Navigacija

Pravilnik o območjih in sedežih območnih policijskih postaj

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 38-1467/2013, stran 4468 DATUM OBJAVE: 3.5.2013

VELJAVNOST: od 18.5.2013 / UPORABA: od 18.5.2013

RS 38-1467/2013

Verzija 5 / 6

Čistopis se uporablja od 21.1.2023 do 30.11.2023. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 38/13, 18/14, 78/15, 3/21, 2/23

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.1.2023
    DO 30.11.2023
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

1467. Pravilnik o območjih in sedežih območnih policijskih postaj

 
 
Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve in javno upravo
 

P R A V I L N I K
o območjih in sedežih območnih policijskih postaj

 

1. člen

(uvodna določba)

 
Za neposredno opravljanje policijskih nalog na določenem območju policijske uprave se ustanovijo območne policijske postaje.
 

2. člen

(Policijska uprava Celje)

 
Za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju Policijske uprave Celje se ustanovijo naslednje območne policijske postaje:
 
1.
Policijska postaja Celje, s sedežem v Celju, za območje naslednjih naselij:
 
Arclin, Beli Potok pri Frankolovem, Bezenškovo, Bezovica, Bovše, Brdce, Brdce nad Dobrno, Brezova, Bukovžlak, Celje, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dedni Vrh pri Vojniku, Dobrna, Dobrova, Dol pod Gojko, Draga, Frankolovo, Gabrovec pri Dramljah, Glinsko, Globoče, Gorica pri Šmartnem, Gradišče pri Vojniku, Homec, Hrastnik, Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Javornik, Jezerce pri Šmartnem, Kanjuce, Kladnart, Klanc, Koblek, Kompole, Konjsko, Košnica pri Celju, Lahovna, Landek, Laška vas pri Štorah, Lemberg pri Novi Cerkvi, Leskovec, Lešje, Lindek, Lipa pri Frankolovem, Lipovec pri Škofji vasi, Ljubečna, Loče, Loka pri Dobrni, Lokovina, Lokrovec, Lopata, Male Dole, Medlog, Nova Cerkev, Novake, Ogorevc, Osenca, Otemna, Parož, Pečovje, Pečovnik, Pepelno, Podgorje pod Čerinom, Polže, Prekorje, Pristava, Pristova, Prožinska vas, Rakova Steza, Razdelj, Razgor, Razgorce, Rove, Rožni Vrh, Runtole, Rupe, Selce, Slance, Slatina v Rožni Dolini, Socka, Straža pri Dolu, Straža pri Novi Cerkvi, Stražica, Strmec nad Dobrno, Svetina, Svetli Dol, Šentjanž nad Štorami, Šentjungert, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni Dolini, Šmiklavž pri Škofji vasi, Štore, Teharje, Tomaž nad Vojnikom, Tremerje, Trnovlje pri Celju, Trnovlje pri Socki, Velika Raven, Verpete, Vine, Vinska Gorica, Višnja vas, Vizore, Vojnik, Vrba, Vrhe, Zabukovje, Začret, Zadobrova, Zavrh nad Dobrno, Zlateče, Zvodno, Želče, Žepina;
 
2.
Policijska postaja Dravograd, s sedežem v Dravogradu, za območje naslednjih naselij:
 
Bukovska vas, Črneče, Črneška Gora, Dobrova pri Dravogradu, Dravograd, Gorče, Goriški Vrh, Kozji Vrh nad Dravogradom, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Otiški Vrh, Podklanc, Selovec, Sv. Boštjan, Sv. Danijel, Sv. Duh, Šentjanž pri Dravogradu, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – del, Trbonje, Tribej, Velka, Vič, Vrata;
 
