Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-3291/2012, stran 8559 DATUM OBJAVE: 6.11.2012

RS 83-3291/2012

 
 

3291. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I), ki ga je sprejel Državni zbor Repu­blike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.
 
Št. 003-02-8/2012-5
 
Ljubljana, dne 2. novembra 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-I)

 
 

1. člen

 
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se za prvim odstavkom 1. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 94/80 (ES) z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volil­ne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri ni­majo državljanstva (UL L št. 368 z dne 31. 12. 1994, str. 38), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/106/ES z dne 20. novembra 2006 o spremembi Direktive 94/80/ES o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljan­stva, zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 409).«.
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
 

2. člen

 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

» 5. člen

 
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti.
 
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Slove­niji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
 
Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
 
Volilno pravico iz prvega in tretjega odstavka tega člena ima volivec v občini, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče.
 
Volilno pravico iz drugega odstavka tega člena ima volivec v občini, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče, če stalnega prebivališča nima prijavljenega v Republiki Slo­veniji, pa v občini, v kateri ima zadnje prijavljeno začasno prebivališče.
 
Glede omejitve izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali po­daljšana roditeljska pravica, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window