Navigacija

Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-892/2018, stran 3040 DATUM OBJAVE: 30.3.2018

VELJAVNOST: od 14.4.2018 / UPORABA: od 14.4.2018

RS 21-892/2018

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 24.2.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 21/18, 56/18, 18/21

Časovnica

Na današnji dan, 2.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.2.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

892. Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 23. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance
 

P R A V I L N I K
o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa:
 
-
podračune obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) ter drugih prejemnikov (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP), na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine A), ter podračune JFP, na katere razporejajo sredstva plačanih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov nadzorniki oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP skupine B),
 
-
način plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: obvezne dajatve) na podračune JFP in podračune proračunskih uporabnikov,
 
-
obliko in način sporočanja obveznih podatkov s plačilnih nalogov obveznih dajatev oziroma podatkov, potrebnih za razčlenitev plačil s prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov na podračune prejemnikov, ter
 
-
vsebino, obliko, način in roke sporočanja obveznih podatkov o plačilnih transakcijah, vezanih na plačevanje, razporejanje in razčlenjevanje obveznih dajatev prejemnikom, nadzornikom in skrbnikom.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
Podračuni JFP so odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR) države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) ter so namenjeni plačevanju in razporejanju obveznih dajatev.
 
2.
Obvezne dajatve imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja javne finance.
 
3.
Plačilni nalog ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
 
4.
Nadzornik je proračunski uporabnik ali nosilec javnih pooblastil, ki je na podlagi zakona pristojen za pobiranje obveznih dajatev, vodenje evidenc terjatev obveznih dajatev, usklajevanje in poročanje ter izterjavo terjatev obveznih dajatev.
 
5.
Skrbnik je eden od nadzornikov, ki evidentira in razrešuje tista plačila obveznih dajatev, ki jim ni mogoče določiti nadzornika.
 
6.
Prejemnik je proračunski uporabnik oziroma blagajna javnega financiranja (proračun države, proračuni občin, ZZZS in ZPIZ ter drugi proračunski uporabniki po zakonu), kateri bodo sredstva obveznih dajatev razporejena.
 
7.
Referenca je podatek na plačilnem nalogu, na delu za plačnika in na delu za prejemnika. Sestavljena je iz modela in sklicevanja na številko. Kontrolne številke sklicevanja na številko so izračunane po modulu 11, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja plačilna navodila, SEPA direktne obremenitve, izpiske o prometu in stanju, delne izpise ter obrestne liste v papirni in elektronski obliki.
 
8.
Razporejanje obveznih dajatev je prenos plačane obvezne dajatve z enega podračuna JFP na drug podračun JFP v celoti ali v predpisanih deležih, vračanje preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev, zagotovitev sredstev za vračilo preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev in za namen usklajevanja evidenc o plačanih in vrnjenih obveznih dajatvah.
 
9.
Razčlenitev obveznih dajatev je razčlenitev priliva s prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna na podračun prejemnika po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste obveznih dajatev oziroma razčlenitev odliva s prehodnega davčnega ali prehodnega carinskega podračuna na podlagi priliva sredstev s podračuna prejemnika po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste obveznih dajatev.
 

3. člen

(podračuni JFP)

 
(1)
UJP vodi več vrst podračunov JFP za plačevanje in razporejanje obveznih dajatev.
 
(2)
Osnovna vrsta podračunov JFP za plačevanje obveznih dajatev so vplačilni podračuni, na katere se plačujejo obvezne dajatve in razporejajo obvezne dajatve, ki so bile plačane na zbirne prehodne podračune ali na prehodne podračune nadzornikov. S teh podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.
 
(3)
Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih obveznih dajatev je Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), vodi UJP prehodne davčne in prehodne carinske podračune po posameznih prejemnikih. S prehodnih davčnih in prehodnih carinskih podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.
 
(4)
Za plačevanje obveznih dajatev, ki pripadajo več prejemnikom, vodi UJP zbirne prehodne podračune. Na te podračune se obvezne dajatve razporejajo tudi s prehodnih podračunov nadzornikov. Z zbirnih prehodnih podračunov se razporejajo plačane obvezne dajatve in se vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.
 
(5)
Za plačevanje obveznih dajatev in za evidentiranje plačanih obveznih dajatev imajo lahko nadzorniki pri UJP odprte prehodne podračune. Na te podračune se lahko vplačuje tudi več vrst obveznih dajatev, ki pripadajo različnim prejemnikom. Nadzorniki obvezne dajatve, ki so bile plačane na te podračune, s teh podračunov razporejajo plačane obvezne dajatve in vračajo preveč ali napačno plačane obvezne dajatve.
 
(6)
UJP ob odprtju podračuna JFP na podlagi prejetega zahtevka s strani nadzornika oziroma po uradni dolžnosti omogoči nadzorniku opravljanje njegovih nalog na podračunu JFP.
 
(7)
Ob odprtju podračuna JFP, na katerem je opravljanje nalog omogočeno več različnim nadzornikom, UJP določi skrbnika na podlagi zahtevka predlagatelja ali nadzornika za odprtje podračuna JFP. UJP med nadzorniki posameznega že odprtega podračuna JFP spremeni skrbnika na podlagi obsega transakcij, izvršenih v zadnjih dvanajstih mesecih pred določitvijo tega statusa.
 
(8)
Podračun JFP s seznama podračunov JFP skupine A, ki ima določen model, 19 in 21, ima lahko le enega nadzornika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window