Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 52-2821/2010, stran 7697 DATUM OBJAVE: 30.6.2010

VELJAVNOST: od 15.7.2010 / UPORABA: od 15.7.2010

RS 52-2821/2010

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 14.2.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C, 60/17, 82/20, 18/23 - ZDU-1O

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.2.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2821. Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)

 
Razglašam Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. junija 2010.
 
Št. 003-02-6/2010-8
 
Ljubljana, dne 21. junija 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU (ZTNP-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se ustanovi narodni park, določa njegovo območje, varstvena območja in območja ožjih zavarovanih območij v narodnem parku, pravila ravnanja in varstvene režime, način upravljanja narodnega parka, sodelovanja javnosti in prebivalcev narodnega parka pri upravljanju narodnega parka, trajnostne razvojne usmeritve v narodnem parku in na območjih samoupravnih lokalnih skupnosti v narodnem parku (v nadaljnjem besedilu: parkovne lokalne skupnosti) ter način njihovega izvajanja, financiranje, nadzor, sankcije in druga ravnanja, povezana s cilji in nameni tega zakona.
 

2. člen

(cilji in nameni zakona)

 
(1)
Narodni park se ustanovi in se upravlja s ciljem:
 
-
da se ohrani izjemnost naravnih, kulturnih, krajinskih in duhovnih vrednot;
 
-
da se prednostno ohrani narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, biotska raznovrstnost skupaj s kakovostjo in pestrostjo krajin;
 
-
da se ohranjajo kulturna dediščina in kulturni spomeniki ter naravni viri v osrednjem delu Julijskih Alp;
 
-
da se ohrani zgodovinski in simbolni pomen območja narodnega parka;
 
-
da se omogoča z naravnimi in ustvarjenimi danostmi in z vrednotami usklajen razvoj (trajnostni razvoj) na območju narodnega parka;
 
-
da se omogoča ohranjanje poseljenosti in omogočanje ustrezne kakovosti življenja prebivalcem narodnega parka z razvojem družbenih, kulturnih in gospodarskih dejavnosti ter zmanjševanje obstoječega in preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja;
 
-
da se omogoča raziskovanje, ozaveščanje, obiskovanje in doživljanje narodnega parka.
 
(2)
Narodni park je namenjen:
 
-
prednostnemu varovanju ekološke celovitosti ekosistemov v narodnem parku in preprečevanju posegov in dejavnosti, ki bi jo lahko ogrozile;
 
-
ohranjanju ravnovesja med naravnimi procesi in delovanjem človeka zaradi ohranjanja za območje narodnega parka značilne krajine kot prvine tradicionalne rabe prostora;
 
-
varovanju in spoznavanju naravnih, krajinskih, kulturnih in duhovnih vrednot ter celostnemu ohranjanju kulturne dediščine;
 
-
spodbujanju trajnostnega razvoja in ohranjanju poselitve;
 
-
omogočanju obiskovanja za znanstvene, izobraževalne, rekreacijske, turistične in duhovne namene v obsegu in na način, ki je za naravo čim manj moteč in združljiv s cilji narodnega parka.
 

3. člen

(ustanovitev, ime in znak)

 
(1)
Ustanovi se narodni park z imenom Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: narodni park), s katerim se nadaljuje varovanje območja Triglavskega narodnega parka, ustanovljenega z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81, 18/81 - popr., 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90 - ZSDZ, 35/01 in 110/02 - ZGO-1).
 
(2)
Narodni park ima svoj znak, na katerem so stilizirane podobe Triglava, gamsa in triglavske rože ter napis Triglavski narodni park. Znak narodnega parka podrobneje določi Vlada.
 
(3)
Ime narodnega parka, njegovi prevodi ter izpeljanke in znak narodnega parka so zaščiteni in se lahko uporabljajo v skladu z določbami tega zakona.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window