Navigacija

Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 108-4915/2009, stran 14852 DATUM OBJAVE: 28.12.2009

VELJAVNOST: od 29.12.2009 / UPORABA: od 29.12.2009

RS 108-4915/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 108/09

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4915. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB-2 (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07 in 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in spremembe) je Občinski svet Občine Pivka na 25. seji dne 16. 12. 2009 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Pivka za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Pivka za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+--------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+--------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov          | Proračun leta|
|                      |      2010|
+-------+------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   9.808.465|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   5.465.132|
+-------+------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |   4.221.844|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |   3.414.526|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje       |    505.975|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |    301.343|
|    |storitve              |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki           |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   1.243.288|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |   1.108.584|
|    |od premoženja            |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |     3.000|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni          |     2.005|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |     49.399|
|    |storitev              |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |     80.300|
+-------+------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |    435.596|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |    384.596|
|    |sredstev              |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |     51.000|
|    |neopred. dolg. sredstev       |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |     6.000|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih   |     6.000|
|    |virov                |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine   |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |   3.901.737|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |   2.422.697|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega  |   1.479.040|
|    |proračuna iz sredstev EU      |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   10.108.465|
+-------+------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |   1.949.897|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |    367.731|
|    |zaposlenim             |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |     62.003|
|    |socialno varnost          |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |   1.457.867|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |     56.950|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve             |     5.346|
+-------+------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |   2.268.302|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije           |    224.172|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |    765.833|
|    |gospodinjstvom           |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |    347.114|
|    |organizacijam in ustanovam     |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |    931.183|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   5.685.824|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   5.685.824|
|    |sredstev              |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    204.442|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi     |    179.690|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi     |     24.752|
|    |proračunskim uporabnikom      |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |    300.000|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |        |
+------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |
+-------+------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751+752)            |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije|       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
|    |(440+441+442+443)          |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila          |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in|       0|
|    |naložb               |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz    |       0|
|    |naslova privatizacije        |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja |       0|
|    |v javnih skladih in drugih osebah  |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v|        |
|    |svoji lasti             |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                 |        |
+------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                    |
+-------+------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |    300.000|
+-------+------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |    300.000|
+-------+------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |       0|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |    300.000|
+-------+------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |    300.000|
|    |IX.)                |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |       0|
|    |12. PRETEKLEGA LETA         |        |
+-------+------------------------------------+---------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo     |       0|
+-------+------------------------------------+---------------+
 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window