Navigacija

Zakon o ratifikaciji Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (MKVVJ-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 5-23/2013, stran 117 DATUM OBJAVE: 28.3.2013

VELJAVNOST: od 4.12.2013 / UPORABA: od 4.12.2013

RS (mednarodne) 5-23/2013

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 4.12.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 5/13, 17/13

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 4.12.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

23. Zakon o ratifikaciji Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (MKVVJ-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (MKVVJ-A)

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dopolnitev 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarod­nih jezer (MKVVJ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. marca 2013.
 
Št. 003-02-3/2013-12
 
Ljubljana, dne 15. marca 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O RATIFIKACIJI DOPOLNITEV 25. IN 26. ČLENA KONVENCIJE O VARSTVU IN UPORABI ČEZMEJNIH VODOTOKOV IN MEDNARODNIH JEZER (MKVVJ-A)

 

1. člen

 
Ratificirata se Dopolnitvi 25. in 26. člena Konvencije o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer, sprejeti 28. novembra 2003 v Ženevi.
 

2. člen

 
Besedilo dopolnitev konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
 

AMENDMENTS TO ARTICLES 25 AND 26 OF THE CONVENTION ON THE PROTECTION AND USE OF TRANSBOUNDARY WATERCOURSES AND INTERNATIONAL LAKES

 
The Meeting of the Parties,

Expressing the firm belief that cooperation among riparian States on transboundary watercourses and international lakes contributes to peace and security and to sustainable water management, and is to everyone’s benefit,

Desiring to promote river basin cooperation throughout the world and to share its experience with other regions in the world,

Wishing therefore to allow States situated outside the UNECE region to become Parties to the Convention, as is already foreseen under other UNECE environmental conventions (i.e. the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters and the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context) as well as under the Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused by the Transboundary Effects of Industrial Accidents on Transboundary Waters,

1. Adopts the following amendments to the Convention:

(a) In article 25, after paragraph 2, insert a new paragraph reading

“3. Any other State, not referred to in paragraph 2, that is a Member of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the Meeting of the Parties. In its instrument of accession, such a State shall make a declaration stating that approval for its accession to the Convention had been obtained from the Meeting of the Parties and shall specify the date on which approval was received. Any such request for accession by Members of the United Nations shall not be considered for approval by the Meeting of the Parties until this paragraph has entered into force for all the States and organizations that were Parties to the Convention on 28 November 2003”.

and renumber the remaining paragraphs accordingly;

(b) In article 26, paragraph 3, after “referred to in article 23” insert “or in paragraph 3 of article 25”;

2. Calls upon Parties to the Convention to deposit their instruments of acceptance of the amendment rapidly;

3. Urges any State or organization that ratifies, accepts or approves the Convention to simultaneously ratify, accept or approve the above amendment;

4. Encourages States situated outside the UNECE region, in particular those bordering it, to accede to the Convention and, to that end, to seek the approval of the Meeting of the Parties;

5. Invites interested United Nations Member States to take part in its meetings as observers and to participate in the activities under the Conventions programme of work;

6. Invites the States bordering the UNECE region that have not done so already to enter into technical cooperation and bilateral or multilateral agreements with the riparian UNECE States, in accordance with the provisions of Part II of the Convention, without delay.

 

DOPOLNITVI 25. IN 26. ČLENA KONVENCIJE O VARSTVU IN UPORABI ČEZMEJNIH VODOTOKOV IN MEDNARODNIH JEZER

 
Sestanek pogodbenic
 
ob izražanju trdnega prepričanja, da sodelovanje med državami na obrežjih čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer prispeva k miru in varnosti ter trajnostnemu upravljanju voda in koristi vsem,
 
v želji spodbujati sodelovanje v porečjih po vsem svetu in deliti svoje izkušnje z drugimi območji v svetu,
 
v želji omogočiti državam zunaj območja UNECE (Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo), da postanejo pogodbenice konvencije, kakor je že predvideno v drugih okoljskih konvencijah UNECE (tj. Konvenciji o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah ter Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje) in Protokolu o civilni odgovornosti in nadomestilu za škodo zaradi čezmejnih vplivov industrijskih nesreč na čezmejnih vodah,
 
1.
sprejema ti dve dopolnitvi konvencije:
 
a)
v 25. členu se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
 
»3. Katera koli druga država, ki ni navedena v drugem odstavku in je članica Združenih narodov, lahko pristopi h konvenciji, ko to odobri sestanek pogodbenic. Taka država v svoji listini o pristopu izjavi, da je za svoj pristop pridobila odobritev sestanka pogodbenic, in navede datum prejetja odobritve. Sestanek pogodbenic ne bo obravnaval odobritve nobene take prošnje za pristop članic Združenih narodov, dokler ta odstavek ne začne veljati za vse države in organizacije, ki so bile 28. novembra 2003 pogodbenice konvencije.«
 
preostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo;
 
b)
v tretjem odstavku 26. člena se za »omenjeno v 23. členu« doda »ali tretjem odstavku 25. člena«;
 
2.
poziva pogodbenice konvencije, da čim hitreje deponirajo listine o sprejetju dopolnitev;
 
3.
poziva vsako državo ali organizacijo, ki ratificira, sprejme ali odobri konvencijo, da hkrati ratificira, sprejme ali odobri navedeni dopolnitvi;
 
4.
spodbuja države zunaj območja UNECE, zlasti države, ki nanj mejijo, da pristopijo h konvenciji in za ta namen zaprosijo sestanek pogodbenic za odobritev;
 
5.
vabi zainteresirane države članice Združenih narodov, da se udeležujejo sestankov pogodbenic kot opazovalke in sodelujejo pri dejavnostih delovnega programa konvencije;
 
6.
vabi države, ki mejijo na območje UNECE in še niso sklenile sporazumov o tehničnem sodelovanju in dvostranskih ali večstranskih sporazumov z obrežnimi državami UNECE skladno z določbami II. dela konvencije, da to storijo čim prej.
 

3. člen

 
Za izvajanje dopolnitev konvencije skrbi ministrstvo, pristojno za okolje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window