Zakon o trošarinah (ZTro-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2035/2016, stran 6837 DATUM OBJAVE: 1.7.2016

VELJAVNOST: od 16.7.2016 / UPORABA: od 2.7.2016

RS 47-2035/2016

Verzija 14 / 17

Čistopis se uporablja od 1.1.2024 do 31.5.2024. Status čistopisa na današnji dan, 24.5.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21, 140/22

Časovnica

Na današnji dan, 24.5.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2024
    DO 31.5.2024
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2035. Zakon o trošarinah (ZTro-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o trošarinah (ZTro-1)

 
Razglašam Zakon o trošarinah (ZTro-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. junija 2016.
 
Št. 003-02-5/2016-17
 
Ljubljana, dne 29. junija 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O TROŠARINAH (ZTro-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije (v nadaljnjem besedilu: trošarinski izdelki), ki se na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) sprostijo v porabo, v skladu z:
 
-
Direktivo Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 21), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta (EU) 2020/1151 z dne 29. julija 2020 o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 256 z dne 5. 8. 2020, str. 1);
 
-
Direktivo Sveta 92/84/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 29);
 
-
Direktivo Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina (UL L št. 291 z dne 6. 12. 1995, str. 46);
 
-
Direktivo Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 51), zadnjič spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2018/552 z dne 6. aprila 2018 o posodobitvi sklicev iz Direktive Sveta 2003/96/ES na oznake kombinirane nomenklature za nekatere proizvode (UL L št. 91 z dne 9. 4. 2018, str. 27, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/96/ES);
 
-
Direktivo Sveta 2006/79/ES z dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk nekomercialnega značaja iz tretjih držav (UL L št. 286 z dne 17. 10. 2006, str. 15);
 
-
Direktivo Sveta 2007/74/ES z dne 20. decembra 2007 o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (UL L št. 346 z dne 29. 12. 2007, str. 6);
 
-
Direktivo Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2009, str. 12), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2019/2235 z dne 16. decembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije (UL L št. 336 z dne 30. 12. 2019, str. 10), v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/118/ES);
 
-
Direktivo Sveta 2011/64/EU z dne 21. junija 2011 o strukturi in stopnjah trošarine, ki velja za tobačne izdelke (UL L št. 176 z dne 5. 7. 2011, str. 24, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/64/EU);
 
-
Direktivo Sveta (EU) 2020/262 z dne 19. decembra 2019 o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev) (UL L št. 58 z dne 27. 2. 2020, str. 4), popravljeno s Popravkom (UL L št. 58 z dne 27. 2. 2020, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2020/262/EU).
 
(2)
S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269/1 z dne 10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 54; v nadaljnjem besedilu: Uredba 952/2013/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
»ozemlje Slovenije« je ozemlje pod suverenostjo Slovenije, vključno z zračnim prostorom in morskim območjem, nad katerimi ima Slovenija suverenost ali jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom;
 
2.
»ozemlje države članice«, »država članica« in »Unija« je ozemlje držav članic in ozemlje Unije, ki je kot tako opredeljeno v predpisih Unije;
 
3.
»uvoz trošarinskih izdelkov« je vsak vnos trošarinskih izdelkov v Unijo iz tretjih držav oziroma s tretjih ozemelj, če ni s tem zakonom določeno drugače;
 
4.
»vnos trošarinskih izdelkov« v Slovenijo je vsak vnos trošarinskih izdelkov z ozemlja druge države članice oziroma Unije, kot je določeno v zakonodaji Unije;
 
5.
»tretja država« je katera koli država, razen Slovenije in drugih držav članic oziroma Unije;
 
6.
»tretja ozemlja« so:
 
a)
ozemlja, ki so del carinskega območja Unije:
 
-
Kanarski otoki;
 
-
francoska ozemlja iz 349. člena in prvega odstavka 355. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 115 z dne 9. 5. 2008, prečiščena različica, str. 47);
 
-
Alandski otoki;
 
-
Kanalski otoki;
 
b)
ozemlja, ki niso del carinskega območja Unije:
 
-
otok Heligoland;
 
-
območje Büsingen;
 
-
Ceuta;
 
-
Melilla;
 
-
Livigno;
 
c)
gora Atos;
 
7.
»imetnik trošarinskega skladišča« je oseba, ki ima dovoljenje, da lahko v okviru svoje dejavnosti v trošarinskem skladišču proizvaja, predeluje, dodeluje, obdeluje (v nadaljnjem besedilu: proizvaja), skladišči ali ima na zalogi (v nadaljnjem besedilu: skladišči), prejema ali odpremlja trošarinske izdelke v režimu odloga plačila trošarine (v nadaljnjem besedilu: režim odloga);
 
8.
»trošarinsko skladišče« je ena ali več med seboj povezanih ograjenih površin ali prostorov, ki tvorijo tehnološko enoto, ki je vidno označena ter fizično ločena od preostalih površin in prostorov, kjer imetnik trošarinskega skladišča proizvaja, skladišči, prejema ali odpremlja trošarinske izdelke v režimu odloga;
 
