Navigacija

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-487/2009, stran 1918 DATUM OBJAVE: 20.2.2009

VELJAVNOST: od 1.3.2009 / UPORABA: od 1.3.2009

RS 14-487/2009

Verzija 40 / 40

Čistopis se uporablja od 10.9.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21, 15/22, 99/22, 117/22

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.9.2022
    DO nadaljnjega
 
 

487. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

 
 
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(veljavnost)

 
(1)
Ta uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.
 
(2)
Ta uredba velja za vse uporabnike proračunov, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
Šifra
Izraz
Pomen izraza
C1
Z010
leto in mesec obračuna
leto in mesec, za katerega se obračuna plača
1,2
Z020
preteklo obračunsko leto
osnova za izračun refundiranega nadomestila plače
1
Z030
nadomestilo plače
137. člen Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev
1,2
Z040
vrsta izplačila
vrednost, ki pripada funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače
1,2
Z050
povprečna mesečna delovna obveznost
povprečna mesečna delovna obveznost (174 ur),
40.člen ZSPJS,
6.člen Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: PJUDT),
drugi odstavek 6. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (v nadaljnjem besedilu: MOM)
1,2
Z051
mesečna delovna obveznost
mesečna delovna obveznost po koledarju
1,2
Z052
povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
povprečna mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
1,2
Z053
mesečna delovna obveznost za krajši delovni čas
mesečna delovna obveznost po koledarju za krajši delovni čas
1,2
Z054
PORABLJENO – ČRTANO
/
 /
Z060
število ur
število ur za posamezno vrsto izplačila
1,2
Z061
normirano število ur
število ur za posamezno vrsto izplačila, normirano na povprečno mesečno delovno obveznost (Z060/Z051 x Z050) oziroma (Z060/Z053 x Z052)
1,2
Z062
število dni
število vseh koledarski dni v mesecu; peti odstavek 6. člena MOM
2
Z063
število dni napotitev v tujino
napotitev je krajša od meseca dni; četrti odstavek 6. člena MOM
2
Z070
osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja - FJU
osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja, ki je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, ki ga je pridobil z napredovanjem (9. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS)
1
osnovna plača javnega uslužbenca ali funkcionarja, določena z nominalno osnovo za delo v tujini
2
 Z070= Z470 x Z450,
7. člen PJUDT,
6. člen MOM,
vrednost Z450 za izračun osnovne plače po MOM je 1
Z071
osnovna plača za krajši delovni čas
osnovna plača za krajši delovni čas; Z070 / Z050 X Z052 oziroma Z070 / Z051 X Z053
1,2
Z073
vrednost plačnega razreda delovnega mesta, naziva, funkcije — FDMN
nominalna vrednost plačnega razreda delovnega mesta ali naziva ali funkcije, na katerega oziroma na katero je javni uslužbenec ali funkcionar uvrščen. Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z381.
1
Z074
osnovna plača vojaške osebe pred razporeditvijo oziroma pred nastopom vojaške službe
tretji odstavek 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: ZObr)
 
tretji odstavek 21. člena Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04, 119/07, 30/09, 97/12, 89/20 in 28/21)
 
fiksni znesek osnovne plače vojaške osebe pred razporeditvijo na novo delovno mesto oziroma pred nastopom vojaške službe
1
Z080
bruto plača in nadomestila
A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna uspešnost) + E (delo prek polnega delovnega časa) + O (dežurstvo prek polnega delovnega časa) + B (nadomestila) + G (nadomestila) + H (nadomestila) – Z604 – Z609 – Z611 – Z620
1,2
Z090
povprečna plača
povprečna plača zaposlenega v RS za predpretekli mesec
1
Z100
minimalna plača
Zakon o minimalni plač (ZMinP)
1
Z101
najnižja osnova za obračun prispevkov
minimalna osnova za obračun prispevkov: 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (četrti odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2))
1
Z104
primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS
osnovna plača ali osnovna plača za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150 za tekoči mesec, če bi delal polni delovni čas
116. in 235. člen Zakon za uravnoveteženje javnih financ – ZUJF
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z105
prevedena osnovna plača javnega uslužbenca oziroma funkcionarja
49.a in 49.c člen ZSPJS, 116. in 235. člen ZUJF, se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1.6.2012
1
Z106
korekcijska osnovna plača
Z106 = Z105 + (višina nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi)
1
prevedena osnovna plača, povečana za vrednost v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi (šesti odstavek 49.č člena ZSPJS, drugi odstavek 50. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS
116. in 235. člen ZUJF
 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z107
razlika za odpravo nesorazmerja
(1) Z070 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z070 – Z106
1
ali
(2) Z116 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z116 – Z106
ali
(3) Z118 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z118 – Z106
ali
(4) Z571 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z571 – Z106
ali
(5) Z580 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 – Z106
ali
(6) Z581 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z580 – Z106
ali
(7) Z591 – Z105; pri določitvi Z106 je Z107 = Z591 – Z106
 
