Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 65-976/2020, stran 2390 DATUM OBJAVE: 8.5.2020

VELJAVNOST: od 23.5.2020 / UPORABA: od 23.5.2020

RS 65-976/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 65/20

Časovnica

Na današnji dan, 19.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

976. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. aprila 2020.
 
Št. 003-02-3/2020-19
 
Ljubljana, dne 7. maja 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE ZARADI PRENAMNOŽITVE POPULACIJE PODLUBNIKOV (ZUOPŠP-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (Uradni list RS, št. 14/18) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
 

»3.a člen

(podaljšanje roka in razveljavitev odločbe Zavoda o določitvi varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov iz objektivno utemeljenih razlogov)

 
(1)
Lastnik gozda lahko po izdaji odločbe Zavoda o določitvi sanitarne sečnje in spravila ter odvoza okuženega ali s podlubniki napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda na lokacijo, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje širjenje podlubnika, oziroma preventivnih varstvenih del zaradi odprave škode prenamnožitve populacije podlubnikov v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, in pred potekom roka za izvedbo del, določenega v tej odločbi, če so za to podani objektivno utemeljeni razlogi, vloži na Zavod obrazloženo prošnjo za:
 
-
podaljšanje roka iz odločbe za izvedbo posameznih varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov ali
 
-
spremembo obsega posameznih varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov in določitev novega roka za njihovo izvedbo.
 
(2)
Za objektivno utemeljene razloge iz prejšnjega odstavka se štejejo okoliščine, nastale po izdaji odločbe iz prejšnjega odstavka, ki jih ni bilo mogoče predvideti oziroma na katere lastnik gozda ni imel vpliva in zaradi katerih je izvajanje del iz odločbe v prvotnem roku postalo oteženo oziroma se je dejansko stanje v naravi spremenilo glede na ugotovljeno dejansko stanje v odločbi.
 
(3)
Zavod o prošnji iz prvega odstavka tega člena odloči z odločbo.
 
(4)
Če je v postopku, začetem na podlagi druge alineje prvega odstavka tega člena Zavod izdal odločbo, s katero se je spremenil obseg posameznih varstvenih del iz odločbe iz prvega odstavka tega člena in določil nov rok za njihovo izvedbo, se s to odločbo odločba iz prvega odstavka tega člena razveljavi.
 
(5)
Če je v teku postopek iz prvega ali četrtega odstavka tega člena, se globa za prekršek iz 16. točke prvega odstavka 79. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZG) oziroma upravna izvršba po drugi osebi iz 29.a člena ZG lahko izreče oziroma izvršba izvede po vročitvi prvostopenjske odločbe, če sanitarna sečnja ali preventivna varstvena dela niso opravljena v roku, določenem v odločbi iz prvega odstavka tega člena, ali so opravljena v nasprotju z njo.
 
(6)
Pritožba zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve.«.
 

2. člen

 
V 4. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
 
»-
izjeme glede postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot (v nadaljnjem besedilu: GGN GGE);«.
 
Dosedanje druga do šesta alineja postanejo tretja do sedma alineja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window