Navigacija

Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-556/2012, stran 1193 DATUM OBJAVE: 24.2.2012

VELJAVNOST: od 25.2.2012 / UPORABA: od 25.2.2012

RS 14-556/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.2.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 14.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 14/12

Časovnica

Na današnji dan, 14.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.2.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

556. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2012

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07 in 16/10) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Cankova za leto 2012

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Cankova za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa1 v naslednjih zneskih:
 
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  v evrih|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto      |  Proračun|
|    |                      | leta 2012|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 2,666.015|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1,359.068|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 1,267.871|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1,185.820|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |   66.019|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   16.032|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |706 Drugi davki              |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |   91.197|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   11.539|
|    |od premoženja               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |    494|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 Denarne kazni             |    100|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   42.526|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   36.538|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   44.550|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   12.137|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   32.413|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE              |   2.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   2.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            | 1,260.397|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  209.235|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     | 1,051.162|
|    |proračuna in sredstev proračuna EU     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 2,809.990|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI               |  583.841|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  252.518|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   39.002|
|    |varnost                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      |  276.395|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   2.926|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   13.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI              |  621.899|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije               |   30.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom         |  399.590|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   64.302|
|    |in ustanovam                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  128.007|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 1,563.623|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1,563.623|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   40.627|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |430 Investicijski transferi        |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in   |   28.000|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|    |uporabniki                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |   12.627|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –143.975|
|    |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   1.629|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   1.629|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |   1.629|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   1.000|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   1.000|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |440 Dana posojila             |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev     |   1.000|
|    |in naložb                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0|
|    |privatizacije               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja    |     0|
|    |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    629|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)             |  140.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |  140.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |  140.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   19.750|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA              |   19.750|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga        |   19.750|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –23.096|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  120.250|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)    |  143.975|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12.   |   23.096|
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cankova.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window