Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-404/2017, stran 1307 DATUM OBJAVE: 24.2.2017

VELJAVNOST: od 11.3.2017 / UPORABA: od 11.3.2017

RS 9-404/2017

Verzija 11 / 12

Čistopis se uporablja od 24.5.2024 do 31.12.2025. Status čistopisa na današnji dan, 30.5.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 9/17, 29/17, 31/24

Časovnica

Na današnji dan, 30.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.5.2024
    DO 31.12.2025
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

404. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

 
Razglašam Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. februarja 2017.
 
Št. 003-02-2/2017-7
 
Ljubljana, dne 23. februarja 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik
 

Z A K O N
O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV (ZOUTPI)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta zakon v skladu z Direktivo 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/2100 z dne 29. junija 2022 o spremembi Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih izjem v zvezi z ogrevanimi tobačnimi izdelki (UL L št. 283 z dne 3. 11. 2022, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/40/EU), in Direktivo 2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov (UL L št. 152 z dne 20. 6. 2003, str. 16) določa:
 
1.
ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter ukrepe in vire za preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje;
 
2.
najvišje vrednosti emisij tobačnih izdelkov;
 
3.
obveznosti poročanja o najvišjih vrednostih emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida za cigarete;
 
4.
označevanje in embalažo tobačnih in povezanih izdelkov, vključno z zdravstvenimi opozorili;
 
5.
sledljivost in varnostne elemente, ki se uporabljajo za tobačne izdelke;
 
6.
prepoved dajanja tobaka za oralno uporabo na trg;
 
7.
obveznosti glede predložitve uradnega obvestila o novih tobačnih izdelkih;
 
8.
dajanje na trg elektronskih cigaret;
 
9.
dajanje na trg in označevanje zeliščnih izdelkov za kajenje;
 
10.
prepoved oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;
 
11.
način in omejitve prodaje tobačnih in povezanih izdelkov;
 
12.
prepoved kajenja oziroma uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih.
 

2. člen

(postopek obveščanja)

 
Ta zakon se sprejme ob upoštevanju postopka obveščanja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
 

3. člen

(opredelitev izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
1.
Aromatična snov je dodatek, ki doda vonj ali okus.
 
2.
Bistvena sprememba okoliščin je povečanje obsega prodaje na kategorijo izdelka za vsaj 10 odstotkov v najmanj petih državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) na podlagi podatkov o prodaji, predloženih v skladu z devetim odstavkom 9. člena tega zakona, ali povečanja razširjenosti kajenja v skupini potrošnikov oziroma potrošnic (v nadaljnjem besedilu: potrošniki), mlajših od 25 let, za vsaj 5 odstotnih točk v vsaj petih državah članicah EU za zadevno kategorijo izdelkov, ki temeljijo na posebnem poročilu Eurobarometra 385 iz maja 2012 ali na enakovredni študiji o razširjenosti kajenja; če obseg prodaje posamezne kategorije izdelka na maloprodajni ravni ne presega 2,5 odstotkov celotne prodaje tobačnih izdelkov na ravni EU, se v vsakem primeru šteje, da bistvene spremembe okoliščin ni bilo.
 
3.
Brezdimni tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki ne vključuje postopka zgorevanja, vključno s tobakom za žvečenje, tobakom za njuhanje in tobakom za oralno uporabo.
 
4.
Cigara je zvitek tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je dodatno opredeljen v 83. členu Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, v nadaljnjem besedilu: Zakon o trošarinah).
 
5.
Cigareta je zvitek tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je dodatno opredeljen v 82. členu Zakona o trošarinah.
 
6.
Cigarilos je majhna cigara, ki je težka največ 3 g.
 
7.
Čezmejna prodaja na daljavo je prodaja potrošnikom na daljavo, pri kateri potrošnik ob naročilu izdelka pri prodajnem mestu ni v državi članici EU ali tretji državi, v kateri ima prodajno mesto svoj sedež. Šteje se, da ima prodajno mesto sedež v državi članici EU:
 
-
če je fizična oseba, če ima svoj kraj poslovanja v navedeni državi članici EU;
 
-
v drugih primerih, če ima svoj statutarni sedež, glavno upravo ali kraj poslovanja, vključno s podružnico ali katero koli drugo poslovno enoto, v navedeni državi članici EU.
 
