuščinska obravnava končana; če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo tega sklepa dedičem;
 
10.
za postopek za določitev odškodnine pred sodiščem prve stopnje z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu je naloženo plačilo odškodnine;
 
11.
za takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po uradni dolžnosti, z vročitvijo sklepa o dovolitvi vpisa zavezancu za plačilo;
 
12.
za postopek za vzpostavitev etažne lastnine po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi, pred sodiščem prve stopnje, z vročitvijo odločbe o vzpostavitvi etažne lastnine;
 
13.
za takso, ki jo je treba plačati ob domnevi umika oziroma ob zavrženju vloge zaradi neplačila takse za postopek, ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
 
14.
za poravnavo, pri kateri vrednost predmeta poravnave presega vrednost predmeta postopka, za tisti del vrednosti predmeta poravnave, ki presega vrednost predmeta postopka, ob sklenitvi poravnave;
 
15.
za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402 ob pravnomočnosti ustrezne odločbe;
 
16.
za takso za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po uradni dolžnosti, ter za takse po tarifnih številkah 7408, 74010, 74012, 8403 in 8404 ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
 
17.
za takso po tarifni številki 74014 ob pravnomočnosti odločbe o glavni stvari;
 
18.
za pritožbeni postopek, če ustrezni procesni zakon določa napoved pritožbe, ob napovedi pritožbe;
 
19.
za takso po tarifni številki 10104 ob izstavitvi plačilnega naloga iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona;
 
20.
za druge sodne prepise takrat, ko se prepis zahteva;
 
21.
za druga dejanja takrat, ko se dejanje zahteva ali ko sodišče začne postopek.
 
(2)
Razen v primerih iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena je treba takso plačati najpozneje v roku, določenem v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona.
 
(3)
Takso za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, je treba plačati po nastanku taksne obveznosti v roku, ki je določen v zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
 
(4)
Takso v postopku o prekrških je treba plačati v roku, ki je določen v odločbi, s katero se odloči v postopku, za katerega se odmerja sodna taksa.
 
(5)
Za sodne prepise iz 20. točke in za druga dejanja iz 21. točke prvega odstavka tega člena, ki jih sodišče izvede neposredno potem, ko jih stranka zahteva, je treba plačati takso ob nastanku taksne obveznosti.«.
 

2. člen

 
V tretjem odstavku 6. člena se številka »17« nadomesti s številko »19«.
 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(4)
Plačilo takse za sodne prepise iz 20. točke prvega odstavka in za druga dejanja iz 21. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora stranka dokazati s potrdilom o opravljenem plačilu.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window