155., 156. člen ZUJF
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z108
osnovna plača za obračun V
(1) Z070 – Z113
1
ali
(2) Z116 – Z113
ali
(3) Z118 – Z113
ali
(4) Z571 – Z113
ali
(5) Z580 – Z113
ali
(6) Z581 – Z113
ali
(7) Z591 – Z113
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z109
PORABLJENO – ČRTANO
znižan primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS, Z111 – 5%, 49.f člen ZSPJS
 /
Z110
zajamčena plača
4. člen Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP)
 /
Z111
primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS
drugi in peti odstavek 49.f člen ZSPJS, 116. in 235. člen ZUJF, se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z112
PORABLJENO – ČRTANO
osnovna plača za obračun I, osnovna plača zmanjšana za razliko odprave nesorazmerja, 49.č člen ZSPJS, 44. člen KPJS
 /
Z113
delež razlike za odpravo nesorazmerja
delež razlike za odpravo nesorazmerja v osnovnih plačah, izražen v nominalnem znesku, ki še ni zapadel v izplačilo
1
(1) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačne podskupine A5 na podlagi 26. člena ZSPJS-G, 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRO-D), drugega odstavka 3. člena ZSPJS-M in prvega odstavka 9. člena Zakona o interventnih ukrepih - ZIU.
 
(2) odprava nesorazmerja za funkcionarje plačnih podskupin A1, A2 in dela A4 na podlagi 20. člena ZSPJS-G, 1. člena ZSPJS-K , 5. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize - ZIUZGK, 1. člena ZSPJS-M in prvega odstavka 9. člena ZIU.
 
(3) odprava nesorazmerja za javne uslužbence plačnih podskupin od C1 do J3, na podlagi 49.č člena ZSPJS in 50. člena KPJS
155., 156. člen ZUJF
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z114
osnovna plača – za obračun II
(1) Z070 – Z115
 
ali
(2) Z116 – Z115
 
ali
(3) Z118 – Z115
 
ali
(4) Z571 – Z115
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z115
znižanje po uredbi
znesek znižanja osnovne plače (Z070, Z116, Z118 ali Z571) v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
 
