Navigacija

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-94/2023, stran 196 DATUM OBJAVE: 13.1.2023

VELJAVNOST: od 1.2.2023 / UPORABA: od 1.2.2023

RS 4-94/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.2.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 4/23

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.2.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

94. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 32. člena in sedmega odstavka 46. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) minister za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetske izkaznice stavbe (v nadaljnjem besedilu: energetska izkaznica), metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice ter podrobnejšo vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic (v nadaljnjem besedilu: register) in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register. Prav tako določa podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami.
 
(2)
Ta pravilnik določa tudi vrste stavb, za katere velja obveznost izdaje in namestitve energetske izkaznice.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
letna dovedena električna energija v merjeni energetski izkaznici vključuje letno rabo vse elektrike v stavbi, tudi za delovanje toplotnih črpalk, pripravo sanitarne tople vode, pomožno električno energijo, razsvetljavo, delovanje drugih naprav itd. in se določi na podlagi meritev v skladu s standardom SIST EN ISO 52000-1;
 
2.
letna dovedena energija v merjeni energetski izkaznici je celotna letna dovedena energija goriva in daljinske toplote, ki se dovaja tehničnim stavbnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: TSS) v stavbi, in ne vključuje elektrike, ter se določi na podlagi meritev v skladu s standardom SIST EN ISO 52000-1. Dovedena elektrika se prikazuje ločeno. Pri soproizvodnji toplote in elektrike se na kazalniku letne dovedene energije prikaže celotno gorivo;
 
3.
letna neobnovljiva primarna energija v merjeni energetski izkaznici predstavlja neobnovljivi del primarne energije na enoto kondicionirane površine stavbe in vključuje neobnovljivo primarno energijo elektrike, goriva in daljinske toplote, ki se dovaja TSS v stavbi, in izhaja iz izmerjenih količin energentov v skladu s standardom SIST EN ISO 52000-1 in poglavjem 9.2 Tehnične smernice TSG-1-04: 2022;
 
4.
minimalna zahteva je referenčna vrednost korigirane dovoljene specifične potrebne toplote za ogrevanje energetsko manj zahtevne stavbe Q’H,nd,dov,kor,an (kWh/(m2a)) in je določena s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, ter se navede skladno s pripadajočimi korekcijskimi faktorji za novo ali rekonstruirano stavbo, za celovito prenovo pri obstoječih stavbah ob upoštevanju določil za javno stavbo. Pri energetsko zahtevnih stavbah se referenčna vrednost določi na podlagi pravilnika, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah;
 
5.
minimalna zahteva za skoraj ničenergijske stavbe (v nadaljnjem besedilu: sNES) je referenčna vrednost korigirane dovoljene specifične skupne primarne energije za delovanje TSS E’Ptot,dov,kor,an (kWh/(m2a)), ki je določena s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in se navede skladno s pripadajočimi korekcijskimi faktorji za novo ali rekonstruirano stavbo, za celovito prenovo pri obstoječih stavbah in za javno stavbo. Pri energetsko zahtevnih stavbah se referenčna vrednost določi na podlagi pravilnika, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah;
 
6.
obstoječa stavba je stavba, ki je v uporabi več kot eno leto;
 
7.
povprečna raba energije primerljive stavbe je referenčna vrednost izračunane povprečne vrednosti rabe energije na podlagi podatkov iz registra energetskih izkaznic za stavbe, kjer se v izračun upoštevajo samo stavbe, zgrajene v desetih letih od izdaje energetske izkaznice za posamezno stavbo, za katero se energetska izkaznica izdeluje.
 
(2)
Izrazi s področja energetike, graditve objektov, gradbenih proizvodov ter izrazi iz slovenskih standardov, ki obravnavajo učinkovito rabo energije v stavbah, ki niso opredeljeni s tem pravilnikom, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja energetike, graditve objektov, gradbenih proizvodov ter slovenski standardi, ki obravnavajo učinkovito rabo energije v stavbah.
 

II. VSEBINA IN OBLIKA ENERGETSKE IZKAZNICE

 

3. člen

(vrste energetskih izkaznic)

 
(1)
Vrsti energetskih izkaznic sta:
 
-
računska energetska izkaznica, ki se izda za novozgrajene stavbe in novozgrajene dele stavb, obstoječe stanovanjske stavbe in stanovanja. Vsebina in oblika računske energetske izkaznice sta določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
 
-
merjena energetska izkaznica, ki se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe ali nestanovanjske dele stavb. Vsebina in oblika merjene energetske izkaznice sta določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek se namesto merjene energetske izkaznice izda računska energetska izkaznica, če neodvisni strokovnjak oceni, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window