Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-765/2011, stran 2209 DATUM OBJAVE: 15.3.2011

RS 18-765/2011

 
 

765. Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. marca 2011.
 
Št. 003-02-3/2011-6
 
Ljubljana, dne 14. marca 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1D)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 - uradno prečiščeno besedilo in 85/10) se za 66. členom doda nov 66.a člen, ki se glasi:
 

»66.a člen

(uveljavljanje odbitka DDV pri neplačanih računih)

 
(1)
Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Slo­veniji, ki dobavitelju v roku, določenem z zakonom, ki ureja pre­prečevanje zamud pri plačilih, računa ne plača ali ga plača le delno in ki je od neplačanega računa že uveljavil odbitek DDV, mora povečati svojo davčno obveznost v višini uveljavljenega zneska odbitka DDV po tem računu, ki je sorazmeren z nepo­ravnanim delom obveznosti. Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki dobavitelju v roku, določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, računa ne plača ali ga plača le delno in ki od neplačanega računa še ni uveljavil odbitka DDV, ne uveljavi odbitka DDV v davčnem obdobju, v katerem je potekel rok za plačilo niti v kasnejših davčnih obdobjih.
 
(2)
Prejšnji odstavek se ne nanaša na račune, na podlagi katerih davčni zavezanec prijavi denarne obveznosti v sistem obveznega večstranskega pobota v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, niti na račune, na katere se ne nanaša prej navedeni zakon.
 
(3)
Davčni zavezanec, ki je že uveljavil odbitek DDV po neplačanem računu, mora povečati svojo davčno obveznost v davčnem obdobju, v katerem je, glede na zakon, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, nastopila zamuda. Davčno obveznost davčni zavezanec poveča tako, da zmanjša znesek odbitka DDV.
 
(4)
Če davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena naknadno plača račun v celoti ali delno, lahko uveljavi odbitek DDV po tem računu, in sicer v delu, ki se nanaša na poravnani del obveznosti. Odbitek DDV lahko uveljavi v davčnem obdo­bju, v katerem je poravnal obveznost.
 
(5)
Davčni zavezanec mora davčnemu organu zagotoviti informacijo o neuveljavljanju odbitka DDV, povečanju ali zmanj­šanju odbitka DDV v elektronski obliki, in sicer ob predložitvi obračuna DDV za zadevno davčno obdobje.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 141. člena se na koncu 17. točke pika nadomesti s podpičjem, za njim pa se doda nova 18. točka, ki se glasi:
 
»18.
ne poveča davčne obveznosti v višini uveljavljenega odbitka DDV po neplačanih računih ali ne predloži podatkov o povečanju davčne obveznosti, neuveljavitvi odbitka DDV in o povečanju ali zmanjšanju odbitka DDV (66.a člen).«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window