Navigacija

Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 108-4902/2009, stran 14830 DATUM OBJAVE: 28.12.2009

VELJAVNOST: od 29.12.2009 / UPORABA: od 1.1.2010

RS 108-4902/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 108/09

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4902. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07, 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09): v nadaljevanju: ZJF in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Gorenja vas - Poljane za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+------+----------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+------+----------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov           |  Proračun|
|                        |  leta 2010|
+------+----------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 12.033.785|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  7.456.057|
+------+----------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  6.300.007|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  5.733.952|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   359.200|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   206.855|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki             |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.156.050|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   185.340|
|   |premoženja               |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.500|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in denarne kazni       |    2.000|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   10.100|
|   |storitev                |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   957.110|
+------+----------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.601.989|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   628.825|
|   |sredstev                |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   973.164|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |   163.000|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   163.000|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.812.739|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   548.521|
|   |javnofinančnih institucij        |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  2.264.218|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|      |
|   |unije                  |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|      0|
|   |institucij               |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 11.613.661|
+------+----------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.215.450|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   406.001|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   63.975|
|   |varnost                 |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.618.275|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   19.000|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve               |   108.199|
+------+----------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.277.809|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije             |   39.836|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  1.707.230|
|   |in gospodinjstvom            |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   181.361|
|   |in ustanovam              |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   349.382|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  6.865.716|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  6.865.716|
+------+----------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   254.687|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   152.897|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki               |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   101.790|
|   |uporabnikom               |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)      |   420.124|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |      |
|   |IN NALOŽB                |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0|
|   |KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)    |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   490.174|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |   490.174|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila            |   15.000|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |   475.174|
|   |in naložb                |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|   |privatizacije              |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|      |
+------+----------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|  –490.174|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)     |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0|
+------+----------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   116.800|
+------+----------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   116.800|
+------+----------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   116.800|
+------+----------------------------------------+------------+
|IX  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)         |   –70.050|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH           |      |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    |  –116.800|
+------+----------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  –536.924|
|   |(VI. + VII. – VIII. – IX.)       |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   186.850|
|   |PRETEKLEGA LETA             |      |
+------+----------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |      |
+------+----------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
 
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom.
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom.
 
Župan je pooblaščen da:
 
-
odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah;
 
-
odloča o višini blagajniškega maksimuma;
 
-
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 80% rezerve za namene iz 2. točke drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah;
 
-
odloča o kratkoročnem zadolževanju proračuna za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
 
Višja svetovalka za proračun, finance in računovodstvo:
 
-
izvaja finančno poslovanje proračuna;
 
-
nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe;
 
-
usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe;
 
-
med izvrševanjem proračuna lahko odpira konte v okviru proračunskih postavk oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma so bili ti izdatki predvideni na drugih kontih;
 
-
odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window