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
1
Z116
znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS
osnovna plača, znižana v skladu s 14. členom ZSPJS zaradi nižje strokovne izobrazbe, kakor je zahtevana
Z116 = Z070 – Z117
1
Z117
znesek znižanja osnovne plače FJU – 14. člen ZSPJS
razlika v skladu s 14. členom ZSPJS
1
Z118
zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS
osnovna plača, zvišana v skladu s 15. členom ZSPJS zaradi sklenitve delovnega razmerja za določen čas, Z118 = Z070 + Z119
1
Z119
znesek zvišanja osnovne plače FJU – 15. člen ZSPJS
zvišanje v skladu s 15. členom ZSPJS
1
Z120
osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – tekoči mesec
(1) Z120 = osnovna plača FJU (Z070) + C + D
1
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(3) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
(1) Z120 = osnovna plača FJU (Z070) + C + D
2
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(3) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
(4) 5. člen PJUDT;za 30 dni
Z121
bruto osnova za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje
150. člen ZPIZ-2
1
Z122
plača za ure dela v posameznem mesecu
(osnovna plača FJU + C) x (Z060 / Z051)
1
((Z470 x Z450) + C) / (Z060 x Z051)
2
Z123
število ur dela za izračun nadomestila po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1
število ur dela v posameznem mesecu v zadnjih treh mesecih dela za izračun nadomestila po sedmem odstavku 137. člena ZDR-1
1
Z124
bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec
(1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D
1
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti
(3) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1
Z126
osnova za izračun nadomestila - delo v tujini tekoči mesec
(1) Z126=osnovna plača (Z470 x Z450) + C (glede na vrednost faktorja A1 in C1) + D010
2
(2) 6. in 37. člen PJUDT
14. člen MOM
Z130
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZZZS
31. in 32. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ
1
Z131
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače ZPIZ
396. člen ZPIZ-2 (397. člen ZPIZ-1 in 131. člen ZPIZ)
1
Z132
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače MO
(1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske,
(2) 19., 20. in 23. člen
Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen
1
Z133
bruto osnova za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca
invalidska pokojnina, ki bi javnemu uslužbencu pripadala z dnem nastanka invalidnosti; odmeri jo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – ZPIZ; 84. in 89. člen ZPIZ-2
1
Z134
bruto urna postavka za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca
bruto osnova za izračun nadomestila po rehabilitaciji v breme delodajalca/povprečna mesečna delovna obveznost
1
Z140
bruto osnova za izračun nadomestil po ZSDP-1
40. in 43. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1
1
Z150
bruto urna postavka za osnovno plačo
osnovna plača / povprečna mesečna delovna obveznost
1
osnovna plača (Z470 x Z450) / povprečna mesečna delovna obveznost Z050; osnovna plača za delovno mesto prilogA 4 PJUDT, priloga 1 MOM
2
Z151
bruto urna postavka za razliko do minimalne plače
Z151 = Z100/Z050 – osnovna plača/Z050
1
Z160
bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – tekoči mesec
bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca/povprečna mesečna delovna obveznost; Z120 / Z050
1
Z161
bruto urna postavka za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje
bruto osnova za izračun prispevka za podaljšano zavarovanje/povprečna mesečna delovna obveznost
1
Z162
bruto urna postavka za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec
bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – pretekli mesec/povprečna mesečna delovna obveznost; Z124 / Z050
1
Z164
urna postavka za izračun nadomestila plače - delo v tujini do 30 dni
Z126 / Z050
2
Z170
bruto urna postavka za izračun refundiranega nadomestila plače v breme ZZZS
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije / število ur iz leta oziroma obdobja, iz katerega se jemlje osnova
1
Z171
bruto urna postavka za izračun refundiranega nadomestila plače v breme ZPIZ
bruto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije / povprečna mesečna delovna obveznost
1
Z172
bruto urna postavka za izračun refundiranega nadomestila plače v breme MO
(1) Uredba o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, 19., 20. in 23. člen,
1
(2) Uredba o službi v Civilni zaščiti, 16. in 17. člen ter 20. do 23. člen
Z180
bruto urna postavka za izračun starševskega dopusta
letna bruto osnova za izračun starševskega dopusta/število opravljenih ur za tip izplačila L
1
Z190
delovna doba
25. člen ZSPJS, 10. točka 6. člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU
1,2
Z200
dodatki
23. in 52. člen ZSPJS; 8. člen PJUDT; 7. člen MOM
1,2
Z210
delovna uspešnost
21., 22. in 22.a do 22.k člen ZSPJS; 21. člen PJUDT
1,2
Z220
prispevki iz plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – delojemalec
