Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-624/2015, stran 1756 DATUM OBJAVE: 13.3.2015

VELJAVNOST: od 28.3.2015 / UPORABA: od 28.3.2015

RS 17-624/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.3.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/15

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.3.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

624. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slo­venije na seji dne 4. marca 2015.
 
Št. 003-02-2/2015-13
 
Ljubljana, dne 12. marca 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-L)

 

1. člen

 
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 - ZJNepS, 33/11, 75/12 - ZSPDSLS-A in 63/13) se prvi odstavek 28. člena spre­meni tako, da se glasi:
 
»Sodni svet ima naslednje pristojnosti:
 
-
predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev v sodniško funkcijo;
 
-
predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika;
 
-
imenuje in razrešuje predsednike sodišč, razen predse­dnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
 
-
odloča o napredovanju v višji sodniški naziv in o hitrej­šem napredovanju v plačnih razredih, v položaj svetnika ali na višje sodniško mesto ter o izjemnem napredovanju v višji sodniški naziv;
 
-
odloča o pritožbi zoper odločbo o premestitvi oziroma imenovanju na sodniško mesto, v sodniški naziv oziroma na položaj svetnika in zoper odločbo o uvrstitvi v plačni razred;
 
-
odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije;
 
-
daje mnenje k predlogu proračuna za sodišča in mne­nje državnemu zboru o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti sodnikov ter osebja sodišč;
 
-
sprejme kodeks sodniške etike;
 
-
sprejme merila za izbiro kandidatov za sodniško mesto po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za pravosodje, in merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe;
 
-
daje soglasje k politiki zaznavanja in obvladovanja ko­rupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč ter spremlja njeno uresničevanje;
 
-
imenuje člane Komisije za etiko in integriteto;
 
-
obravnava in odloča o utemeljenosti pritožbe sodnika, ki meni, da je bila kršena njegova zakonska pravica, kršen njegov neodvisni položaj ali neodvisnost sodstva;
 
-
opravlja druge zadeve, če zakon tako določa.«.
 
V drugem odstavku se za besedilom »razrešitev sodni­kov« doda vejica in besedilo »o merilih za izbiro kandidatov za sodniško mesto«.
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»Sodni svet objavlja sprejete akte na svoji spletni strani.«.
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
 

2. člen

 
Za 28.c členom se dodata nova 28.č in 28.d člen, ki se glasita:
 

»28.č člen

 
Kodeks sodniške etike določa pravila za službeno in zasebno ravnanje in vedenje sodnikov zaradi varovanja ne­odvisnosti, nepristranskosti in poštenosti sodnikov ter ugleda sodniške službe.
 
Sodniki so dolžni spoštovati kodeks sodniške etike pri opravljanju sodniške službe in zunaj nje.
 
Kodeks sodniške etike se objavi na spletnih straneh so­dnega sveta in na spletnih straneh sodišč.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window