Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 189-3287/2020, stran 9331 DATUM OBJAVE: 15.12.2020

VELJAVNOST: od 30.12.2020 / UPORABA: od 1.1.2021

RS 189-3287/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 189/20

Časovnica

Na današnji dan, 25.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2021
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3287. Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)

 
Razglašam Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. decembra 2020.
 
Št. 003-02-10/2020-2
 
Ljubljana, dne 15. decembra 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN (ZFRO)

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem zakonom se za zmanjšanje izdatkov in povečanje prihodkov občin ter zmanjšanje njihovih administrativnih bremen spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
 
1.
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš; v nadaljnjem besedilu: Zakon o upravnih taksah);
 
2.
Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o izobraževanju odraslih);
 
3.
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju);
 
4.
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o socialnem varstvu);
 
5.
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev);
 
6.
Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju trga dela);
 
7.
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 75/17 – ZIUPTD-A, 28/19, 75/19 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju);
 
8.
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o notariatu);
 
9.
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljnjem besedilu: Zakon o financiranju občin);
 
10.
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19; v nadaljnjem besedilu: Stanovanjski zakon);
 
11.
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gasilstvu);
 
12.
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ; v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu pred požarom).
 

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

 

1. Zakon o upravnih taksah

 

2. člen

 
V Zakonu o upravnih taksah se v Prilogi – Taksna tarifa v poglavju »VII. GRADBENE TAKSE«:
 
-
pod Tarifno številko 36 tarifa »22,70« nadomesti s tarifo »35,00«,
 
-
za Tarifno številko 37 doda nova tarifna številka 37a, ki se glasi:
 
»Tarifna številka 37a
 
Za potrdilo o pogojih za spreminjanje meja parcele    
22,70
 
«.
 

2. Zakon o izobraževanju odraslih

 

3. člen

 
V Zakonu o izobraževanju odraslih se v 51. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
Samoupravna lokalna skupnost ali več samoupravnih lokalnih skupnosti skupaj lahko sprejme program samoupravne lokalne skupnosti za več let skupaj.«.
 

3. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window