8.
Dajanje na trg je dajanje izdelkov, ne glede na kraj njihove proizvodnje, na voljo potrošnikom odplačno ali neodplačno, vključno s čezmejno prodajo na daljavo; pri čezmejni prodaji na daljavo se šteje, da je izdelek dan na trg v državi članici EU, v kateri je potrošnik.
 
9.
Delovni prostor je prostor, vključno s službenimi vozili, ki je pod nadzorom delodajalca in kjer se zanj opravljajo dela ali storitve, brezplačno ali za plačilo. Delovni prostor vključuje ne le prostore, v katerih se delo opravlja, temveč tudi vse z njimi povezane prostore, ki jih delavci uporabljajo med delom, vključno z na primer hodniki, dvigali, stopniščnimi jaški, avlami, skupnimi prostori, kavarnami, stranišči, saloni, menzami in prizidki, kot so lope in barake.
 
10.
Dodatek je snov, razen tobaka, ki se doda tobačnemu izdelku, zavojčku ali zunanji embalaži.
 
11.
Doniranje ali sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika je vsaka posredna ali neposredna oblika prispevka za dogodek, dejavnost ali posameznika s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom promocije tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov ali njihove uporabe.
 
12.
Elektronska cigareta je izdelek, ki se lahko uporablja za vdihovanje hlapov, ki vsebujejo nikotin, skozi ustnik ali kateri koli sestavni del tega izdelka, vključno s polnilom, rezervoarjem in napravo brez polnila ali rezervoarja. Elektronske cigarete so lahko take, da se po uporabi zavržejo ali pa se ponovno napolnijo s pomočjo posodice za ponovno polnjenje in rezervoarja ali pa se lahko napolnijo s polnili za enkratno uporabo. Šteje se, da gre za elektronsko cigareto tudi, če se ta ponovno napolni s pomočjo posodice za ponovno polnjenje brez nikotina in rezervoarja ali pa se napolni s polnilom za enkratno uporabo brez nikotina za vdihavanje hlapov brez nikotina.
 
12.a
Elektronska cigareta brez nikotina je izdelek za enkratno uporabo, ki vsebuje rezervoar s tekočino brez nikotina in se uporablja za vdihovanje hlapov, ki ne vsebujejo nikotina, skozi ustnik ali katerikoli sestavni del tega izdelka.
 
13.
Emisije so snovi, ki se sprostijo ob uporabi tobačnega ali povezanega izdelka v skladu s predvideno uporabo, kot so snovi v dimu ali snovi, ki se sprostijo med postopkom uporabe brezdimnih tobačnih izdelkov.
 
14.
Funkcionalno zemljišče je pripadajoče zunanje zemljišče objekta, na katerem so urejene površine, ki služijo objektu. To so predvsem dostopne poti in dovozi z vhodi, igrišča, dvorišča in zelenice.
 
15.
Ime vrste cigaret ali tobaka za zvijanje, je ime, ki se uporablja za razlikovanje tega tobačnega izdelka od drugih tobačnih izdelkov iste znamke.
 
16.
Javni prostor je prostor, ki je dostopen širši javnosti ali prostor za skupno uporabo, ne glede na lastništvo ali pravico do dostopa. To so prostori, namenjeni dejavnostim na področju zdravstva, varstva otrok, vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, higienske nege in drugih podobnih dejavnosti, prometa, javnega prevoza, trgovine, gostinstva in turizma, športa in rekreacije ter kulture, katerih raba je namenjena vsem pod enakimi pogoji. Javni prostori iz prejšnjega stavka so zlasti čakalnice, sejne sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni, vzgojno-varstveni, izobraževalni in socialno-varstveni zavodi, gostinski prostori in trgovine, frizerski, brivski in kozmetični saloni, saloni za nego telesa, pedikuro, piercing, tetoviranje in podobni saloni, javno dostopni prostori društev, športne dvorane, javna prometna sredstva, dvigala, kabinske žičnice, podhodi, prehodi, pasaže, stopnišča in hodniki, javna stranišča in drugi prostori, v katerih so posamezniki proti svoji volji lahko izpostavljeni dimu tobačnih izdelkov ali povezanih izdelkov.
 
17.
Kadilnica je zaprt prostor, ki je fizično ločen od drugih zaprtih prostorov in posebej urejen izključno za kajenje.
 
18.
Katran je suh, nerazredčen, breznikotinski kondenzat dima.
 
19.
Najvišja vrednost ali najvišja vrednost emisij je najvišja vsebnost ali emisija snovi v tobačnem izdelku, vključno z nič, in se meri v miligramih.
 