3.
Policijska postaja Laško, s sedežem v Laškem, za območje naslednjih naselij:
 
Belovo, Blatni Vrh, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Brunk, Brunška Gora, Bukovca, Curnovec, Čimerno, Debro, Doblatina, Dobrava, Dol pri Laškem, Gabrno, Globoko, Goreljce, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Hotemež, Huda Jama, Jagnjenica, Jagoče, Jelovo, Jurklošter, Kladje, Klenovo, Konc, Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov Graben, Laška vas, Laško, Laziše, Leskovca, Lipni Dol, Log pri Vrhovem, Lokavec, Loška Gora, Lože, Mačkovec, Mala Breza, Male Grahovše, Marija Gradec, Marijina vas, Močilno, Modrič, Mrzlo Polje, Njivice, Obrežje pri Zidanem Mostu, Obrežje, Ojstro, Olešče, Padež, Paneče, Plazovje, Počakovo, Polana, Povčeno, Požnica, Prapretno, Radeče, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Rudna vas, Sedraž, Selo nad Laškim, Senožete, Sevce, Slivno, Spodnja Rečica, Stari Dvor, Stopce, Strensko, Strmca, Suhadol, Svibno, Šentrupert, Širje, Škofce, Šmihel, Šmohor, Tevče, Tovsto, Trnov Hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, Vodiško, Vrh nad Laškim, Vrhovo, Zabrež, Zagrad, Zavrate, Zgornja Rečica, Zidani Most, Žebnik, Žigon;
 
4.
Policijska postaja Mozirje, s sedežem v Mozirju, za območje naslednjih naselij:
 
Bočna, Brdo, Brezje, Čreta pri Kokarjah, Dobletina, Dobrovlje pri Mozirju, Dol, Dol Suha, Florjan pri Gornjem Gradu, Gornji Grad, Grušovlje, Homec, Juvanje, Kokarje, Konjski Vrh, Krnica, Lačja vas, Lenart pri Gornjem Gradu, Lepa Njiva, Ljubija, Ljubno ob Savinji, Logarska Dolina, Loke pri Mozirju, Luče, Meliše, Mozirje, Nazarje, Nizka, Okonina, Planina, Podolševa, Podveža, Podvolovljek, Poljane, Potok, Prihova, Primož pri Ljubnem, Pusto Polje, Radegunda, Radmirje, Raduha, Rečica ob Savinji, Robanov Kot, Rovt pod Menino, Savina, Solčava, Spodnja Rečica, Spodnje Kraše, Spodnje Pobrežje, Strmec, Šentjanž, Šmartno ob Dreti, Šmihel nad Mozirjem, Šmiklavž, Ter, Tirosek, Trnovec, Varpolje, Volog, Zavodice, Zgornje Pobrežje, Žlabor;
 
5.
Policijska postaja Radlje ob Dravi, s sedežem v Radljah ob Dravi, za območje naslednjih naselij:
 
Brezni Vrh, Brezno, Dobrava, Dravče, Gortina, Hudi Kot, Janževski Vrh, Javnik, Josipdol, Kozji Vrh, Lehen na Pohorju, Mlake, Muta, Ožbalt, Pernice, Podvelka, Radelca, Radlje ob Dravi, Rdeči Breg – del, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Spodnja Kapla, Spodnja Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju,Sv. Jernej nad Muto, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Primož nad Muto, Sv. Trije Kralji, Sv. Vid, Šentjanž nad Dravčami, Št. Janž pri Radljah, Vuhred, Vurmat – del, Vuzenica, Vas, Zgornja Kapla, Zgornja Orlica, Zgornja Vižinga, Zgornji Janževski Vrh, Zgornji Kozji Vrh, Zgornji Lehen na Pohorju;
 
6.
Policijska postaja Ravne na Koroškem, s sedežem na Ravnah na Koroškem, za območje naslednjih naselij:
 
Belšak, Bistra, Brdinje, Breg, Breznica, Črna na Koroškem, Dobja vas, Dobrije, Dolga Brda, Jamnica, Javorje, Jazbina, Koprivna, Koroški Selovec, Kot pri Prevaljah, Kotlje, Leše, Lokovica, Lom, Ludranski Vrh, Mežica, Navrški Vrh, Onkraj Meže, Plat, Podgora, Podkraj, Podkraj pri Mežici, Podpeca, Poljana, Preški Vrh, Prevalje, Ravne na Koroškem, Sele – del, Stražišče, Strojna, Suhi Vrh, Šentanel, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – del, Topla, Uršlja Gora, Zagrad, Zelen Breg, Žerjav;
 
7.
Policijska postaja Rogaška Slatina, s sedežem v Rogaški Slatini, za območje naslednjih naselij:
 
Brestovec, Brezje pri Podplatu, Brezovec pri Polju, Brezovec pri Rogatcu, Cerovec pod Bočem, Ceste, Čača vas, Dobovec pri Rogatcu, Donačka Gora, Drevenik, Gabrce, Gabrovec pri Kostrivnici, Gradiški Dol, Irje, Kačji Dol, Kamence, Kamna Gorca, Log, Male Rodne, Nimno, Plat, Podplat, Podturn, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, Rjavica, Rogaška Slatina, Rogatec, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnji Gabrnik, Strmec pri Sv. Florijanu, Sv. Jurij, Sv. Florijan, Tekačevo, Tlake, Topole, Trlično, Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Vinec, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornji Gabrnik, Žahenberc;
 
