Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 52-2296/2016, stran 7675 DATUM OBJAVE: 29.7.2016

VELJAVNOST: od 30.7.2016 / UPORABA: od 30.7.2016

RS 52-2296/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.7.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 52/16

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.7.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2296. Zakon o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1A)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2016.
 
Št. 003-02-6/2016-9
 
Ljubljana, dne 22. julija 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT in 33/16 – PZ-F) se za 217. členom dodajo novi 217.a, 217.b, 217.c in 217.č člen, ki se glasijo:
 

»217.a člen

 
(1)
Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
 
1.
pri sprejemanju splošnih aktov ne izpolni obveznosti iz 10. člena tega zakona ali sprejme splošni akt v nasprotju s tretjim odstavkom 10. člena tega zakona ali ne omogoči delavcem, da se seznanijo z vsemi veljavnimi splošnimi akti v skladu z 10. členom tega zakona;
 
2.
pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ravna v nasprotju z 28. členom tega zakona;
 
3.
ne obvesti strokovnega delavca oziroma strokovne službe iz drugega odstavka 45. člena tega zakona o zaposlenih za določen čas in o začasnih delavcih v skladu z drugim odstavkom 45. člena tega zakona;
 
4.
ne obvesti delavcev o sprejetih ukrepih za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu v skladu z drugim odstavkom 47. člena tega zakona;
 
5.
naloži delavcu, ki dela krajši delovni čas, delo preko dogovorjenega delovnega časa v nasprotju s šestim odstavkom 65. člena tega zakona;
 
6.
ne zagotavlja varnih delovnih pogojev pri delu na domu (drugi odstavek 70. člena);
 
7.
pred prenosom ne obvesti sindikatov oziroma se ne posvetuje s sindikati v skladu s 76. členom tega zakona;
 
8.
določi polni delovni čas v nasprotju s prvim odstavkom 143. člena tega zakona;
 
9.
uvede oziroma odredi delo preko polnega delovnega časa v nasprotju s 144. členom tega zakona;
 
10.
odredi delo preko polnega delovnega časa v nasprotju s 146. členom tega zakona;
 
11.
razporedi delovni čas v nasprotju s 148. členom tega zakona;
 
12.
ne posreduje podatkov o nočnem delu delavcev v skladu z drugim odstavkom 150. člena tega zakona;
 
13.
ne zagotavlja posebnega varstva delavcev pri delu ponoči ali ne upošteva časovnih omejitev dela ponoči (151. in 152. člen);
 
14.
se pred uvedbo nočnega dela ne posvetuje s sindikatom v skladu s 153. členom tega zakona;
 
15.
delavcu ne zagotovi odmora med delovnim časom, počitka med zaporednima delovnima dnevoma in tedenskega počitka (154., 155. in 156. člen);
 
16.
delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta v skladu s tem zakonom (tretji odstavek 66. člena, 159. člen, tretji, četrti in peti odstavek 160. člena, 161., 162. in 163. člen);
 
17.
delavcu ne zagotovi pravice do odsotnosti z dela v skladu s 168. členom tega zakona;
 
18.
izreče disciplinsko sankcijo v nasprotju s 172. členom tega zakona;
 
19.
v disciplinskem postopku ne ravna v skladu s 173. členom tega zakona;
 
20.
delavcu ne vroči odločitve o disciplinski odgovornosti v skladu s 175. členom tega zakona;
 
21.
ne zagotovi pravic do posebnega varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 leta starosti (192., 193. in 194. člen);
 
22.
ne izvršuje obveznosti do sindikata glede zagotavljanja pogojev za dejavnost in omogočanja dostopa do podatkov v skladu z 203. členom tega zakona;
 
23.
po prenehanju opravljanja dela v tujini delavcu ne zagotovi vrnitve v Slovenijo v skladu s četrtim odstavkom 208. člena tega zakona.
 
(2)
Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Z globo od 150 do 1.000 eurov se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 
(4)
Z globo od 150 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 

217.b člen

 
(1)
Z globo od 750 do 2.000 eurov se kaznuje delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
 
1.
delavcu ne izroči fotokopije prijave v zavarovanje v 15 dneh od nastopa dela (drugi odstavek 11. člena);
 
2.
delavcu ne izroči pisnega predloga pogodbe in pogodbe o zaposlitvi v skladu z drugim odstavkom 17. člena tega zakona;
 
3.
ne določi pogojev za opravljanje del delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi za posamezno delovno mesto ali za vrsto dela v skladu z drugim odstavkom 22. člena tega zakona;
 
4.
ne objavi prostega dela v skladu s prvim in četrtim odstavkom 25. člena tega zakona;
 
5.
neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po zaključenem postopku izbire o tem, da ni bil izbran (prvi odstavek 30. člena);
 
6.
delavcu ne zagotavlja vseh potrebnih sredstev in delovnega materiala ter mu ne omogoči prostega dostopa do poslovnih prostorov v skladu z drugim odstavkom 43. člena tega zakona;
 
7.
delavca z napotitvijo na delo k uporabniku pisno ne obvesti o pogojih dela pri uporabniku in o pravicah ter obveznostih pri uporabniku v skladu s četrtim odstavkom 62. člena tega zakona;
 
8.
o nameravanem organiziranju dela na domu ne obvesti inšpekcije za delo pred začetkom dela delavca (četrti odstavek 68. člena);
 
9.
delavca ne obvesti o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti v primeru sporazumne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu s tretjim odstavkom 81. člena tega zakona;
 
10.
delavca ne obvesti o pravnem varstvu ali pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu s tretjim odstavkom 87. člena tega zakona;
 
11.
delavca ne obvesti o odmeri letnega dopusta v skladu z drugim odstavkom 160. člena tega zakona;
 
12.
delavki naloži opravljanje dela v nasprotju s 184. členom tega zakona;
 
13.
delavcu naloži opravljanje dela v nasprotju s 185. členom tega zakona;
 
14.
ne zagotovi delavki, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev starosti, odmora med delovnim časom v skladu s prvim odstavkom 188. člena tega zakona;
 
15.
delavcu, ki še ni dopolnil 18. leta starosti, naloži opravljanje dela v nasprotju z zakonom in posebnim predpisom, izdanim na podlagi zakona (191. člen);
 
16.
starejšemu delavcu brez njegovega soglasja odredi nadurno ali nočno delo (199. člen).
 
(2)
Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Z globo od 100 do 800 eurov se kaznuje delodajalec posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 
(4)
Z globo od 100 do 800 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window