19.a
Novi nikotinski izdelek je izdelek, ki ne spada v nobeno od naslednjih kategorij izdelkov, ki vsebujejo nikotin, vendar ne vsebujejo tobaka: elektronske cigarete, posodice za ponovno polnjenje in registrirani izdelki za nikotinsko nadomestno zdravljenje.
 
20.
Nikotin je nikotinski alkaloid.
 
21.
Novi tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki:
 
-
ne spada v nobeno od naslednjih kategorij: cigarete, tobak za zvijanje, tobak za pipo, tobak za vodno pipo, cigare, cigarilosi, tobak za žvečenje, tobak za njuhanje ali tobak za oralno uporabo in
 
-
je bil dan na trg po 19. maju 2014.
 
22.
Oglaševanje in promocija tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov je vsako posredno ali neposredno sporočilo, priporočilo, dejanje ali druga vrsta komunikacije, ki ima cilj, učinek ali mogoči učinek promocije tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov ali njihove uporabe.
 
22.a
Ogrevani tobačni izdelek je nov tobačni izdelek, ki se segreva, da proizvede emisijo, ki vsebuje nikotin in druge kemikalije in ki jo uporabnik nato vdihne, in je, odvisno od njegovih značilnosti, brezdimni tobačni izdelek ali tobačni izdelek za kajenje.
 
23.
Posodica za ponovno polnjenje je embalaža, ki vsebuje tekočino z nikotinom, ki se lahko uporablja za ponovno polnjenje elektronskih cigaret.
 
23.a
Posodica za ponovno polnjenje brez nikotina je embalaža, ki vsebuje tekočino brez nikotina, ki se lahko uporablja za ponovno polnjenje elektronskih cigaret.
 
24.
Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago (izdelke) ali storitve za namene izven svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti.
 
25.
Povezani izdelki v skladu z Direktivo 2014/40/EU so elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje, ter zeliščni izdelki za kajenje. V skladu s tem zakonom so povezani izdelki tudi elektronske cigarete brez nikotina in posodice za ponovno polnjenje brez nikotina, zeliščni izdelki za segrevanje, novi tobačni izdelki, novi nikotinski izdelki. V skladu s tem zakonom so povezani izdelki tudi pripomočki oziroma naprave za uporabo povezanih izdelkov iz prvega stavka in prejšnjega stavka te točke, brez katerih povezanih izdelkov ni mogoče uporabljati.
 
26.
Prodajno mesto je mesto prodaje, vključno s fizičnimi osebami, kjer se tobačni izdelki dajejo na trg.
 
27.
Proizvajalec oziroma proizvajalka (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) je fizična ali pravna oseba, ki proizvaja izdelek ali naroči njegovo oblikovanje ali izdelavo in ga trži pod svojim imenom ali znamko.
 
28.
Sestavine so tobak, dodatek in katera koli snov ali element, prisoten v končnem tobačnem izdelku ali povezanih izdelkih, vključno s papirjem, filtrom, tiskarskim črnilom, kapsulami in lepili.
 
29.
Sestavljeno zdravstveno opozorilo je zdravstveno opozorilo, sestavljeno iz besedilnega opozorila in ustrezne fotografije ali ilustracije, ki so podrobneje določene v podzakonskih predpisih, izdanih na podlagi tretjega odstavka 15. člena tega zakona.
 
30.
Stena oziroma stranica prostora je vsak od delov prostora oziroma vsaka površina, ki omejuje prostor ob straneh, ne glede na vrsto uporabljenega materiala in ne glede na to ali je ta površina stalna ali začasna. Pripadajoče stene prostora so vse stene, ki so pod streho, ne glede na to, ali se je neposredno dotikajo ali ne. Če so stene odmaknjene od strehe (levo, desno, naprej, nazaj), je najbližja stena pripadajoča stena.
 
31.
Storitev informacijske družbe je storitev v smislu 61. točke 3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15).
 
32.
Streha oziroma strop je vsak od delov prostora oziroma vsaka površina, ki omejuje oziroma zapira prostor od zgoraj, ne glede na vrsto materiala in ne glede na to, ali je ta površina stalna ali začasna.
 
33.
Tobačni izdelek za kajenje je tobačni izdelek, razen brezdimnega tobačnega izdelka.
 
34.
Tobačni izdelki so izdelki, ki se lahko uporabijo in so izdelani, čeprav samo delno, iz tobaka, ki je gensko spremenjen ali ne.
 