8.
Policijska postaja Slovenj Gradec, s sedežem v Slovenj Gradcu, za območje naslednjih naselij:
 
Brda, Dovže, Gmajna, Golavabuka, Gornji Dolič, Gradišče, Graška Gora, Kozjak, Legen, Mala Mislinja, Mislinja, Mislinjska Dobrava, Paka – del, Pameče, Podgorje, Raduše, Razborca, Sele – del, Slovenj Gradec, Spodnji Razbor, Srednji Dolič, Stari trg, Šentilj pod Turjakom, Šmartno pri Slov.Gradcu, Šmiklavž, Tolsti Vrh pri Mislinji, Tomaška vas, Troblje, Turiška vas, Vodriž, Vrhe, Završe, Zgornji Razbor;
 
9.
Policijska postaja Slovenske Konjice, s sedežem v Slovenskih Konjicah, za območje naslednjih naselij:
 
Bezina, Bezovje nad Zrečami, Blato, Boharina, Brdo, Breg pri Konjicah, Brezen, Brezje pri Ločah, Bukovlje, Črešnova, Čretvež, Dobrava pri Konjicah, Dobrnež, Dobrovlje, Draža vas, Gabrovlje, Gabrovnik, Gorenje pri Zrečah, Gornja vas, Gračič, Hudinja, Kamna Gora, Klokočovnik, Koble, Kolačno, Konjiška vas, Koroška vas na Pohorju, Kraberk, Križevec, Ličenca, Lipa, Lipoglav, Ljubnica, Loče, Loška Gora pri Zrečah, Mala Gora, Mali Breg, Mlače, Nova vas pri Konjicah, Novo Tepanje, Osredek pri Zrečah, Ostrožno pri Ločah, Padeški Vrh, Paka, Penoje, Perovec, Petelinjek pri Ločah, Planina na Pohorju, Podob, Podpeč ob Dravinji, Polajna, Polene, Preloge pri Konjicah, Prežigal, Radana vas, Resnik, Rogla, Selski Vrh, Skomarje, Slovenske Konjice, Sojek, Spodnja Pristava, Spodnje Grušovje, Spodnje Laže, Spodnje Preloge, Spodnje Stranice, Spodnji Dolič, Spodnji Jernej, Stare Slemene, Stenica, Stranice, Strtenik, Suhadol, Sveti Jernej, Škalce, Škedenj, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Štajerska vas, Tepanje, Tepanjski Vrh, Tolsti Vrh, Vešenik, Vitanje, Vitanjsko Skomarje, Zabork, Zbelovo, Zbelovska Gora, Zeče, Zgornja Pristava, Zgornje Laže, Zlakova, Zreče, Žiče;
 
10.
Policijska postaja Šentjur pri Celju, s sedežem v Šentjurju, za območje naslednjih naselij:
 
Bezovje pri Šentjurju, Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Botričnica, Brdo, Brezje ob Slomu, Brezje pri Dobjem, Bukovje pri Slivnici, Cerovec, Črnolica, Dobje pri Lesičnem, Dobje pri Planini, Dobovec pri Ponikvi, Dobrina, Dole, Dolga Gora, Doropolje, Dramlje, Drobinsko, Golobinjek pri Planini, Gorica pri Dobjem, Gorica pri Slivnici, Goričica, Grobelno – del, Grušce, Hotunje, Hrastje, Hruševec, Hrušovje, Jakob pri Šentjurju, Jarmovec, Javorje, Jazbin Vrh, Jazbine, Jelce, Jezerce pri Dobjem, Kalobje, Kameno, Kostrivnica, Košnica, Krajnčica, Krivica, Laze pri Dramljah, Lažiše, Loka pri Žusmu, Lokarje, Loke pri Planini, Lopaca, Lutrje, Marija Dobje, Okrog, Osredek, Ostrožno pri Ponikvi – del, Paridol, Planina pri Sevnici, Planinca, Planinska vas, Planinski Vrh, Pletovarje, Podgaj, Podgrad, Podlešje, Podlog pod Bohorjem, Podpeč nad Marofom, Podpeč pri Šentvidu, Podvine, Ponikva, Ponkvica, Prapretno, Presečno, Primož pri Šentjurju, Proseniško, Rakitovec, Ravno, Razbor, Repno, Repuš, Rifnik, Sele, Slatina pri Dobjem, Slatina pri Ponikvi, Slivnica pri Celju, Sotensko pod Kalobjem, Spodnje Slemene, Srževica, Stopče, Straška Gorca, Straža na Gori, Suho, Svetelka, Šedina, Šentjur, Šentvid pri Planini, Šibenik, Škarnice, Tajhte, Tratna ob Voglajni, Tratna pri Grobelnem, Trno, Trnovec pri Dramljah, Trška Gorca, Turno, Uniše, Večje Brdo, Vejice, Vezovje, Visoče, Vodice pri Kalobju, Vodice pri Slivnici, Vodruž, Voduce, Vodule, Voglajna, Vrbno, Zagaj pri Ponikvi, Zalog pod Uršulo, Završe pri Dobjem, Zgornje Slemene, Zgornje Selce, Zlateče pri Šentjurju, Žegar;
 
