Navigacija

Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-3431/2017, stran 10667 DATUM OBJAVE: 13.12.2017

VELJAVNOST: od 14.12.2017 / UPORABA: od 14.12.2017

RS 71-3431/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 71/17

Časovnica

Na današnji dan, 14.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3431. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 25. redni seji dne 7. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
 
Skupina/Podskupina kontov/Konto 
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.421.884
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.423.643
70
DAVČNI PRIHODKI
2.822.903
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.386.093
 
703 Davki na premoženje
398.810
 
704 Domači davki na blago in storitve
38.000
 
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
600.740
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
543.140
 
711 Takse in pristojbine
2.300
 
712 Globe in druge denarne kazni
26.300
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000
 
714 Drugi nedavčni prihodki
26.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
478.958
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
478.958
73
PREJETE DONACIJE
17.500
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
17.500
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
501.783
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
346.817
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
154.966
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE
0
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.206.638
40
TEKOČI ODHODKI
1.014.166
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
212.795
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.154
 
402 Izdatki za blago in storitve
722.937
 
403 Plačila domačih obresti
18.280
 
409 Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.861.601
 
410 Subvencije
150.700
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.177.250
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
136.583
 
413 Drugi tekoči domači transferi
397.068
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.159.351
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.159.351
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
171.520
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
69.700
 
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom
101.820
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–784.754
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
 
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
122.425
 
550 Odplačila domačega dolga
122.425
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–907.179
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–122.425
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
784.754
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
9009 Splošni sklad za drugo
907.179
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window