Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 92-3611/2015, stran 10389 DATUM OBJAVE: 4.12.2015

VELJAVNOST: od 5.12.2015 / UPORABA: od 5.12.2015

RS 92-3611/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.12.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 92/15

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.12.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3611. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2015.
 
Št. 003-02-9/2015-19
 
Ljubljana, dne 2. decembra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2F)

 

1. člen

 
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13) se za 11. točko 3. člena dodata novi 11.a in 11.b točka, ki se glasita:
 
»11.a
»finančna integracija« je sofinanciranje iste prevozne storitve iz naslova združevanja finančnih sredstev;
 
11.b
»fizična integracija« je povezanost različnih sistemov in podsistemov javnega potniškega prometa kot tudi povezanost s posebnimi linijskimi prevozi potnikov, avtotaksi prevozi, stalnimi izvenlinijskimi prevozi in prevozi na klic;«.
 
Za 12. točko se doda nova 12.a točka, ki se glasi:
 
»12.a
»integrirana linija« je medsebojno povezan sistem finančne, fizične, tarifne oziroma upravljavske integracije javnega, posebnega in drugega prevoza potnikov;«.
 
28. točka se črta.
 
Za 37. točko se doda nova 37.a točka, ki se glasi:
 
»37.a
»prevoz na klic« je napredna oblika javnega prevoza do največ osem potnikov in se izvaja na območjih, na katerih ni organiziranega javnega prevoza potnikov, oziroma na območjih z nižjim povpraševanjem po storitvah javnega prevoza potnikov;«.
 
47.a točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»47.a
»stalni izvenlinijski prevoz – shuttle prevoz« je prevoz med dvema točkama, ki ne vsebuje ponavljajočih se elementov obstoječega javnega linijskega prevoza potnikov, namenjen izključno uporabi letaliških storitev potnika. V ta namen potnik vstopi oziroma izstopi na letališču;«.
 
Za 47.b točko se doda nova 47.c točka, ki se glasi:
 
»47.c
»tarifna integracija« je uvedba enotnega tarifnega sistema, ki za enako raven kakovosti prevozne storitve določa enako ceno;«.
 
49.b točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»49.b
»upravljavska integracija« je povezanost posameznih med seboj usklajenih voznih redov, ki se izvajajo v obliki iste prevozne storitve oziroma enotnega voznega reda;«.
 
Za 49.b točko se doda nova 49.c točka, ki se glasi:
 
»49.c
»vlagatelj« je dijak, udeleženec izobraževanja odraslih ali študent, ki pred nakupom subvencionirane mesečne vozovnice izpolni vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice;«.
 

2. člen

 
V 15. členu se na koncu dvanajste alineje pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
 
»-
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje prevoza na klic.«.
 

3. člen

 
Osmi in deveti odstavek 16. člena se spremenita tako, da se glasita:
 
»(8)
V registru posebnih linijskih prevozov potnikov se vodijo naslednji podatki:
 
-
firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, davčna številka, matična številka in sedež prevoznika, pri samostojnem podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno ime, EMŠO in stalno prebivališče;
 
-
podatki o liniji, voznem redu, daljinarju in itinerarju linij;
 
-
podatki o številu in vrsti potnikov;
 
-
podatki o izvajanju, financiranju in trajanju sklenjene pogodbe;
 
-
podatki o podizvajalcih;
 
-
številka in veljavnost izdanega dovoljenja.
 
(9)
V evidenci izdanih dovoljenj za opravljanje linijskih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu in evidenci izdanih dovoljenj za opravljanje prevoza na klic se vodijo naslednji podatki:
 
-
firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, davčna številka, matična številka in sedež prevoznika, pri samostojnem podjetniku posamezniku pa tudi njegovo osebno ime, EMŠO in stalno prebivališče;
 
-
podatki o liniji in voznem redu;
 
-
številka in veljavnost izdanega dovoljenja;
 
-
podatki o podizvajalcih ali podizvajalkah.«.
 
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(12) V evidenci subvencije prevoza se za namen uveljavljanja pravic upravičencev in izvajalcev ter nadzora nad izvajalci subvencioniranega prevoza vodijo naslednji podatki upravičenca do subvencioniranega prevoza:
 
-
ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti) in EMŠO;
 
-
status upravičenca v obdobju koriščenja subvencije prevoza;
 
-
bivališče med izobraževanjem (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti) in podatki o bivanju v dijaškem oziroma študentskem domu;
 
-
ime in priimek, naslov (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom in podatki o pošti) in EMŠO zakonitega zastopnika;
 
-
ime, naslov in matična številka vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma visokošolskega zavoda;
 
-
ime, evidenčna številka in naslov lokacije izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa;
 
-
podatki o praktičnem izobraževanju: naziv in naslov organizacije, kjer se izvaja praktično izobraževanje, obdobje in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu;
 
-
vrsta subvencionirane vozovnice (mesečna vozovnica, vozovnica za deset voženj na mesec);
 
-
razdalja od kraja bivanja do kraja izobraževanja;
 
-
seznam relacij od kraja bivanja do kraja izobraževanja (izvajalec prevoza, ime vstopne in izstopne postaje oziroma postajališča, smer vožnje, vrsta prometa, kilometrska razdalja za posamezno relacijo);
 
-
seznam izdanih vozovnic (izvajalec prevoza (naziv izvajalca, davčna številka, matična številka, šifra in sedež izvajalca), relacija (vstopna in izstopna postaja, smer potovanja), vrsta vozovnice, številka izdane vozovnice, datum izdaje vozovnice, obdobje veljavnosti vozovnice, polna cena vozovnice, cena vozovnice, ki jo plača upravičenec, višina subvencije, do katere je upravičen izvajalec).«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window