11.
Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, s sedežem v Šmarjah pri Jelšah, za območje naslednjih naselij:
 
Babna Brda, Babna Gora, Babana Reka, Beli potok pri Lembergu, Belo, Bezgovica, Bistrica, Bistrica ob Sotli, Bobovo pri Šmarju, Bodrež, Bodrišna vas, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Buče, Bukovje v Babni Gori, Cerovec pri Šmarju, Cmereška Gorca, Črešnjevec ob Bistrici, Dekmanca, Dobležiče, Dol pri Pristavi, Dol pri Šmarju, Dragomilo, Drensko Rebro, Dvor, Gaj, Globoko pri Šmarju, Golobinjek ob Sotli, Gorjane, Gornja vas, Gostinca, Gradišče, Grliče, Grobelce, Grobelno – del, Gubno, Hajnsko, Hrastje ob Bistrici, Imeno, Imenska Gorca, Jazbina, Jerčin, Jerovska vas, Ješovec pri Kozjem, Ješovec pri Šmarju, Kamenik, Klake, Konuško, Koretno, Korpule, Kozje, Kristan Vrh, Križan Vrh, Krtince, Kunšperk, Lastnič, Laše, Lekmarje, Lemberg pri Šmarju, Lesično, Lipovec, Mala Pristava, Mestinje, Močle, Nezbiše, Nova vas pri Šmarju, Olimje, Orehovec, Ortnice, Osredek pri Podsredi, Pecelj, Pečica, Pijovci, Pilštanj, Platinovec, Ples, Podčetrtek, Podsreda, Poklek pri Podsredi, Polje ob Sotli, Polje pri Bistrici, Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel, Predenca, Prelasko, Preloge pri Šmarju, Pristava pri Lesičnem, Pristava pri Mestinju, Pustike, Rakovec, Roginska Gorca, Rudnica, Sedlarjevo, Sela, Senovica, Sladka Gora, Sodna vas, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Mestinje, Spodnje Selce, Spodnje Tinsko, Srebrnik, Stranje, Strtenica, Sv. Ema, Sveti Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Šerovo, Škofija, Šmarje pri Jelšah, Topolovec, Topolovo, Trebče, Verače, Vetrnik, Vidovica, Vinski Vrh pri Šmarju, Virštanj, Vodenovo, Vojsko, Vonarje, Vrenska Gorca, Vrh, Vršna vas, Zadrže, Zagaj, Zagorje, Zastranje, Završe pri Grobelnem, Zdole, Zeče pri Bučah, Zgornje Tinsko, Zibika, Zibiška vas;
 
12.
Policijska postaja Velenje, s sedežem v Velenju, za območje naslednjih naselij:
 
Arnače, Bele Vode, Bevče, Črnova, Družmirje, Florjan, Gaberke, Gavce, Gorenje, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče, Laze, Lipje, Lokovica, Lopatnik, Lopatnik pri Velenju, Ložnica, Mali Vrh, Paka pri Velenju, Paška vas, Paški Kozjak, Pirešica, Plešivec, Podgora, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Prelska, Ravne, Rečica ob Paki, Silova, Skorno, Skorno pri Šoštanju, Slatina, Šenbric, Šentvid pri Zavodnju, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Velenje, Veliki Vrh, Vinska Gora, Zavodnje;
 