35.
Tobak so tobačni listi in drugi naravno predelani ali nepredelani deli rastline tobaka, vključno z ekspandiranim in rekonstituiranim tobakom.
 
36.
Tobak za njuhanje je brezdimni tobačni izdelek, ki se vnaša skozi nos.
 
37.
Tobak za oralno uporabo so vsi tobačni izdelki za oralno uporabo, razen tistih, ki so namenjeni vdihavanju in žvečenju, v celoti ali delno izdelani iz tobaka, v prahu ali trdnih delcih, ali kateri koli kombinaciji navedenih oblik, predvsem tisti, predstavljeni v vrečkah ali poroznih vrečkah.
 
38.
Tobak za pipo je tobak, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je namenjen izključno uporabi v pipi.
 
39.
Tobak za vodno pipo je tobačni izdelek, ki ga je mogoče uporabljati z vodno pipo. Za namene tega zakona se šteje, da je tobak za vodno pipo tobačni izdelek za kajenje. Če je izdelek mogoče uporabljati za kajenje z vodno pipo in kot tobak za zvijanje, se šteje za tobak za zvijanje.
 
40.
Tobak za zvijanje je tobak, ki ga za zvijanje cigaret uporabljajo potrošniki ali prodajna mesta.
 
41.
Tobak za žvečenje je brezdimni tobačni izdelek, ki je namenjen izključno žvečenju.
 
42.
Toksičnost je stopnja, do katere snov lahko povzroči škodljive učinke v človeškem organizmu, vključno z učinki, ki se pojavijo v daljšem časovnem obdobju, običajno zaradi večkratne ali stalne uporabe ali izpostavljenosti.
 
43.
Uvoz tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov je vsak vnos takih izdelkov v EU, ki v skladu s carinskimi predpisi nima statusa blaga EU ali blaga, ki je uvoženo iz tretje države, pa znotraj EU ni sproščeno v prost promet v skladu s carinskimi predpisi.
 
44.
Uvoznik oziroma uvoznica (v nadaljnjem besedilu: uvoznik) tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov je lastnik tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov, vnesenih v EU, ali oseba, ki ima pravico razpolaganja z njimi.
 
45.
Vrečka je vrečka tobaka za zvijanje, ki je pravokotne oblike in ima zavihek, ki pokriva odprtino zavojčka, ali stoječa vrečka.
 
46.
Zaprt prostor je prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic, ne glede na vrsto materiala, uporabljenega za streho, stene, stranice in ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen. Okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Če je površina strehe večja od polovice površine prostora, ki ga določajo pripadajoče stene, in je več kot polovica površine teh sten popolnoma zaprtih, gre za zaprt javni prostor.
 
47.
Zasvojljivost je farmakološka zmožnost snovi, da povzroča zasvojenost. Zasvojenost je stanje, ki vpliva na sposobnost posameznika, da nadzira svoje vedenje, saj daje pri uporabi prijeten občutek ali blaži odtegnitvene simptome ali oboje.
 
48.
Zavojček je najmanjša posamezna embalaža tobačnega ali povezanega izdelka, ki se daje na trg.
 
49.
Zdravstveno opozorilo je opozorilo v zvezi s škodljivimi učinki izdelka na zdravje ljudi ali drugimi neželenimi posledicami njegove uporabe ter vključuje besedilna opozorila, sestavljena zdravstvena opozorila, splošna opozorila in informativna sporočila.
 
50.
Zeliščni izdelek za kajenje je izdelek na osnovi rastlin, zelišč ali sadja, ki ne vsebuje tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja.
 
50.a
Zeliščni izdelek za segrevanje je izdelek na osnovi rastlin, zelišč ali sadja, ki ne vsebuje tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek segrevanja.
 
51.
Značilna aroma je jasno prepoznaven vonj ali okus, razen vonja ali okusa tobaka, ki nastane z dodatkom ali kombinacijo dodatkov, vključno, vendar ne izključno, z aromo sadja, začimb, zelišč, alkohola, bombonov, mentola ali vanilje, ki jo je mogoče zaznati pred ali med uporabo tobačnega izdelka.
 
52.
Znamka pomeni znamko, kot jo določa Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13).
 
53.
Zunanja embalaža je embalaža, v kateri so tobačni ali povezani izdelki dani na trg in obsega enega ali več zavojčkov; prozorni ovitki ne štejejo kot zunanja embalaža.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window