Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 95-3951/2014, stran 10665 DATUM OBJAVE: 29.12.2014

VELJAVNOST: od 30.12.2014 / UPORABA: od 1.2.2015

RS 95-3951/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.2.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.5.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 95/14

Časovnica

Na današnji dan, 24.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.2.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3951. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), ki ga je sprejel Dr­žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. decembra 2014.
 
Št. 003-02-10/2014-10
 
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF-C)

 

1. člen

 
(1)
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101/13 - ZDavNepr) se v prvem odstavku 130. člena besedilo »23 odstotno« nadomesti z besedilom »16 odstotno«.
 
(2)
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Organizacije od 1. januarja 2016 obračunavajo 9,59 odstotno koncesijsko dajatev od prejemkov, izplačanih tem osebam.«.
 
(3)
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, v katerem se za točko b) dodata novi točki c) in d), ki se glasita:
 
»c)
organizacije iz prejšnjega odstavka od 1. februarja 2015 namenijo:
 
-
52,6 odstotkov obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
 
-
23,7 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije, organizaciji pa se priznajo stroški v višini 23,7 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.
 
d)
organizacije iz prejšnjega odstavka od 1. januarja 2016 namenijo:
 
-
20,86 odstotkov obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
 
-
39,57 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije, organi­zaciji pa se priznajo stroški v višini 39,57 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.«.
 
(4)
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
 

2. člen

 
Za 130. členom se dodajo novi 130.a, 130.b in 130.c členi, ki se glasijo:
 

»130.a člen

(zbiranje in odvajanje sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad)

 
(1)
Osnova za obračun koncesijske dajatve iz prvega odstavka prejšnjega člena je fakturirani prihodek od dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom za pretekli mesec. Organizacije oziroma delodajalci iz prvega odstavka prejšnjega člena izračunajo del koncesijske dajatve za sofinanciranje štipendij na obračunu, ki ga davčnemu organu predložijo najpozneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračunana sredstva iz dela koncesijske dajatve za sofinanciranje štipendij morajo omenjene organizacije plačati v proračun Republike Slovenije, za proračunski sklad po 129. členu tega zakona na dan predložitve obračuna davčnemu organu.
 
(2)
Podrobnejša navodila za obračun in plačilo dela koncesijske dajatve iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za finance.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window