Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 20-821/2011, stran 2683 DATUM OBJAVE: 18.3.2011

VELJAVNOST: od 2.4.2011 / UPORABA: od 2.4.2011

RS 20-821/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.4.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 20/11

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 2.4.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

821. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 7. mar­ca 2011.
 
Št. 003-02-3/2011-12
 
Ljubljana, dne 15. marca 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-I)

 

1. člen

 
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže­vanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 - popr.) se v prvem stavku petega odstavka 53.a člena za bese­dama »predstavniki staršev« dodata besedi »in dijakov«.
 

2. člen

 
Za XVII. poglavjem se doda novo poglavje, ki se glasi:
 

»XVII.a ZBIRKA PODATKOV

 

135.a člen

 
(1)
Za potrebe opravljanja nalog, določenih s tem zako­nom in predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja iz 1. člena tega zakona, za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene ministrstvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje in­formatizirano zbirko podatkov (v nadaljnjem besedilu: centralna evidenca).
 
(2)
Centralna evidenca vsebuje naslednje podatke o predšolskih otrocih, učencih, dijakih, študentih višje šole in udeležencih izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci vzgoje in izobraževanja):
 
-
enolični identifikator udeleženca vzgoje in izobraževa­nja,
 
-
ime in priimek,
 
-
EMŠO,
 
-
spol,
 
-
kraj in država rojstva,
 
-
stalno oziroma začasno prebivališče (ulica, hišna števil­ka, kraj, poštna številka, občina, država),
 
-
državljanstvo,
 
-
ime in naslov vzgojno-izobraževalnega zavoda ter ma­tična številka poslovnega subjekta (šifra PRS),
 
-
vzgojno-izobraževalni ali študijski program ter evidenč­na številka iz uradnega registra programov (vrsta in področje izobraževanja po KLASIUS),
 
-
starostno obdobje, razred in oddelek, letnik oziroma vzgojna skupina oziroma razred in predmet v glasbeni šoli in umetniški gimnaziji,
 
-
podatek o prijavi v dijaški dom,
 
-
datum vključitve oziroma datum začetka izobraževanja v vrtcu oziroma šoli,
 
-
datum začetka izobraževanja v vzgojno-izobraževalnem ali študijskem programu,
 
-
datum izpisa iz vrtca oziroma šole,
 
-
datum zaključka izobraževanja v vzgojno-izobraževal­nem ali študijskem programu,
 
-
povprečna ocena zadnjega razreda osnovne šole,
 
-
povprečna ocena po letnikih za dijake in študente višjih strokovnih šol,
 
-
status udeleženca: otrok, učenec, dijak, študent viš­je šole, udeleženec izobraževanja odraslih, učenec glasbene šole, kandidat brez statusa, ki opravlja izpite,
 
-
način izobraževanja: redni/izredni,
 
-
oblika izobraževanja: vzporedno izobraževanje.
 
(3)
V centralni evidenci se vodi tudi podatek o upraviče­nosti do znižanega plačila vrtca, dodatne subvencije za malico, subvencije za kosilo in subvencije za prevoze (številka odločbe, datum pridobitve pravice in višina subvencije oziroma znižano plačilo vrtca).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window