Sklep o poročanju podružnic bank držav članic

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 44-2221/2018, stran 7163 DATUM OBJAVE: 29.6.2018

RS 44-2221/2018

 
 

2221. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17, v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o poročanju podružnic bank držav članic

 

1. člen

(Splošne določbe)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejši obseg podatkov in informacij, ki jih poročajo podružnice bank držav članic (v nadaljevanju: podružnice) v zvezi s poslovanjem na območju Republike Slovenije.
 
(2)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(Poročanje zaradi spremljanja likvidnostnega tveganja)

 
Podružnica mora poročati o količnikih likvidnosti v skladu s Sklepom o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja (Uradni list RS, št. 72/17).
 

3. člen

(Finančne informacije za statistične namene in podrobnejši podatki iz pogodb o sklenjenih poslih)

 
(1)
Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 44/18) ter Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij, ki bo v uporabi od 1. 9. 2018, objavljenim na spletni strani Banke Slovenije.
 
(2)
Ne glede na prvi odstavek, za podružnico pri poročanju veljajo naslednje izjeme:
 
(a) v mesečnem poročilu o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami BS1S ji ni treba označiti postavk po šifrantu 106. Oznaka bonitete komitenta.
 
(b) V četrtletnem poročilu BS1K poroča le posle vključene v postavke A0201, A0301, A0408, A0410, A0411, A0416, A0418, A0419, A2405 in A2406 iz poročila BS1S, ter posle komisijske podbilance iz poročila BS1KP, ki jih označi po šifrantih oziroma vrednostnih podatkih:
 
-
26. Oznaka komitenta;
 
-
108. Oznaka partije (ključ);
 
-
136. Oznaka instrumenta;
 
-
400. Verjetnost neplačila (PD) (na nivoju komitenta) (za IRB podružnice);
 
-
418. Kumulativna poplačila od neplačila naprej.
 
Ostalih postavk in atributov, ne izpolnjuje.
 
(3)
Ne glede na prvi in drugi odstavek, podružnici, za katero obveznosti poročanja v skladu z Uredbo EU 2016/867 (ECB 2016/13) v celoti izpolni banka s sedežem v drugi državi članici (obveznica poročanja po tej uredbi), in podružnici z dodeljenimi odstopanji v skladu s 16. členom Uredbe EU 2016/867 (ECB 2016/13), ni treba:
 
a. posredovati četrtletnega poročila o parametrih v zvezi s kreditnim tveganjem (BS1K);
 
b. posredovati mesečnega poročila o kreditnih poslih, ki jih banka vodi, administrira in servisira za račun tretjih oseb, ki so poslovni subjekti (poročilo BS1KP);
 
c. označiti postavk v mesečnem poročilu o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami (BS1S) po šifrantih:
 
-
100. Vrste restrukturiranja z oznakami a), b), c), d) ali e). Podružnica lahko vse restrukturirane izpostavljenosti označi z oznako f), medtem ko postavke z izpostavljenostmi, ki še niso bile deležne ukrepov restrukturiranja, obvezno označi s šifro N;
 
-
označiti šifranta 138. Sprememba pogojev odplačevanja;
 
-
označiti šifranta 139. Refinanciranje;
 
-
označiti šifranta 150. Spremembe poštene vrednosti zaradi sprememb kreditnega tveganja pred nakupom;
 
-
označiti šifranta 140. Kreditna linija razen revolving kredita;
 
-
označiti šifranta 141. Vrsta amortizacije;
 
-
označiti šifranta 142. Pogostost plačil;
 
-
označiti šifranta 143. Končni datum obdobja, ko se plačujejo samo obresti;
 
-
označiti šifranta 144. Namen po AnaCredit;
 
-
označiti šifranta 145. Klavzula »Recourse«;
 
-
označiti šifranta 147. Pogostost spremembe obrestne mere;
 
-
označiti šifranta 150. Spremembe poštene vrednosti zaradi sprememb kreditnega tveganja pred nakupom;
 
-
označiti šifranta 152. Zgornja omejitev obrestne mere – obrestna kapica in
 
-
označiti šifranta 153. Spodnja omejitev obrestne mere – obrestno dno.
 
d. posredovati informacij iz poročila BDOG o kumulativnih poplačilih od neplačila naprej (VP 418) in zneskih kumulativne izgube, nastalih zaradi prodaje terjatve (VP 502).
 
e. označevati in poročati solidarnih obveznosti, ki nastanejo s postopkom unovčevanja finančne garancije (V poročilu BS1S se šifrant Š.151. označi s šifro 2 – ne). V poročilo BSSOL vključijo le informacije v zvezi s »pravo« solidarno odgovornostjo/dolgom.
 
f. označevati atributov v tabeli BSZAV za posle iz poročil BS1S in BS1VZ, ki podrobneje opredeljujejo prejeta zavarovanja. Poroča le informacije označene po šifrantih:
 
-
814. Tip podatka,
 
-
800. Oznaka zavarovanja in
 
-
25. Vrsta zavarovanja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window