13.
Policijska postaja Žalec, s sedežem v Žalcu, za območje naslednjih naselij:
 
Andraž nad Polzelo, Arja vas, Braslovče, Breg pri Polzeli, Brnica, Brode, Čeplje, Čreta, Črni Vrh, Dobrič, Dobriša vas, Dobrovlje, Dolenja vas, Drešinja vas, Galicija, Glinje, Gomilsko, Gotovlje, Grajska vas, Griže, Hramše, Jeronim, Kale, Kamenče, Kapla, Kaplja vas, Kasaze, Latkova vas, Letuš, Levec, Liboje, Limovce, Ločica ob Savinji, Ločica pri Vranskem, Loke, Ložnica pri Žalcu, Mala Pirešica, Male Braslovče, Marija Reka, Matke, Migojnice, Miklavž pri Taboru, Novo Celje, Ojstriška vas, Orla vas, Orova vas, Parižlje, Pernovo, Petrovče, Podgorje pri Letušu, Podkraj, Podlog v Savinjski Dolini, Podvin pri Polzeli, Podvin, Podvrh, Poljče, Polzela, Pondor, Pongrac, Ponikva pri Žalcu, Prapreče, Prebold, Prekopa, Preserje, Rakovlje, Ruše, Selo pri Vranskem, Spodnje Gorče, Spodnje Grušovlje, Spodnje Roje, Stopnik, Studence, Sv. Lovrenc, Šempeter v Savinjski dolini, Šentrupert, Šešče pri Preboldu, Šmatevž, Tabor, Tešova, Topovlje, Trnava, Velika Pirešica, Vologa, Vransko, Vrbje, Zabukovica, Zahomce, Zajasovnik – del, Zakl, Zalog pri Šempetru, Zaloška Gorica, Založe, Zaplanina, Zavrh pri Galiciji, Zgornje Gorče, Zgornje Grušovlje, Zgornje Roje, Žalec, Železno.
 

3. člen

(Policijska uprava Koper)

 
Za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju Policijske uprave Koper se ustanovijo naslednje območne policijske postaje:
 
1.
Policijska postaja Ilirska Bistrica, s sedežem v Ilirski Bistrici, za območje naslednjih naselij:
 
Bač, Brce, Čelje, Dobropolje, Dolenje pri Jelšanah, Dolnja Bitnja, Dolnji Zemon, Fabci, Gabrk, Gornja Bitnja, Gornji Zemon, Harije, Hrušica, Huje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo Brdo, Jasen, Jelšane, Kilovče, Knežak, Koritnice, Koseze, Kuteževo, Mala Bukovica, Male Loče, Mereče, Nova vas pri Jelšanah, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podbeže, Podgrad, Podgraje, Podstenje, Podstenjšek, Podtabor, Pregarje, Prelože, Prem, Račice, Ratečevo Brdo, Rečica, Rjavče, Sabonje, Smrje, Snežnik, Soze, Starod, Studena Gora, Sušak, Šembije, Tominje, Topolc, Trpčane, Velika Bukovica, Veliko Brdo, Vrbica, Vrbovo, Zabiče, Zajelšje, Zarečica, Zarečje in za območje mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Ilirska Bistrica;
 
2.
Policijska postaja Izola, s sedežem v Izoli, za območje naslednjih naselij:
 
Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte, Malija, Nožed, Šared;
 
3.
Policijska postaja Koper, s sedežem v Kopru, za območje naslednjih naselij:
 
Abitanti, Ankaran, Babiči, Barizoni, Belvedur, Bertoki, Bezovica, Bočaji, Bonini, Boršt, Bošamarin, Brezovica pri Gradinu, Brežec pri Podgorju, Brič, Butari, Cepki, Cerej, Čentur, Čežarji, Črni Kal, Črnotiče, Dekani, Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, Galantiči, Gažon, Glem, Gračišče, Gradin, Grinjan, Grintovec, Hrastovlje, Hrvatini, Jelarji, Kampel, Karli, Kastelec, Kolomban, Koper, Koromači Boškini, Kortine, Koštabona, Kozloviči, Krkavče, Krnica, Kubed, Labor, Loka, Lopar, Lukini, Manžan, Marezige, Maršiči, Močunigi, Montinjan, Movraž, Olika, Osp, Peraji, Pisarji, Plavje, Pobegi, Podgorje, Podpeč, Poletiči, Pomjan, Popetre, Prade, Praproče, Predloka, Pregara, Premančan, Puče, Rakitovec, Rižana, Rožar, Sirči, Smokvica, Socerb, Sočerga, Sokoliči, Spodnje Škofije, Srgaši, Stepani, Sv. Anton, Šalara, Šeki, Škocjan, Šmarje, Tinjan, Topolovec, Trebeše, Triban, Trsek, Truške, Tuljaki, Vanganel, Zabavlje, Zanigrad, Zazid, Zgornje Škofije, Župančiči;
 
