Navigacija

Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 121-2571/2021, stran 7494 DATUM OBJAVE: 23.7.2021

RS 121-2571/2021

 
 

2571. Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ)

 
Razglašam Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-145
 
Ljubljana, dne 21. julija 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH ZAUPANJA (ZEISZ)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja osebno elektronsko identiteto, ki jo dodeli Republika Slovenija, in sredstva elektronske identifikacije, s katerimi se dokazuje ta elektronska identiteta, ter na tej elektronski identiteti temelječo shemo elektronske identifikacije v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73, v nadaljnjem besedilu: Uredba 910/2014/EU) za priglasitev shem elektronske identifikacije ter pristojne organe in kazenske določbe za izvajanje Uredbe 910/2014/EU.
 
(2)
Ta zakon ureja storitve zaupanja v delu, kjer Uredba 910/2014/EU to omogoča.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
1.
podatki v elektronski obliki so podatki, ki so elektronsko oblikovani, shranjeni, poslani, prejeti ali izmenljivi;
 
2.
informacijski sistem je programska, strojna, komunikacijska oziroma druga oprema, ki deluje samostojno ali v omrežju in je namenjena zbiranju, procesiranju, distribuciji, uporabi in drugi obdelavi podatkov v elektronski obliki;
 
3.
organ javnega sektorja po tem zakonu je državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti, javna agencija, javni sklad, javni zavod ali druga oseba javnega prava, nosilec javnega pooblastila ali izvajalec javne službe;
 
4.
osebna elektronska identiteta je niz identifikacijskih podatkov fizične osebe, ki jih država dodeli za uporabo pri elektronskem poslovanju;
 
5.
kvalificirano potrdilo je kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, kvalificirano potrdilo za elektronski žig ali kvalificirano potrdilo za avtentikacijo spletišč;
 
6.
nacionalni zanesljivi seznam je zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v Republiki Sloveniji v skladu z 22. členom Uredbe 910/2014/EU;
 
7.
ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja, registriran v Republiki Sloveniji, je ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja, ki je vpisan v nacionalni zanesljivi seznam ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja v Republiki Sloveniji;
 
8.
nosilec sredstva elektronske identifikacije je strojna oziroma programska oprema, ki imetniku omogoča hrambo in uporabo sredstva elektronske identifikacije za namene elektronske identifikacije.
 

3. člen

(enotna številka elektronske identifikacije)

 
(1)
Enotna številka elektronske identifikacije (v nadaljnjem besedilu: EŠEI) je enolični identifikator fizične osebe, fizične osebe z dejavnostjo ali pravne osebe pri elektronskem poslovanju.
 
(2)
EŠEI se lahko določi imetnikom iz prejšnjega odstavka, ki so vpisani v davčni register.
 
(3)
EŠEI je sestavljen:
 
-
za fizično osebo iz številke 11 in davčne številke fizične osebe,
 
-
za poslovni subjekt iz številke 21 in davčne številke poslovnega subjekta.
 
(4)
Za zagotavljanje čezmejnega elektronskega poslovanja v skladu z Uredbo 910/2014/EU se uporablja enolični identifikator, ki se preračuna iz EŠEI. Vlada z uredbo določi obliko preračunane številke in način preračunavanja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window