Navigacija

Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3714/2011, stran 11277 DATUM OBJAVE: 2.11.2011

RS 87-3714/2011

 
 

3714. Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD)

 
Razglašam Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpu­stitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih go­spodarskih družb (ZPUOOD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
 
Št. 003-02-9/2011-16
 
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O POSTOPKIH ZA UVELJAVITEV ALI ODPUSTITEV ODGOVORNOSTI DRUŽBENIKOV ZA OBVEZNOSTI IZBRISANIH GOSPODARSKIH DRUŽB (ZPUOOD)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(prekinitev postopkov)

 
(1)
Vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 - odločba US, 50/02 - sklep US, 93/02 - odločba US, 117/06 - ZDDPO-2, 31/07, 33/07 - ZSReg-B, 38/07 - sklep US in 126/07 - ZFPPIPP) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisil­nem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP), v ka­terih upniki ali upnice izbrisane družbe (v nadaljnjem besedilu: upnik) uveljavljajo terjatve zoper družbenike ali družbenice take družbe ali njihove pravne naslednike ali naslednice (v nadalj­njem besedilu: dolžnik), ki na dan uveljavitve tega zakona še niso končani, se z dnem uveljavitve tega zakona prekinejo do končne odločbe sodišča o odpustu obveznosti.
 
(2)
Sodišče ali drugi organ, ki vodi postopke iz prejšnjega odstavka, izda po uradni dolžnosti v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona sklep o prekinitvi postopkov v skladu s 1. členom tega zakona.
 
(3)
Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati pouk o pravicah dolžnika in upnika iz 2., 3., 4., 5., 6. in 7. člena tega zakona. Sklep se vroči strankam v postopku.
 
(4)
V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
 

2. člen

(plačilo terjatev delavcev)

 
(1)
Delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo pred izbrisom družbe na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij, se njihove terjatve do izbrisane družbe in njenih druž­benikov iz naslova plač in nadomestil plač ter neizplačanih odpravnin za prenehanje delovnega razmerja pred izbrisom družbe, vendar največ v višini odpravnine, določene za delav­ca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslov­nih razlogov, ki so priznane s pravnomočno sodno odločbo, izplačajo v breme in pod pogoji, ki jih za izplačevanje sredstev Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slo­venije določa zakon. Upravičenci po tem odstavku morajo zahtevo za uveljavitev pravic do izplačila vložiti najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona.
 
(2)
Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slove­nije objavi javni poziv za zbiranje zahtev za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka najkasneje 15 dni po uveljavitvi tega zako­na. Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in vsaj v enem časopisu, ki je namenjen javnosti na območju celotne Republike Slovenije.
 

3. člen

(vrnitev plačil)

 
Upnik, ki je prejel kakršnakoli plačila v postopkih iz 1. člena tega zakona po dnevu uveljavitve tega zakona, je dolžan vrniti prejeta plačila dolžniku v roku 30 dni od pravno­močnosti sklepa o odpustu obveznosti. V primeru plačila po tem roku plača tudi obresti v skladu s predpisano obrestno mero zamudnih obresti.
 

2. POSTOPEK ZA ODPUST OBVEZNOSTI

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window