1. in 3. člen Zakona o prispevkih za socialno varnost – ZPSV
1,2
Z230
prispevki od plače in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – delodajalec
6. člen ZPSV
1,2
Z240
davčni odtegljaj
125. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2)
1
Z250
PORABLJENO – ČRTANO
davek na izplačane plače, 1., 2., 3. člen Zakona o davku na izplačane plače
 /
Z260
drugi dohodki iz delovnega razmerja
ZUJF in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev
1
Z261
neto drugi dohodki iz delovnega razmerja
Z260 – prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja – davčni odtegljaj
1
Z270
osnova za izračun prispevkov
bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja + H120
1
144. člen ZPIZ-2
10. člen ZSDP-1
135. člen Zakon o urejanju trga dela – ZUTD
50. člen ZZVZZ
Z271
osnova za izračun davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja)
Z271 = Z270 – Z220 – neplačana odsotnost – A030 – H120 ter upoštevanje olajšav in načina izračuna davčnega odtegljaja v skladu z ZDoh-2
1
Z280
bruto bruto plača
bruto plača in nadomestila (Z080) + prispevki od plače (Z230)
1
Z290
neto plača I
bruto plača in nadomestila (Z080) – prispevki iz bruto plače (Z220) – davčni odtegljaj
1
Z291
neto plača II
bruto plača in nadomestila (Z080) – prispevki iz bruto plače (Z220) – davčni odtegljaj iz plače – prispevki od bonitet in povračila stroškov nad uredbo – davčni odtegljaj od bonitet in povračila stroškov nad uredbo + A030 (neto znesek A030 je negativna vrednost)
1
Z300
neto izplačilo
neto plača II, zmanjšana za prispevke in davčni odtegljaj tipa izplačil F, I080, I090, I021, I110, I011, I072, I901 + neto drugi dohodki iz delovnega razmerja + povračila stroškov
1
Z310
odtegljaji
obveznosti javnega uslužbenca, ki temeljijo na civilnopravnih, pogodbenih ali zakonskih določbah
1,2
Z320
odpravnina nad zneskom, določenim z uredbo
znesek odpravnine, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj
1
Z330
dnevnice nad zneskom, določenim z uredbo
znesek dnevnice, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj
1
Z340
terenski dodatek nad zneskom, določenim z uredbo
znesek terenskega dodatka, ki je višji od zneska, določenega z uredbo vlade, nad katerim se plačujejo prispevki in davčni odtegljaj
1
Z350
šifra proračunskega porabnika
sklep o subjektih, za katere velja ZSPJS
1,2
Z360
šifra zaposlenega
davčna številka zaposlenega v javnem sektorju
1,2
Z370
šifra funkcije ali delovnega mesta
šifra delovnega mesta, za katerega se obračuna plača, katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS), izraz Z372 pri obračunu plače za opravljeno delo v RS nima vrednosti
1
šifra delovnega mesta, za katerega se obračunajo samo dajatve za zaposlene, napotene v tujino; katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS); v izrazu Z372 so šifre funkcij, delovnih mest in nazivov iz priloge 4 PJUDT ali priloge 1 MOM
šifra delovnega mesta, za katerega se obračuna plača, priloga 4 PJUDT, priloga 1 MOM
2
v izrazu Z372 so šifre delovnih mest iz kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN), (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS), za katere se obračunajo prispevki za zaposlene na delu v tujini
Z371
šifra naziva
katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN)
1
Z372
referenčna šifra funkcije, delovnega mesta/naziva
katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN),(15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS) ali priloga 4 PJUDT ali priloga 1 MOM; pri obračunu plače za opravljeno delo v Sloveniji se v izraz ne navede šifre delovnega mesta
2
Z373
referenčna šifra naziva
katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (katalog FDMN), (15. in 16. alineja drugega odstavka 44. člena ZSPJS) ali priloga 4 PJUDT ali priloga 1 MOM
2
Z380
plačni razred javnega uslužbenca/funkcionarja - FJU
plačni razred FJU z napredovanji, katerega nominalna vrednost je izražena v izrazih:
1
Z070- osnovna plača FJU ali
Z116- znižana osnovna plača FJU – 14. člen ZSPJS ali
Z118- zvišana osnovna plača FJU – 15. člen ZSPJS ali
Z580- osnovna plača za pripravnika – 9.a člen ZSPJS ali
Z591- zvišana osnovna plača FJU – prvi odstavek 19. člena ZSPJS ali
Z592- zvišana osnovna plača FJU – drugi odstavek 19. člena ZSPJS ali
nič, če je šifra Z370 "javno delo"
stopnja nominalne osnove
stopnja nominalne osnove priloga 1 PJUDT; priloga 1 MOM
2
Z381
plačni razred delovnega mesta, naziva, funkcije — FDMN
plačni razred delovnega mesta ali naziva ali funkcije, na katerega oziroma na katero je javni uslužbenec ali funkcionar uvrščen — plačni razred iz kataloga FDMN. Pripadajoči znesek je naveden v izrazu Z073.
1
Z390
tarifni razred
stopnja zahtevnosti delovnega mesta; 8. člen ZSPJS
1
priloga 4 PJUDT
2
Z400
osnova za izračun prispevkov iz minimalne osnove
Z400 = A030 ali H120;
1
razlika do minimalne osnove za obračun prispevkov, ko javni uslužbenec s plačo ne dosega minimalne osnove za izračun prispevkov (zaradi nadomestil plače, ki so manjša od 100%) in se od nje računajo prispevki za socialno varnost
Z410
