Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 108-2094/2020, stran 4673 DATUM OBJAVE: 7.8.2020

VELJAVNOST: od 8.8.2020 / UPORABA: od 8.8.2020

RS 108-2094/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.8.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 108/20

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.8.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2094. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

 
 
Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega, šestega in sedmega odstavka 20. člena, drugega odstavka 83. člena ter prvega odstavka 115. člena in za izvrševanje 104. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

 

1. člen

 
V Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Ta uredba določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v skladu z:
 
-
Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 38), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 93), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/19/EU) in
 
-
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. februarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/290/EU).«.
 
V drugem odstavku se besedilo »spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi priloge II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 184 z dne 11. 7. 2015, str. 13)« nadomesti z besedilom »popravljene s Popravkom (UL L št. 32 z dne 4. 2. 2019, str. 35)«.
 

2. člen

 
V 2. členu se v drugem odstavku na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 11. točka, ki se glasi:
 
»11.
elektronske nagrobne sveče.«.
 

3. člen

 
V 8. členu se v prvem odstavku v 2. in 3. točki ter v drugem odstavku beseda »zadnjih« nadomesti z besedo »predhodnih«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window