Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-1910/2011, stran 5269 DATUM OBJAVE: 27.5.2011

VELJAVNOST: od 28.5.2011 / UPORABA: od 28.5.2011

RS 40-1910/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.5.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 40/11

Časovnica

Na današnji dan, 14.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.5.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1910. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2011.
 
Št. 003-02-5/2011-16
 
Ljubljana, dne 27. maja 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ura­dni list RS, št. 62/10) se v 9. členu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za ugotavljanje dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči in varstvenega do­datka v skladu z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke in za ugotavljanje dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije najemnine, kritja razlike do polne vrednosti zdra­vstvenih storitev in plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, glede katerih se uporablja zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.«
 

2. člen

 
V 24. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od­stavek, ki se glasi:
 
»(3)
Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.«.
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
 

3. člen

 
Četrti odstavek 27. člena se črta.
 
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti, se spremeni tako, da se glasi:
 
»(4)
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena v primeru, ko oseba pri državni štipendiji uveljavlja dodatek za izobraževanje izven kraja stalnega prebivališča, ne more uveljavljati subvencije prevoza po tem členu.«.
 
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window