osnova za izračun davka na izplačano plačo
bruto plača brez bonitet, povračil stroškov, refundiranih nadomestil in tipa izplačil N
1
Z420
osnova za izračun prispevkov od drugih dohodkov iz delovnega razmerja
vrste izplačil tipa J, za katere je predpisano plačilo davčnega odtegljaja in prispevkov – povezava 3. in 5. člen te uredbe
1
Z421
osnova za izračun davka od drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Z420 – prispevki od drugih dohodkov iz delovnega razmerja v skladu z zakonom
1
Z430
indeks valorizacije
na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS
1
Z440
indeks za usklajevanje nadomestil po rehabilitaciji
nadomestila iz invalidskega zavarovanja v zvezi s pravicami na podlagi II. in III. kategorije invalidnosti se usklajujejo enako kot pokojnine; 90. člen ZPIZ-2
1
Z450
indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
preglednica indeksov življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov – Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini – priloga 2 (PJUDT)
2
Z460
PORABLJENO ČRTANO
osnova za izračun tolarske plače
 /
Z470
osnova za izračun plače za delo v tujini
vrednost nominalne osnove za delo v tujini (priloga 1 PJUDT, priloga 1 MOM)
2
Z471
plača za delo v tujini
A + B + C + D + G - Z606;
2
vrste izplačil z indikatorjem C1=2
Z480
PORABLJENO – ČRTANO
devizna plača
/
Z490
skupaj izplačila za delo v tujini
Z471
+ I
+ J (z vrednostjo B1=1)
2
Z500
premijski razred
dodatek h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti - KPNG – priloga 1
1
Z510
stroškovno mesto
stroškovno mesto je organizacijska enota, v kateri je javni uslužbenec zaposlen
1,2
Z520
država
država napotitve javnega uslužbenca
2
Z530
valuta
valuta izplačila za delo v tujini za državo (Z520) napotitve javnega uslužbenca
2
Z540
PORABLJENO – ČRTANO
razlika zaradi prenehanja delovnega razmerja
 /
83. člen ZJU
Z541
PORABLJENO – ČRTANO
razlika zaradi premestitve na drugo delovno mesto
 /
83. člen ZJU
Z550
delež zaposlitve na delovnem mestu
pri zaposlitvi na več delovnih mestih se v pogodbi o delu določi delež zaposlitve za vsako delovno mesto, izražen v odstotku
1,2
Z551
delež osnovne plače
izračunan delež osnovne plače (od Z070 ali Z071 ali Z116 ali od Z118 ali od Z580 ali od Z591 ali od Z592) glede na odstotek deleža zaposlitve na delovnem mestu (Z550)
1,2
Z560
znesek zvišanja osnovne plače v % po 59. členu (ZSSloV)
osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS; drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski - ZSSloV
1
Z570
PORABLJENO – ČRTANO
povečanje osnovne plače po četrtem odstavku 58. člena ZSSloV
 /
Z571
zvišana osnovna plača FJU – 59. člen ZSSloV;
osnovna plača, zvišana po drugem odstavku 59. člena ZSSloV; Z571 = Z070 + Z560
1
Z580
osnovna plača za pripravnika
osnovna plača delovnega mesta oziroma naziva, znižana za 6 plačnih razredov (Z070 – 6 plačnih razredov)
1
Z581
osnovna plača pripravnika MORS
90 % osnovne plače Z070
1
Z590
znesek zvišanja osnovne plače FJU - 1. odstavek 19. člen ZSPJS
nominalna vrednost plačnih razredov, ki povečujejo osnovno plačo ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv
1
Z591
zvišana osnovna plača FJU – 1. odstavek 19. člen ZSPJS
osnovna plača, zvišana na podlagi prvega odstavka 19. člena ZSPJS Z591 = Z070 + Z590
1
Z592
zvišana osnovna plača FJU – drugi odstavek 19. člena ZSPJS
osnovna plača, zvišana na podlagi drugega odstavka 19. člena ZSPJS Z592 = Z070 + Z593
1
Z593
znesek zvišanja osnovne plače – drugi odstavek 19. člena ZSPJS
nominalna vrednost plačnih razredov, ki povečujejo osnovno plačo ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv – utemeljeni razlog in soglasje
1
Z600
faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti
faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti (od 1,00 do 1,30)
1
Z601
vrednost povečane/ zmanjšane pedagoške oziroma učne ure
bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor za izračun povečane/zmanjšane pedagoške oziroma učne obveznosti (Z150 x Z600)
1
Z602
faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 2,65 ali 3,00
1
Z603
mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške obveznosti
osnovna plača FJU/40 x število ur dodatne tedenske pedagoške obveznosti
1
Z604
vrednost znižane pedagoške oziroma učne obveznosti
mesečno število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne obveznosti x Z601 (odšteje se od bruto plače 3. stopnja)
1
Z605
mesečno število ur zmanjšanega obsega dela
število ur zmanjšanega obsega dela pedagoške oziroma učne obveznosti
1
Z606
znesek dela plače in drugih prejemkov institucij drugih držav/mednarodnih organizacij
znesek se odšteje od plače za delo v tujini (Z471)
2
Z609
znesek znižanja plače – 34. člen ZSS
znižanje v skladu z drugim odstavkom 34. člena Zakona o sodniški službi
1
Z610
odbitek plače funkcionarja
4 % osnovne plače funkcionarja (Z070 oziroma Z108) po Zakonu o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF) oz. od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 po ZIU, ki se odšteje od bruto plače 3. stopnja. ZUJF ukinja Z610
1
 
