Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-958/2018, stran 3419 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 21.4.2018 / UPORABA: od 21.4.2018

RS 23-958/2018

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 24.8.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 23/18, 46/19, 133/21

Časovnica

Na današnji dan, 28.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.8.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

958. Pravilnik o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 107.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje skupine proizvajalcev za skupno trženje (v nadaljnjem besedilu: skupina proizvajalcev).
 

2. člen

(sektorji, za katere se prizna skupina proizvajalcev)

 
Skupina proizvajalcev se prizna za naslednje sektorje:
 
1.
sadje in zelenjava;
 
2.
meso, mesni izdelki in žive živali goveda;
 
3.
meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi;
 
4.
sladkorna pesa;
 
5.
gozdni lesni proizvodi;
 
6.
konoplja;
 
7.
čebelji proizvodi;
 
8.
kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava;
 
9.
krušna pšenica;
 
10.
zelišča;
 
11.
okrasne rastline;
 
12.
bučno olje;
 
13.
grozdje za vino;
 
14.
krompir;
 
15.
žita;
 
16.
pivovarski ječmen;
 
17.
oljčno olje in namizne oljke ali
 
18.
vino.
 

3. člen

(pogoji za priznanje skupine proizvajalcev)

 
(1)
Skupina proizvajalcev mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
1.
za sektor sadje in zelenjava: imeti mora najmanj sedem članov, ki pridelujejo sadje oziroma zelenjavo na obsegu najmanj 20 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP), ki jih imajo člani v uporabi;
 
2.
za sektor meso, mesni izdelki in žive živali goveda: imeti mora najmanj 15 članov, ki imajo v reji najmanj 20 glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) goveda;
 
3.
za sektor meso, mesni izdelki in žive živali drobnice ter gojene divjadi: imeti mora najmanj 15 članov, ki imajo v reji najmanj 20 GVŽ drobnice ali gojene divjadi;
 
4.
za sektor sladkorna pesa: imeti mora najmanj deset članov, ki pridelujejo sladkorno peso na najmanj 50 ha kmetijskih površin za namen pridelave sladkorne pese;
 
5.
za sektor gozdni lesni proizvodi: imeti mora najmanj pet članov, ki imajo v lasti ali solasti najmanj 50 ha gozdnih zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja gozdove;
 
6.
za sektor konoplja: imeti mora najmanj pet članov, ki imajo dovoljenje za gojenje konoplje na najmanj 10 ha površin kmetijskih zemljišč, namenjenih za gojenje konoplje;
 
7.
za sektor čebelji proizvodi: imeti mora najmanj pet članov, ki imajo najmanj 200 čebeljih družin, kar je razvidno iz centralnega registra čebelnjakov;
 
8.
za sektor kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava: imeti mora najmanj deset članov, ki imajo:
 
-
certifikat za ekološko pridelavo in predelavo v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, in
 
-
najmanj 20 ha PKP v uporabi oziroma 40 GVŽ, pri čemer morajo kmetijske površine v uporabi in živali, ki jih imajo v reji, izpolnjevati zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje;
 
9.
za sektor krušna pšenica: imeti mora najmanj 100 članov, ki pridelujejo pšenico na najmanj 300 ha kmetijskih površin za namen pridelave pšenice;
 
10.
za sektor zelišča: imeti mora najmanj pet članov, ki pridelujejo zelišča na najmanj 5 ha PKP, ki jih imajo v uporabi;
 
11.
za sektor okrasne rastline: imeti mora najmanj pet članov, ki pridelujejo okrasne rastline na najmanj 5 ha PKP, ki jih imajo v uporabi;
 
12.
za sektor bučno olje: imeti mora najmanj deset članov, ki pridelujejo buče za namen pridelave bučnega olja na najmanj 50 ha kmetijskih površin za namen pridelave buč;
 
13.
za sektor grozdje za vino: imeti mora najmanj deset članov, ki pridelujejo grozdje za namen pridelave vina na najmanj 20 ha kmetijskih površin, namenjenih vinski trti;
 
14.
za sektor krompir: imeti mora najmanj deset članov, ki pridelujejo krompir na najmanj 50 ha kmetijskih površin;
 
15.
za sektor žita: imeti mora najmanj 100 članov, ki pridelujejo žita na najmanj 300 ha kmetijskih površin za namen pridelave žit;
 
16.
za sektor pivovarski ječmen: imeti mora najmanj 25 članov, ki pridelujejo pivovarski ječmen na najmanj 75 ha kmetijskih površin za namen pridelave pivovarskega ječmena;
 
17.
za sektor oljčno olje in namizne oljke: imeti mora najmanj pet članov, ki pridelujejo oljke za namen proizvodnje oljčnega olja na najmanj 8 ha kmetijskih površin oljčnikov;
 
18.
za sektor vino: imeti mora najmanj deset članov, ki letno pridelajo najmanj 100.000 litrov vina.
 
(2)
GVŽ iz 2., 3. in 8. točke prejšnjega odstavka je ekvivalent, ki se izračuna iz koeficientov za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in evidenco rejnih živali.
 
(3)
Gozdni lesni proizvodi iz 5. točke prvega odstavka tega člena so les in lesni proizvodi ter gozdni lesni sortimenti v skladu z zakonom, ki ureja gozdove. Podatek o površini gozdnih zemljišč iz 5. točke prvega odstavka tega člena se prevzame iz zemljiškega katastra.
 