4.
Policijska postaja Kozina, s sedežem v Kozini, za območje naslednjih naselij:
 
Artviže, Bač pri Materiji, Beka, Brezovica, Brezovo Brdo, Golac, Gradišče pri Materiji, Gradišica, Hotična, Hrpelje, Javorje, Klanec pri Kozini, Kovčice, Kozina, Krvavi Potok, Markovščina, Materija, Mihele, Mrše, Nasirec, Obrov, Ocizla, Odolina, Orehek pri Materiji, Petrinje, Poljane pri Podgradu, Povžane, Prešnica, Ritomeče, Rodik, Rožice, Skadanščina, Slivje, Slope, Tatre, Tublje pri Hrpeljah, Velike Loče, Vrhpolje;
 
5.
Policijska postaja Piran, s sedežem v Luciji, za območja naslednjih naselij:
 
Dragonja, Lucija, Nova vas nad Dragonjo, Padna, Parecag, Piran, Portorož, Seča, Sečovlje, Strunjan, Sv. Peter;
 
6.
Policijska postaja Postojna, s sedežem v Postojni, za območje naslednjih naselij:
 
Belsko, Brezje pod Nanosom, Buje, Bukovje, Čepno, Dilce, Dolnja Košana, Drskovče, Gorenje, Goriče, Gornja Košana, Gradec, Grobišče, Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Jurišče, Kal, Klenik, Koče, Landol, Liplje, Lohača, Mala Brda, Mala Pristava, Mali Otok, Malo Ubeljsko, Matenja vas, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Orehek, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Planina, Postojna, Predjama, Prestranek, Rakitnik, Rakulik, Razdrto, Ribnica, Sajevče, Selce, Slavina, Slavinje, Slovenska vas, Stara Sušica, Stara vas, Strane, Strmca, Studenec, Studeno, Suhorje, Šilentabor, Šmihel, Šmihel pod Nanosom, Trnje, Velika Brda, Velika Pristava, Veliki Otok, Veliko Ubeljsko, Volče, Zagon, Zagorje, Žeje;
 
7.
Policijska postaja Sežana, s sedežem v Sežani, za območje naslednjih naselij:
 
Avber, Barka, Betanja, Bogo, Brestovica pri Komnu, Brestovica pri Povirju, Brežec pri Divači, Brje pri Komnu, Brje pri Koprivi, Coljava, Čehovini, Čipnje, Dane pri Divači, Dane pri Sežani, Divača, Divči, Dobravlje, Dol pri Vogljah, Dolanci, Dolenja vas, Dolenje, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Dutovlje, Famlje, Filipčje Brdo, Gabrče, Gabrovica pri Komnu, Godnje, Gorenje pri Divači, Goriče pri Famljah, Gorjansko, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Gradišče pri Štjaku, Gradnje, Grahovo Brdo, Griže, Hribi, Hruševica, Ivanji Grad, Jakovce, Kačiče Pared, Kazlje, Klanec pri Komnu, Kobdilj, Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Komen, Kopriva, Kosovelje, Kozjane, Krajna vas, Kregolišče, Kreplje, Križ, Krtinovica, Laže, Lipica, Lisjaki, Lokev, Lukovec, Mahniči, Majcni, Mali Dol, Matavun, Merče, Misliče, Nadrožica, Naklo, Nova vas, Orlek, Ostrovica, Otošče, Plešivica, Pliskovica, Podbreže, Podgrad pri Vremah, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Potoče, Povir, Prelože pri Lokvi, Preserje pri Komnu, Pristava, Raša, Ravnje, Razguri, Rubije, Sela, Selo, Senadole, Senadolice, Senožeče, Sežana, Skopo, Stomaž, Sveto, Šepulje, Šibelji, Škocjan, Škofi, Škoflje, Škrbina, Šmarje pri Sežani, Štanjel, Štjak, Štorje, Tabor, Tomačevica, Tomaj, Trebižani, Tublje pri Komnu, Tupelče, Utovlje, Vale, Vareje, Vatovlje, Večkoti, Veliki Dol, Veliko Polje, Voglje, Volčji Grad, Vrabče, Vremski Britof, Vrhovlje, Zagrajec, Zavrhek, Žirje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window