Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2468/2012, stran 6066 DATUM OBJAVE: 31.7.2012

VELJAVNOST: od 15.8.2012 / UPORABA: od 15.8.2012

RS 58-2468/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.8.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 58/12

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.8.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2468. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. julija 2012.
 
Št. 003-02-6/2012-7
 
Ljubljana, dne 30. julija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo) se v tretjem odstavku 2. člena črta besedilo », za določanje odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča«.
 

2. člen

 
3.g člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»3.g člen

 
Investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta, katerega tlorisna površina ali del tlorisne površine leži na kmetijskem zemljišču (v nadaljnjem besedilu: tlorisna površina kmetijske rabe) in ima zemljiška parcela, na kateri leži tlorisna površina kmetijske rabe, v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, boniteto zemljišča več kot 50, mora plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: odškodnina zaradi spremembe namembnosti).
 
Za tlorisno površino iz prejšnjega odstavka se šteje tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem v skladu s predpisom, ki ureja projektno dokumentacijo.
 
Za kmetijsko zemljišče iz prvega odstavka tega člena se šteje zemljišče, ki je po dejanski rabi, kot je razvidna iz projektne dokumentacije, njiva in vrt, travniška površina, trajni nasad in druga kmetijska površina.
 
Poleg sestavin, ki jih določa predpis, ki ureja projektno dokumentacijo, mora projektna dokumentacija za objekte, za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti, vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, na kateri leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
 
Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se izračuna po naslednji enačbi:
 
odškodnina zaradi spremembe namembnosti = tlorisna površina kmetijske rabe x A,
 
pri čemer se faktor A določi glede na boniteto zemljišča, na katerem leži tloris objekta in ki se vodi v zemljiškem katastru, in znaša:
 
a)
za gradnjo objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni v skupino objektov transportne infrastrukture in drugih gradbeno inženirskih objektov:
 
-
boniteta zemljišča od 51 do 60: 1 euro,
 
-
boniteta zemljišča od 61 do 75: 3 eure,
 
-
boniteta zemljišča od 76 do 100: 5 eurov;
 
b)
za gradnjo drugih objektov:
 
-
boniteta zemljišča od 51 do 60: 4 eure,
 
-
boniteta zemljišča od 61 do 75: 12 eurov,
 
-
boniteta zemljišča od 76 do 100: 20 eurov.
 
Če tloris objekta leži na parcelah različnih bonitet, se za vsak del tlorisa kmetijske rabe upošteva pripadajoča boniteta.
 
Če tloris objekta leži na parceli, ki ima poleg bonitete večje od 50 tudi boniteto nič, se za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti upošteva boniteta večja od 50.
 
Če tloris objekta, za katerega je vložena vloga za izdajo dovoljenja za gradnjo, leži na zemljiški parceli, za katero je bila delno ali v celoti plačana odškodnina zaradi spremembe namembnosti odmerjena po prejšnjih predpisih, se za površino tlorisa objekta, ki leži na tej parceli, odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne odmeri.
 
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne odmeri v postopkih izdaje dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo na:
 
-
rekonstrukcijo ali odstranitev objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;
 
-
gradnjo nezahtevnih objektov po predpisih, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost;
 
-
spremembo namembnosti objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;
 
-
nadzidavo objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;
 
-
gradnjo kmetijskih objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino nestanovanjskih kmetijskih stavb;
 
-
gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window