159. člen ZUJF
 
se uporablja za namen obračuna, pri katerem je razlog za izplačilo nastal pred 1. 6. 2012
Z611
disciplinska sankcija za pravosodne funkcionarje – odbitek bruto plače
osnova za obračun odbitka je bruto plača 3. stopnje iz 9. člena uredbe. Od te osnove se odmeri odbitek v višini do največ 20 %. Izračunani odbitek se odšteje od bruto plače 3. stopnje.
1
 
Z611 = BRUTO PLAČA 3. STOPNJE X (do 20 %)
 
83. člen Zakona o sodniški službi - ZSS,
81. in 82. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1)
in 64. člen Zakona o državnem pravobranilstvu (v nadaljnjem besedilu: ZDPra).
Z620
odbitek plače po ZIntPK
osnova za obračun odbitka je osnovna plača FJU. Izračunani odbitek se odšteje od bruto plače 3. stopnja
1
(1)
Z620 = osnovna plača FJU x 10 %
(2)
(bruto plača 3. stopnja – Z620) > Z100, se izračunani odbitek Z620 odšteje od bruto plače 3. stopnja vsak nadaljnji mesec
sicer
Z620 = (Bruto plača 3. stopnja – Z100) ob pogoju, da je Z080 ≥ Z100
44. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljnjem besedilu: ZIntPK)
Z621
državni proračun
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja je državni proračun
1,2
Z622
proračun občin
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so proračuni občin
1,2
Z623
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1,2
Z624
sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva, pridobljena iz proračuna Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
1,2
Z625
druga javna sredstva za opravljanje javne službe
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. koncesnine, pristojbine, takse, RTV prispevek)
1,2
Z626
sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva, pridobljena iz prodaje blaga in storitev na trgu
1,2
Z627
nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so nejavna sredstva za opravljanje javne službe
1,2
Z628
sredstva za financiranje javnih del
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva namenjena opravljanju javnih del
1
Z629
sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti
1,2
Z630
del poslovnega subjekta
enote v sestavi proračunskega uporabnika - podružnice, poslovne enote, predstavništva, ki se registrirajo pri registrskem organu
1,2
Z631
sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
bruto znesek plače in nadomestil (Z080 brez nadomestil tipa H oziroma Z471), katerega vir financiranja so sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
1
C 1 – indikator uporabe izraza
1 – plača za delo v Sloveniji
2 – plača za delo v tujini
 

II. IZPLAČILA

 

3. člen

(vrste izplačil)

 
(1)
Vrste izplačil so vrednosti, ki pripadajo funkcionarju in javnemu uslužbencu ob izplačilu plače.
 
(2)
Vrste izplačil so združene v naslednje tipe izplačil:
 
A – bruto plača – redno delo
 
B – bruto plača – nadomestila
 
C – dodatki
 
D – delovna uspešnost
 
E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa
 
F – bonitete
 
G – nadomestila v breme delodajalca
 
H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča
 
I – povračilo stroškov
 
J – drugi dohodki iz delovnega razmerja
 
K – odtegljaji
 
L – nadomestila drugih izplačevalcev
 
M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
 
N – neplačana odsotnost
 
O – dežurstvo
 
Vrste izplačil (Priloga PDF)

Legenda:
/ – ni opredelitve
A 1 – indikator upoštevanja izplačila v osnovah za nadomestili Z120 in Z124
0 = upošteva se izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila
1 = upošteva se vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas
2 = upošteva se izračunana vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas
X = vrednost se ne upošteva
B 1 – indikator posredovanja izplačila v informacijski sistem ISPAP
1 = podatke o izplačilu se posreduje
0 = podatke o izplačilu se ne posreduje
X = izplačila se ne uporablja
C 1 – indikator uporabe izplačila
1 – plača za delo v Sloveniji
2 – plača za delo v tujini

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window