(4)
Posamezen član skupine proizvajalcev ne sme imeti v uporabi več kot 49 % kmetijskih površin oziroma PKP, ki jih imajo v uporabi vsi člani skupine proizvajalcev. Če gre za sektor iz 2., 3., 7. ali 8. točke prvega odstavka tega člena, posamezen član skupine proizvajalcev ne sme imeti v reji več kot 49 % GVŽ ali čebeljih družin, ki jih imajo v reji vsi člani skupine proizvajalcev. Če gre za sektor iz 5. točke prvega odstavka tega člena, posamezen član skupine proizvajalcev ne sme imeti v lasti ali solasti več kot 49 % gozdnih zemljišč, ki jih imajo v lasti ali solasti vsi člani skupine proizvajalcev.
 
(5)
Obseg kmetijskih površin iz 4., 9. in 12. do 17. točke prvega odstavka tega člena je razviden iz zbirne vloge člana skupine proizvajalcev, vložene v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, v letu pred letom vložitve vloge za priznanje.
 
(6)
Količina pridelanega vina iz 18. točke prvega odstavka tega člena je količina vina, prijavljena v register pridelovalcev grozdja in količina vina, letnika, ki je enak koledarskemu letu pred vložitvijo vloge za priznanje.
 
(7)
Obseg PKP iz 1., 8., 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena je obseg površin, na katerih se pridelujejo sadje in zelenjava, hmelj, zelišča ali okrasne rastline, in se izračuna na podlagi vrste dejanske rabe GERK-a iz pravilnika, ki ureja register kmetijskih gospodarstev in vrste kmetijskih rastlin iz zbirne vloge iz prejšnjega odstavka, pri čemer se za 1 ha PKP šteje:
 
-
1 ha površin z naslednjimi vrstami dejanske rabe GERK: 1100 – njiva,
 
1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi ali 1161 – hmeljišče v premeni;
 
-
2 ha površin z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1222 – ekstenzivni sadovnjak;
 
-
0,25 ha trajnih nasadov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1221 – intenzivni sadovnjak, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah (nasadi belušev, artičok, zelišč), 1160 – hmeljišče, 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, ali 1170 – jagode na njivi;
 
-
0,1 ha rastlinjakov z naslednjimi vrstami rabe GERK: 1190 – rastlinjak, 1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, ali 1192 – rastlinjak s sadnimi rastlinami.
 
(8)
Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka se za vrsto dejanske rabe 1100 – njiva in 1161 – hmeljišče v premeni za 1 ha PKP šteje 0,25 ha površine, če se na tej površini pridelujejo zelišča.
 
(9)
Pogoj glede obsega kmetijskih površin, obsega gozdnih zemljišč, števila čebeljih družin, količine pridelanega vina ali števila GVŽ iz prvega odstavka tega člena morajo izpolniti vsi člani skupine proizvajalcev skupaj, pri čemer mora vsak član skupine proizvajalcev prispevati k izpolnjevanju tega pogoja.
 
(10)
Člani skupine proizvajalcev so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in vlagajo zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
 
(11)
Ne glede na prejšnji odstavek se pogoj iz prejšnjega odstavka ne uporablja, če gre za sektor gozdni lesni proizvodi ali sektor čebelji proizvodi. Če gre za sektor čebelji proizvodi, mora imeti član skupine proizvajalcev urejene podatke v registru čebelnjakov v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.
 
(12)
Skupina proizvajalcev trži proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, pri čemer mora tržiti kmetijske proizvode iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), razen ribiškega proizvoda in proizvoda iz ribogojstva iz priloge I Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/ 2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvod).
 
(13)
Za namen trženja kmetijskih proizvodov mora skupina proizvajalcev voditi ustrezno ločeno računovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja. Če skupina proizvajalcev poleg kmetijskih proizvodov trži tudi druge proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, mora voditi ločeno knjigovodstvo za obe vrsti proizvodov.
 
(14)
Vsak član skupine proizvajalcev trži proizvode iz sektorja, za katerega je skupina proizvajalcev priznana, preko skupine proizvajalcev v skladu s pravili iz 1. točke šestnajstega odstavka tega člena.
 
(15)
Nosilec kmetijskega gospodarstva je lahko član ene skupine proizvajalcev za posamezen sektor iz prejšnjega člena. Lastnik oziroma solastnik gozdnega zemljišča je lahko član le ene skupine proizvajalcev za sektor gozdni lesni proizvodi.
 
(16)
Skupina proizvajalcev mora imeti naslednja poslovna pravila, ki so določena z aktom o ustanovitvi ali pogodbo o delovanju skupine proizvajalcev:
 
1.
pravila v zvezi s trženjem proizvodov njenih članov;
 
2.
računovodska pravila;
 
3.
pravila glede financiranja skupine proizvajalcev;
 
4.
pravila glasovanja, pri čemer posamezen član skupine ne sme imeti več kot 20 % glasovalnih pravic;
 
5.
sankcije za kršitve, zlasti za neizpolnitev finančnih obveznosti;
 
6.
pravila in postopki za pridobitev članstva, vključno z obdobjem trajanja članstva, ki ne more biti krajše od enega koledarskega leta;
 
7.
obveznost članov, da zagotavljajo informacije iz 4. člena tega pravilnika, ki jih za statistični namen oziroma za namen spremljanja in poročanja potrebuje skupina proizvajalcev, ter
 
8.
pravila za prenehanje članstva in posledice prenehanja.
 
(17)
Pravna oseba lahko pridobi status ene ali več skupin proizvajalcev. Pravna oseba ne more biti priznana kot skupina proizvajalcev za sektor iz 1. točke prejšnjega člena, če je priznana kot organizacija proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava v skladu s predpisom, ki ureja priznanje organizacij proizvajalcev za sektor sadje in zelenjava.
 
(18)
Če pravna oseba poleg sektorja kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava hkrati pridobi priznanje tudi za drug sektor iz prejšnjega člena, razen za sektor gozdni lesni proizvodi, se šteje, da so proizvodi iz drugega sektorja proizvodi, ki niso proizvodi iz sektorja kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window