Navigacija

Zakon o sodnih taksah (ZST-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-1524/2008, stran 3653 DATUM OBJAVE: 15.4.2008

VELJAVNOST: od 1.10.2008 / UPORABA: od 1.10.2008

RS 37-1524/2008

Verzija 18 / 18

Čistopis se uporablja od 12.2.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 21/13 - ZP-1H, 63/13, 89/13 - odl. US, 111/13 - ZP-1I, 40/14 - odl. US, 58/14 - odl. US, 72/14 - odl. US, 19/15 - odl. US, 30/16, 10/17 - ZPP-E, 11/18 - ZIZ-L, 35/18 - odl. US, 16/19 - ZNP-1, 204/21

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.2.2022
    DO nadaljnjega
 
 

1524. Zakon o sodnih taksah (ZST-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o sodnih taksah (ZST-1)

 
Razglašam Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. aprila 2008.
 
Št. 003-02-4/2008-3
 
Ljubljana, dne 9. aprila 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SODNIH TAKSAH (ZST-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(temeljna določba)

 
(1)
Pred sodišči v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del.
 
(2)
Pred prekrškovnimi organi v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del, v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo prekrške.
 
(3)
V postopkih odločanja glede plačil sodnih taks po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo sodne takse, razen če ta zakon ne določa drugače.
 
(4)
S tem zakonom se določa višina sodnih taks v postopku za evropski plačilni nalog, v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, v postopku o zahtevi za razglasitev izvršljivosti odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, v postopku o ugovoru zoper sklep o razglasitvi izvršljivosti odločbe, izdane v drugi državi članici Evropske unije, v postopku o zahtevi za izdajo evropskega potrdila o dedovanju, v postopku o zahtevi za začasni odlog učinkov evropskega potrdila o dedovanju, v postopku o zahtevi za izdajo potrdila o evropskem nalogu za izvršbo ali potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti in v postopku o zahtevi za popravek ali umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo za izvajanje:
 
1.
Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (UL L št. 399 z dne 30. 12. 2006, str. 1),
 
2.
Uredbe (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (UL L št. 199 z dne 31. 7. 2007, str. 1),
 
3.
Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 107) in
 
4.
Uredbe (ES) št. 805/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 15).
 

2. člen

(področje veljavnosti)

 
Takse se plačujejo:
 
1.
v pravdnem postopku,
 
2.
v postopku o delovnih in socialnih sporih, razen če za posamezne vrste postopkov o delovnih in socialnih sporih zakon ne določa drugače,
 
3.
v postopku izvršbe in zavarovanja, razen za izvršitev odločb delovnih in socialnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma v zvezi z delom,
 
4.
v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave in v likvidacijskem postopku,
 
5.
v postopku v upravnem sporu,
 
6.
v kazenskem postopku,
 
7.
v postopku o prekrških,
 
8.
v nepravdnih postopkih,
 
9.
v drugih primerih, ki jih določa ta zakon in taksna tarifa.
 

3. člen

(zavezanec za plačilo)

 
(1)
S tem zakonom predpisane takse plača tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja, če ta zakon ne določa drugače.
 
(2)
V postopku o individualnih delovnih sporih pred sodiščem prve stopnje in v postopku o socialnih sporih pred sodiščem prve stopnje plača takso tisti, ki ga kot zavezanca za plačilo takse s smiselno uporabo določb o povrnitvi stroškov zakona, ki ureja pravdni postopek, določi sodišče v odločbi o stroških postopka.
 
(3)
Povprečna taksa v stečajnem postopku se šteje za dolg stečajne mase. To takso plača stečajna upraviteljica oziroma stečajni upravitelj (v nadaljnjem besedilu: stečajni upravitelj).
 
(4)
Povprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v čigar korist je potrjena prisilna poravnava.
 
(5)
Takso za izdajo sklepa o zavarovanju po uradni dolžnosti plača dolžnik, takso za postopek o predlogu za vpis v zemljiško knjigo, ki ga mora predlagati notar v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja, plača zastavitelj, takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po uradni dolžnosti, pa tisti, v čigar korist se opravi vpis.
 
(6)
V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, plača takso za postopek na prvi stopnji obdolženka oziroma obdolženec (v nadaljnjem besedilu: obdolženec), ki mu je pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena. Pri vstopu oškodovanke kot tožilke oziroma oškodovanca kot tožilca (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec kot tožilec) v postopek plača takso ob vstopu v postopek oškodovanec kot tožilec. Če je v tem postopku obdolžencu pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena, doplača takso za postopek na prvi stopnji obdolženec, sicer pa doplača takso oškodovanec kot tožilec. Določba prejšnjega stavka velja smiselno tudi za kazenski postopek na zasebno tožbo.
 
(7)
V postopku o prekrških plača takso za postopek na prvi stopnji storilka oziroma storilec (v nadaljnjem besedilu: storilec) prekrška, ki mu je pravnomočno izrečena ali odpuščena sankcija za prekršek.
 
(8)
V postopku za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij, ki se začne po uradni dolžnosti, plača takso za postopek na prvi stopnji udeleženka oziroma udeleženec (v nadaljnjem besedilu: udeleženec), ki ga kot zavezanca za plačilo takse po prostem preudarku določi sodišče v odločbi o stroških postopka.
 
(9)
V postopku za določitev odškodnine na prvi stopnji plača takso udeleženec, ki mu je naloženo plačilo odškodnine, v postopku s pravnimi sredstvi pa vložnica oziroma vložnik (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pravnega sredstva.
 
(10)
Če morata dve ali več oseb skupaj plačati takso, je njihova obveznost nerazdelna; v zapuščinskem postopku dediči plačajo takso v sorazmerju s podedovanim premoženjem.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window