9.
»režim odloga« je ureditev, v skladu s katero je za proizvodnjo, skladiščenje, prejemanje ali odpremljanje trošarinskih izdelkov odložen nastanek obveznosti za obračun in plačilo trošarine;
 
10.
»uvoznik« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti prejema trošarinske izdelke iz tretje države oziroma s tretjega ozemlja, oziroma carinski dolžnik, določen v skladu s carinsko zakonodajo;
 
11.
»izvoznik« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti pošilja trošarinske izdelke iz Unije v tretje države oziroma na tretja ozemlja, določena v skladu s carinsko zakonodajo;
 
12.
»pooblaščeni uvoznik« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti trošarinske izdelke, ki jih prejme iz tretje države ali s tretjega ozemlja, po sprostitvi v prost promet v skladu s carinsko zakonodajo, odpremi v režimu odloga osebi, ki lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga v Sloveniji ali drugi državi članici v skladu z zakonodajo namembne države članice;
 
13.
»pooblaščeni prejemnik« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti prejema trošarinske izdelke od osebe iz druge države članice, v režimu odloga;
 
14.
»začasno pooblaščeni prejemnik« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti občasno prejme trošarinske izdelke od osebe iz druge države članice, v režimu odloga;
 
15.
»oproščeni uporabnik« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti za namene iz 72. in 97. člena tega zakona trošarinske izdelke prejema in skladišči v režimu odloga in porablja brez plačila trošarine;
 
16.
»obrat oproščenega uporabnika« je obrat, v katerem oproščeni uporabnik trošarinske izdelke prejema in skladišči v režimu odloga in porablja brez plačila trošarine;
 
17.
»trošarinski zastopnik« je oseba s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Sloveniji, ki jo potrdi davčni organ in jo prodajalec trošarinskih izdelkov iz druge države članice, na podlagi pisnega pooblastila pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun v Sloveniji izvršuje obveznosti in uveljavlja pravice po tem zakonu;
 
18.
»trgovec« je oseba, ki v Sloveniji opravlja trgovinsko oziroma gostinsko dejavnost, dejavnost prevoza ali skladiščenja trošarinskih izdelkov izven režima odloga;
 
19.
»opravljanje dejavnosti s trošarinskimi izdelki« pomeni vsako proizvodnjo, dobavo iz omrežja, prejem trošarinskih izdelkov iz vnosa oziroma uvoza za namen opravljanja dejavnosti ali končno porabo;
 
20.
»carinski organ« je organ v skladu s točko (1) 5. člena Uredbe 952/2013/EU;
 
21.
»dobava za komercialni namen« je gibanje trošarinskih izdelkov iz države članice, kjer so bili trošarinski izdelki sproščeni v porabo, v drugo državo članico za namen opravljanja dejavnosti;
 
22.
»certificirani pošiljatelj« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti odpremlja trošarinske izdelke za dobavo za komercialni namen osebi v drugo državo članico;
 
23.
»začasno certificirani pošiljatelj« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti občasno odpremi trošarinske izdelke za dobavo v komercialni namen osebi v drugo državo članico;
 
24.
»certificirani prejemnik« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti prejema trošarinske izdelke, dobavljene za komercialni namen od osebe iz druge države članice;
 
25.
»začasno certificirani prejemnik« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti občasno prejme trošarinske izdelke, dobavljene za komercialni namen, od osebe iz druge države članice;
 
26.
»namembna država članica« je država članica, v kateri se trošarinski izdelki dobavijo ali v kateri se trošarinski izdelki porabijo;
 
27.
»trošarinska številka« je enolična identifikacijska oznaka, ki jo dodeli davčni organ trošarinskemu zavezancu, oproščenemu uporabniku, certificiranemu pošiljatelju in začasno certificiranemu pošiljatelju za gibanje trošarinskih izdelkov.
 
(2)
Po tem zakonu se gibanje trošarinskih izdelkov:
 
-
v kneževini Monako ali iz nje obravnava kot gibanje v Republiki Franciji oziroma iz nje;
 
-
v suvereni coni Združenega kraljestva Akrotiri in Dhekelia ali iz njiju obravnava kot gibanje na Ciper ali z njega;
 
-
v Jungholz in Mittelberg (Kleines Walsertal) ali iz njiju obravnava kot gibanje v Zvezno republiko Nemčijo oziroma iz nje;
 
-
v San Marino ali iz njega obravnava kot gibanje v Italijansko republiko oziroma iz nje;
 
-
na otok Man ali z njega obravnava kot gibanje v Združeno kraljestvo oziroma iz njega.
 
(3)
Za trošarinske izdelke, ki imajo status neunijskega blaga v skladu s carinsko zakonodajo, se določbe tega zakona glede proizvodnje, skladiščenja in gibanja trošarinskih izdelkov ne uporabljajo.
 

3. člen

(pripadnost trošarin)

 
Prihodki od trošarin pripadajo proračunu Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window