Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 97-3803/2015, stran 12072 DATUM OBJAVE: 11.12.2015

VELJAVNOST: od 12.12.2015 / UPORABA: od 12.12.2015

RS 97-3803/2015

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 3.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 97/15, 14/18

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.3.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3803. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81

 
 
Na podlagi prvega odstavka 137. člena in dvanajstega odstavka 199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81

 

I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE

 

1. člen

(predmet koncesije)

 
(1)
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz naslednjih vrtin:
 
-
izvir Furlanove toplice (ID-znak: 2003-270/2-0), koordinate (X: 90706,44, Y: 445893,64, Z: 287,47);
 
-
Ft-1/81 (ID-znak: 2003-50/0-0), koordinate (X: 90702,74 Y: 445899,56, Z: 290,04).
 
(2)
Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna prostornina (količina) rabe vode, iz izvira Furlanove toplice je 2.500 m3/leto in iz vrtine Ft-1/81 37.500 m3/leto. Maksimalna trenutna raba prostornine (količina) rabe vode iz izvira Furlanove toplice znaša 6,5 l/s in iz vrtine Ft-1/81 11,1 l/s. Največja dovoljena skupna letna prostornina (količina) rabe vode znaša 40.000 m3/leto.
 
(3)
Koncesija se podeli za rabo termalne vode za ogrevanje s klasifikacijsko številko 4.2.1 v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
 
(4)
Območje koncesije obsega območje izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 in zajema termalno podzemno vodo iz vodnih teles podzemne vode Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje (VTPodV_1007), in sicer iz prvega vodonosnika.
 
(5)
Napajalno območje izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 iz prvega odstavka tega člena ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.
 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

 

2. člen

(pogoji za pridobitev koncesije)

 
(1)
Koncesija se podeli brez javnega razpisa pravni ali fizični osebi, ki ima v posesti in uporablja objekte za črpanje in odvzem podzemne vode za ogrevanje objektov družbe Siliko d. o. o..
 
(2)
Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi koncesijo brez javnega razpisa, če:
 
1.
je vložila pobudo za izdajo koncesijskega akta oziroma vloge za izdajo koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
 
2.
je tehnično usposobljena in opremljena za izvajanje ogrevanja objektov,
 
3.
ima pravnomočno uporabno dovoljenje za objekte, v katerih se rabi podzemna voda za ogrevanje, in
 
4.
proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
 
(3)
Koncesija se podeli za obdobje 30 let.
 
(4)
Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
 

3. člen

(pogoji izvajanja koncesije)

 
(1)
Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima in načina rabe podzemne vode:
 
1.
zagotavljati, da največja dovoljena letna prostornina (količina) rabe podzemne vode in največja dovoljena trenutna prostornina (količina) rabe podzemne vode iz drugega odstavka 1. člena te uredbe nista preseženi;
 
2.
zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in količinskega stanja vodnega telesa podzemne vode, določenega v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
 
3.
imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos onesnaževal v vodonosnik;
 
4.
zagotavljati, da je izkoristek toplotne energije odvzete podzemne vode več kot 70 odstotkov, na način in v roku, ki sta določena s koncesijsko pogodbo. Izkoristek toplotne energije odvzete podzemne vode se izračuna v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe;
 
5.
dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih sprememb toka podzemne vode ali do stalnih sprememb toka le na omejenem prostoru, vendar pa to ne sme povzročiti vdora druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko prišlo pozneje;
 
6.
zagotavljati monitoring v skladu s 4. členom te uredbe in prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe;
 
7.
skrbeti za najmanjšo mogočo porabo podzemne vode, ponovno uporabo podzemne vode ter uporabo drugih metod in tehnik varčevanja z vodo;
 
8.
izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, in
 
9.
uporabljati podzemno vodo izključno za lastne potrebe, za katere se podeljuje koncesija.
 
(2)
Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje naravovarstvene pogoje:
 
1.
zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, in
 
2.
preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
 
(3)
Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati druge pogoje, in sicer:
 
1.
skrbeti za varstvo objektov in naprav za rabo podzemne vode ter za njihovo redno vzdrževanje;
 
2.
vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za rabo podzemne vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim osebam koncesionarja;
 
3.
dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa podzemnih voda na vseh vrtinah, ki jih upravlja;
 
4.
po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju kratkotrajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki ga zaradi ocenjevanja količinskega stanja podzemne vode praviloma enkrat letno istočasno izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo vodo iz istega termalnega vodonosnika (prekinitveni test);
 
5.
zagotoviti koncedentu brezplačen dostop do podatkov o dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi;
 
6.
trajno hraniti tehnično, litološko, hidrogeološko dokumentacijo in dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa iz 4. člena te uredbe, v tiskani in digitalni obliki;
 
7.
zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se nanašajo na rabo vode;
 
8.
vzdrževati ali sanirati vrtine, izvedene pri raziskavah vodnega vira, ki je predmet koncesije;
 
9.
po prenehanju koncesije z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje koncesije, ravnati v skladu z zakonom, ki ureja vode;
 
10.
sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda;
 
11.
omogočiti brezplačno uporabo objektov in naprav v primeru suše, nenadnega onesnaženja ali poškodbe sistema za oskrbo s pitno vodo, če je to potrebno zaradi zagotavljanja oskrbe s pitno vodo, in
 
12.
redno odstranjevati plavje in odvzemati naplavine na območju najmanj desetih metrov gorvodno in dolvodno od posameznega izpusta odpadne vode v površinske vode.
 
(4)
Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi, vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe podzemne vode, v določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram, če pride do:
 
1.
značilnega trenda zniževanja gladine podzemne vode, ki zajema vsaj šestletno obdobje,
 
2.
značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih sprememb režima toka podzemne vode,
 
3.
preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sistema ali
 
4.
vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske vode.
 
(5)
Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na podlagi podatkov monitoringa iz 4. člena te uredbe ali ga o njih obvesti pristojni upravni organ.
 
(6)
Koncesionar mora odvzemati podzemno vodo in izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo vode.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window