Navigacija

Zakon o sodnih taksah (ZST-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-1524/2008, stran 3653 DATUM OBJAVE: 15.4.2008

VELJAVNOST: od 1.10.2008 / UPORABA: od 1.10.2008

RS 37-1524/2008

Verzija 16 / 16

Čistopis se uporablja od 15.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 21/13 - ZP-1H, 63/13, 89/13 - odl. US, 111/13 - ZP-1I, 40/14 - odl. US, 58/14 - odl. US, 72/14 - odl. US, 19/15 - odl. US, 30/16, 10/17 - ZPP-E, 11/18 - ZIZ-L, 35/18 - odl. US, 16/19 - ZNP-1

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.4.2019
    DO nadaljnjega
 
 

1524. Zakon o sodnih taksah (ZST-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o sodnih taksah (ZST-1)

 
Razglašam Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. aprila 2008.
 
Št. 003-02-4/2008-3
 
Ljubljana, dne 9. aprila 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SODNIH TAKSAH (ZST-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(temeljna določba)

 
(1)
Pred sodišči v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del.
 
(2)
Pred prekrškovnimi organi v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del, v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo prekrške.
 
(3)
V postopkih odločanja glede plačil sodnih taks po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo sodne takse, razen če ta zakon ne določa drugače.
 
(4)
S tem zakonom se določa višina sodnih taks v postopku za evropski plačilni nalog, v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, v postopku o zahtevi za razglasitev izvršljivosti odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, v postopku o ugovoru zoper sklep o razglasitvi izvršljivosti odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, v postopku o zahtevi za izdajo evropskega potrdila o dedovanju in v postopku o zahtevi za začasni odlog učinkov evropskega potrdila o dedovanju za izvajanje:
 
1.
Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (UL L št. 399 z dne 30. 12. 2006, str. 1),
 
2.
Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (UL L št. 199 z dne 31. 7. 2007, str. 1) in
 
3.
Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 107).
 

2. člen

(področje veljavnosti)

 
Takse se plačujejo:
 
1.
v pravdnem postopku,
 
2.
v postopku o delovnih in socialnih sporih, razen če za posamezne vrste postopkov o delovnih in socialnih sporih zakon ne določa drugače,
 
3.
v postopku izvršbe in zavarovanja, razen za izvršitev odločb delovnih in socialnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma v zvezi z delom,
 
4.
v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave in v likvidacijskem postopku,
 
5.
v postopku v upravnem sporu,
 
6.
v kazenskem postopku,
 
7.
v postopku o prekrških,
 
8.
v nepravdnih postopkih,
 
9.
v drugih primerih, ki jih določa ta zakon in taksna tarifa.
 

3. člen

(zavezanec za plačilo)

 
(1)
S tem zakonom predpisane takse mora plačati tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja, razen če ta zakon ne določa drugače.
 
(2)
Povprečna taksa v stečajnem postopku se šteje za dolg stečajne mase. To takso mora plačati stečajna upraviteljica oziroma stečajni upravitelj (v nadaljnjem besedilu: stečajni upravitelj).
 
(3)
Povprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v korist katerega je potrjena prisilna poravnava.
 
(4)
Takso za izdajo sklepa o zavarovanju po uradni dolžnosti mora plačati dolžnik, takso za postopek o predlogu za vpis v zemljiško knjigo, ki ga mora predlagati notar v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja, mora plačati zastavitelj, takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po uradni dolžnosti, pa tisti, v korist katerega se opravi vpis.
 
(5)
V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora plačati takso za postopek na prvi stopnji obdolženka oziroma obdolženec (v nadaljnjem besedilu: obdolženec), ki mu je bila pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je bila kazen pravnomočno odpuščena. Pri vstopu oškodovanke kot tožilke oziroma oškodovanca kot tožilca (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec kot tožilec) v postopek mora ob vstopu v postopek plačati takso oškodovanec kot tožilec. Če je v tem postopku obdolžencu pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena, mora doplačati takso za postopek na prvi stopnji obdolženec, sicer pa mora takso doplačati oškodovanec kot tožilec. Določba prejšnjega stavka velja smiselno tudi za kazenski postopek na zasebno tožbo.
 
(6)
V postopku o prekrških mora plačati takso za postopek na prvi stopnji storilka oziroma storilec (v nadaljnjem besedilu: storilec) prekrška, ki mu je bila pravnomočno izrečena ali odpuščena sankcija za prekršek.
 
(7)
V postopku za določitev odškodnine na prvi stopnji mora plačati takso udeleženka oziroma udeleženec (v nadaljnjem besedilu: udeleženec), ki mu je naloženo plačilo odškodnine, v postopku s pravnimi sredstvi pa vložnica oziroma vložnik (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pravnega sredstva.
 
(8)
V postopku za vzpostavitev etažne lastnine po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi, mora plačati takso za postopek na prvi stopnji tisti, o katerega vpisu lastninske pravice na posameznem delu ali solastninske pravice na skupnem delu stavbe je sodišče s sklepom o vzpostavitvi etažne lastnine prvič odločilo.
 
(9)
Če sodišče ugodi predlogu za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi, mora plačati takso za postopek na prvi stopnji lastnik stavbe oziroma vsak etažni lastnik stavbe v etažni lastnini, če pa sodišče predlog zavrže ali zavrne, mora plačati takso za postopek na prvi stopnji predlagatelj.
 
(10)
Če morata dve ali več oseb skupaj plačati takso, je njihova obveznost nerazdelna; v zapuščinskem postopku pa so dediči dolžni plačati takso v sorazmerju s podedovanim premoženjem.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window