Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-1065/2020, stran 2556 DATUM OBJAVE: 17.5.2020

VELJAVNOST: od 17.5.2020 / UPORABA: od 17.5.2020

RS 71-1065/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.4.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 71/20

Časovnica

Na današnji dan, 17.4.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1065. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

 
 
Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) v zvezi z drugo alinejo prvega odstavka 32. člena in 1. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) ter 112. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

 

1. člen

 
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/20) se v 9. členu v prvem odstavku besedilo »Evropske unije in ni zapustila Evropske unije« nadomesti z besedilom »članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja ter ni zapustila Evropske unije oziroma schengenskega območja«.
 
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5)
Določba iz prvega odstavka tega člena se za osebe iz tega člena, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, uveljavlja postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v sosednjih državah ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega območja ali v okviru splošnega dogovora na ravni Evropske unije, če bo ta dosežen hitreje. Vlada Republike Slovenije s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s prvim odstavkom tega člena. Seznam in njegove spremembe se ažurno objavljajo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Na podlagi ocene Nacionalnega inštituta za javno zdravje o epidemiološki situaciji in obvestila Ministrstva za notranje zadeve o doseženih tehničnih dogovorih s posamičnimi državami lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom seznam dopolni.«.
 
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
 

2. člen

 
V 10. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
 
»(2)
Osebi iz prejšnjega odstavka, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
 
(3)
Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava opravljati delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katero se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje. Delodajalec iz prejšnjega stavka mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prestajanja karantene, ki je objavljeno na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
 
(4)
Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija osebi iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo v Republiki Sloveniji nastanjena) ter ji da informacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje o karanteni in postopku odreditve karantene. Zbrane podatke policija posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.«.
 

3. člen

 
V 11. členu se:
 
-
v 2. točki za besedo »tranzitu« doda besedilo »in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca«,
 
-
v 5. točki pika nadomesti z vejico ter dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
 
»6.
osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,
 
7.
osebe iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.«.
 

KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window